Версия за печат

00384-2014-0012

BG-Бяла Слатина: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg , bslatina_zop@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ww.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.byala-slatina.com/subsection-508-obschina_byala_slatina.html.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на лампи Компакт 04/2х18W КЛЛ, крушки PL-C 18W 2P Pelux, рогатка за стълб и кабел“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез покупка на лампи Компакт 04/2х18W КЛЛ, крушки PL-C 18W 2P Pelux, рогатка за стълб и кабел.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34928530

Описание:

Улични лампи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възложителят си запазва правото да определя количествата с оглед на реалните нужди и до изразходване на предвидените в бюджета средства. Възложителят си запазва правото и част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.

Прогнозна стойност без ДДС
29166.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 291,66 лева (двеста деветдесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) и не надвишава 1% от посочената прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС . Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 дни от крайната дата за представяне на офертите. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG 96 IABG 74943302025400, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът, определен за изпълнител на поръчката е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Бяла Слатина, че е със срок на валидност най-малко един месец след приключване на изпълнението на договора и има възможност за нейното усвояване на части.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение на поръчката са предвидени средства в общ размер до 29 166.66 лева без ДДС от бюджета на Община Бяла Слатина. Същите следва да се третират като максимален финансов ресурс на Възложителя и офертите следва да са съобразени с това предварително обявено условие. Съгласно Проекто-Договора към настоящата обществена поръчка: Чл. 2. (1) Стойността на доставката се определя въз основа на цените на стоките, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение. (2) Цената на договора е на обща стойност ................. /Словом: ....................................../, без ДДС, съответно на обща стойност ................. /Словом: ....................................../, с ДДС. (3) Цената по предходната алинея е окончателна и включва всички разходи за изпълнението на поръчката – стойност на стоките, транспорт, доставка, печалба и т.н. (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на всяка отделно извършена доставка, по банков път до 30 календарни дни от датата на представяне на оригинална фактура и подписан приемо-предавателен протокол без забележки.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД), които имат право да извършват доставка при условията на финансов лизинг. Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 - “Документи за подбор” 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Писмо към офертата – попълва се Образец №1; 3) Административни сведения - попълва се Образец №2; 4) Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – попълва се Образец №3; 5) Декларация за спазване на условията на обществената поръчка – попълва се Образец №4; 6) Регистрационни документи на участника:•Документ за регистрация или посочване на ЕИК;•удостоверение за актуално състояние;•документ за регистрация на чуждестранното лице; •документа за самоличност (копие) за участник - физическо лице; 7) Документ за данъчна регистрация (заверено копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (заврено копие); 8)Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на платежен документ или оригинал на банковата гаранция за участие; 9)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 , т.3 и т.4, ал. 2, т.1, т. 2, т.2а и ал. 5, т.1 и т. 2, и ал. 9 от ЗОП - попълва се Образец № 5. 10) Декларация за участието или неучастието на подизпълнители - попълва се Образец № 6; 11) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец №7; 12) Декларация от членовете на обединението/консорциума - попълва се Образец №8; 13) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 9; 14) Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 15) При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението; 16) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал.7 от ЗОП, както и че не е налице обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП - попълва се Образец №10; 17) Справка - Списък на изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка, с посочени стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените доставки - Образец № 11. 18) Заверени копия на документи (доказателства), доказващи изпълнението на посочените в Справка - Списък на изпълнени доставки - Образец № 11 на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец №12 Плик № 3 - "Предлагана цена" Попълва се Образеца за предлаганата цена - „Предлагана цена" - Образец № 13
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват.
Минимални изисквания: Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а/ Справка - Списък на изпълнени доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка, с посочени стойности, дати и получатели, заедно с доказателства за извършените доставки - Образец № 11. б/ Заверени копия на документи (доказателства), доказващи изпълнението на посочените в Справка - Списък на изпълнени доставки - Образец № 11 на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки.
Минимални изисквания: Минималните технически изисквания, които се прилагат към участника са следните: Участникът следва да има изпълненa поне една доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка, придружени с доказателства за извършената доставка под формата на удостоверение (референция) от компетентен орган; *Под сходна доставка с предмета на обществената поръчка се визира доставка на eлектрически стоки и стоки за електроинсталации.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническата оценка (Тоц) - „Срок за изпълнение на доставката“; тежест: 50
Показател: Финансова оценка (Фоц) - “Сбора от предложените от участника единични цени на отделните артикули“; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
03.10.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.10.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.10.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала на Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ