Версия за печат

00017-2014-0016

BG-Берковица: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Разработване на Общ устройствен план на община Берковица” по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изготвяне на общ устройствен план на община Берковица ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изготвяне на екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ОУПО Берковица съгласно ЗООС и ЗБР.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. Берковица, община Берковица, Република България
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на поръчката следва да се осъщестява съгласно предоставеното от възложителя “Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Берковица”, неразделна част от документацията за участие, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище изх. № 959/04.06.2014 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана, Становище на Националния институт за недвижимо културно наследство и “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, предоставено от изпълнителя в неговата оферта;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71313440, 90711400

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1: • Ескиз на ОУПО, съдържащ: - доклад – анализ на съществуващото положение; - графичен материал – основни териториални елементи; бъдещо развитие и устройство на територията на общината, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на поръчката. - опорен план с отразени препоръки от становище на НИНКН • Предварителен проект, съдържащ: - проектна документация съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове (ОСУСП) и „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Берковица ”. • Окончателен проект, съдържащ: - текстовите и графични материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като графичните материали на ОУПО се изработват в цифров вид във формат върху цифрова картна основа, предоставена от възложителя. -Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове територии, устройствени зони и терени и да дава възможност за извличане на автоматизирани паспорти на видове територии, устройствени зони, терени и обекти, както и справки по зададени критерии. Обособена позиция 2: Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС), съгласно становището на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана

Прогнозна стойност без ДДС
180000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия и размер на гаранцията за участие – оригинал на вносна бележка или оригинал на банкова гаранция. При представяне на гаранция за участие в парична форма, участникът посочва данни за връщане на гаранцията за участие. При представяне на платежното нареждане или в банковата гаранция изрично, задължително трябва да бъде посочено: „Гаранция за участие” и номера на решението за откриване на процедурата.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедурата. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие в процедурата под формата на банкова гаранция, то тази гаранция трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност 180 дни от датата на представяне на офертата. При участие за позиция/и се представя оригинал на платежното нареждане или банковата гаранция с посочване „Гаранция за участие” и номера на решението за откриване на процедурата и наименованието на позицията, за която се представя гаранцията. Гаранцията за участие е, както следва: За Обособена позиция № 1 – 1% от прогнозната стойност или 1 200 лв.; За Обособена позиция № 2 – 1% от прогнозната стойност или 600 лв.; Гаранцията за участие се внася в една от следните форми: - парична сума, внесена по сметка на община Берковица, IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF , при Уникредит Булбанк АД клон гр. Берковица или банкова гаранция за срока на валидност на офертите. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията и не представят такава след допълнително изискване на комисията, ще бъдат отстранени от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Община Берковица, и със срок до 31.12.2015 г. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Авансовото плащане към Изпълнителя е в размер до 20% (двадесет процента) от стойността на договора и се осъществява в 20 (двадесет) дневен срок от датата на подписване на договора и надлежно оформена фактура, но не преди получената безвъзмездна финансова помощ от МИП. Окончателното плащане, в размер на 80% (осемдесет процента) от стойността на договора се заплаща на изпълнителя, в 10 - дневен срок след приемане на окончателния проект на ОУПО от Общински експертен съвет и представенa от Изпълнителя фактура за окончателно плащане.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: • декларация-списък с екип за изпълнение, включващ ключовите експерти, които ще отговарят и участват в изпълнението на предмета на обществената поръчка; • декларации за разположение от ключовите експерти; • документи, удостоверяващи квалификация, професионален опит и необходимата правоспособност за изпълнение на съответната дейност от ключовите експерти, в т.ч.: автобиография; диплом/и; удостоверения за професионално обучение; сертификати за придобита професионална квалификация; други, които участниците считат за приложими.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не приложимо
Минимални изисквания: Не приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Обособена позиция 1: 1. * Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. *** Доказва се с копие от пълна проектантска правоспособност за 2014 г. – заверено копие „вярно с оригинала“ 2. * Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. 3. * Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. 4. * Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. *** Доказва се с копие от пълна проектантска правоспособност за 2014 г. – заверено копие „вярно с оригинала“ 5.* Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. *** Доказва се с копие от пълна проектантска правоспособност за 2014 г. – заверено копие „вярно с оригинала“ 6. * Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. *** Доказва се с копие от пълна проектантска правоспособност за 2014 г. – заверено копие „вярно с оригинала“ 7.* Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. *** Доказва се с копие от пълна проектантска правоспособност за 2014 г. – заверено копие „вярно с оригинала“ обособена позиция 2: 1. * Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. 2. * Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. Продължава в поле "допълнителна информация"
Минимални изисквания: Обособена позиция 1: 1. Експерт 1 - Ръководител екип Образование*-ОКС Магистър; Специалност: Архитектура и/или Урбанизъм Опит**-Минимум 5 години професионален опит по придобитата специалност Изисквания***-пълна проектантска правоспособност 2. Експерт 2 - Еколог Образование* - ОКС Магистър; Специалност: Екология, Опазване на околната среда и други специалност от професионално направление: Науки за земята и/или Биологически науки Опит**-Минимум 2 години професионален опит по придобитата специалност 3. Експерт 3 – Социално-икономически анализи и прогнози Образование*-ОКС Магистър; Специалност: Икономика; Социология; Статистика; Опит**-Минимум 5 години професионален опит по придобитата специалност 4. Експерт 4 – Транспортно строителство Образование*-ОКС Магистър; Специалност: Транспортно строителство Опит**-Минимум 5 години професионален опит по придобитата специалност Изисквания*** -пълна проектантска правоспособност 5. Експерт 5 – Водоснабдяване и канализация Образование*-ОКС Магистър; Специалност: Водоснабдяване и канализация Опит**-Минимум 5 години професионален опит по придобитата специалност Изисквания***-пълна проектантска правоспособност 6. Експерт 6 – Електроинженер Образование*-ОКС Магистър; Специалност: Електроинженерство или др. Опит**-Минимум 5 години професионален опит по придобитата специалност Изисквания***-пълна проектантска правоспособност 7. Експерт 7 – Геодезист Образование*-ОКС Магистър; Специалност: Геодезия Опит**-Минимум 5 години професионален опит по придобитата специалност Изисквания***-пълна проектантска правоспособност обособена позиция 2: 1. Експерт 1 - Ръководител екип Образование*-ОКС Магистър; Спеицалност: Екология и/или Екология и опазване на околната среда и/или Биология и/или Ветеринарна медицина и/или Микробиология Опит**-Минимум 5 години професионален опит по придобитата специалност 2. Експерт 2 – Експерт биотични фактори Образование*-ОКС Бакалавър; Спецалност: Екология и/или Екология и опазване на околната среда и/или Биология и/или Ветеринарна медицина и/или Микробиология Опит**-Минимум 2 години професионален опит по придобитата специалност 3. Експерт 3 – Експерт абиотични фактори Образование*-ОКС Магистър; Спецалност: Екология и/или Екология и опазване на околната среда и/или Биология и/или Ветеринарна медицина и/или Микробиология Опит**-Минимум 1 години професионален опит по придобитата специалност
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: икономическа и финансова сигурност; тежест: 30
Показател: икономическа и финансова сигурност; тежест: 30
Показател: predlovena cena; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.10.2014 г.  Час: 16:45
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.10.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на Общинска администрация Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

* Доказва се с копие от диплома за завършено висше образование – заверено копие „вярно с оригинала“ ** Доказва се с копие от трудови, служебни или осигурителни книжки, длъжностни характеристики, референции (препоръки) от различни от участника възложители и други документи, които поотделно или в съвкупност доказват поставени към експерта изисквания. Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. *Забележка: Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложения екип за изпълнение на поръчката. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените изисквания в тази точка.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията подлежи всяко решение на Възложителя на процедурата за възлагане на обществена поръчка, относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки други документ, свързан с процедурата. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал.1 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: • изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; • публикуването на решението за откриване на процедура по чл.76, ал.3 или чл.86, ал.3 от ЗОП; • получаване на решението по чл.79, ал.12, чл.83г, ал.11, чл.83ж, ал.1, чл.88, ал.11, чл.93ж, ал.4, чл.106, ал.4 и чл.119м, ал.2 от ЗОП; • получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; • публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. Жалба по чл.120, ал.3 от ЗОП може да се подава от: • всяко заинтересовано лице – в случаите по чл.120, ал.4, т.1, 2 и 5, ал.5 и 6 от ЗОП; • всеки заинтересован кандидат в процедурата - в случаите по чл.120, ал.4, т.3 и ал.6 от ЗОП; • всеки заинтересован кандидат или участник - в случаите по чл.120, ал.4, т.4 и ал.6 от ЗОП. В случаите по ал.3, т.1 и 4, когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. Ако лицето не е уведомено – в десетдневен (10) срок от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изготвяне на общ устройствен план на община Берковица (ОУПО)
1) Кратко описание

Изготвяне на общ устройствен план на община Берковица (ОУПО)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000, 71400000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

3) Количество или обем

В посочените срокове, изпълнителят предава на възложителя: • Ескиз на ОУПО, съдържащ: - доклад – анализ на съществуващото положение; - графичен материал – основни териториални елементи; бъдещо развитие и устройство на територията на общината, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на поръчката. - опорен план с отразени препоръки от становище на НИНКН • Предварителен проект, съдържащ: - проектна документация съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове (ОСУСП) и „Задание за изработване на Общ устройствен план на Община Берковица ”. • Окончателен проект, съдържащ: - текстовите и графични материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като графичните материали на ОУПО се изработват в цифров вид във формат върху цифрова картна основа, предоставена от възложителя. - Цифровият модел на плана трябва да съдържа база данни за устройството и застрояването на различните видове територии, устройствени зони и терени и да дава възможност за извличане на автоматизирани паспорти на видове територии, устройствени зони, терени и обекти, както и справки по зададени критерии.

Прогнозна стойност, без ДДС
120000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ОУПО Берковица съгласно закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие
1) Кратко описание

Екологична оценка (ЕО) и оценка на съвместимостта (ОС) на ОУПО Берковица съгласно закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

90711400, 71313440

Описание:

Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за цели, различни от тези на строителството
Услуги по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за целите на строителството

3) Количество или обем

Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС), съгласно становището на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана

Прогнозна стойност, без ДДС
60000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6