Версия за печат

01224-2010-0012

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Мария Гешева, Република България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gesheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Българската народна банка

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейностРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 12-0365 от 22.04.2010 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01224-2010-0012
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки в сградите на БНБ.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: РД08-0052 от 23.08.2010 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"НЕО ИНЖЕНЕРИНГ" EООД ЕИК: 201090255, ж.к. "Люлин", бл. 774, вх. 1, ет. 3, ап. 12, Република България 1336, София, Тел.: 0898 680244, Факс: 0898 680244

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения на територията на град София и страната. Примерните строително-монтажни, ремонтни и такелажни работи, техните количества за една година, както и стойностите им са посочени в Приложение 1 и Приложение 2. Изпълнителят е извършвал конкретни такелажни работи и/или СМР по предмета на договора чрез писмена заявка, в която са се посочвали количеството, срока и мястото на изпълнение.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

23.08.2010 г. 

Крайна дата

22.08.2014 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
0 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

22.08.2014 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
7019899.61 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.09.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Кръстев Кръстев
Длъжност: Главен секретар