Версия за печат

03461-2014-0002

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул."Цар Борис III" № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 02 4243923; 0884 025544, E-mail: office@ncsip.bg, Факс: 02 4243921

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Актуализация на прогнозата на трафика и анализ "разходи-ползи" за Лот 3 на АМ "Струма"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Необходимо е да се актуализира прогнозата на трафика, като следва да се извърши оценка на актуалността на наличния транспортен модел, извършена на база преглед на коректността на основните допускания в него; в случай че е необходимо да се коригират някои от параметрите на модела, да бъде формулирана методика за тяхното актуализиране. Необходимо е да бъде извършена актуализация на анализ "разходи-ползи" (АРП) и обновяване на инвестиционната стойност и експлоатационните разходи за проектното трасе. Като част от АРП следва да се актуализират: финансовият анализ на проекта; икономическият анализ с разглеждане на социално-икономическите показатели и придобивки за населението; анализ на чувствителността и анализ на риска. Възоснова на резултатите от посочените по-горе разработки и като се отчитат всички направени до момента проучвания, Консултантът ще изготви Формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционни проекти по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311100, 71311200

Описание:

Спомагателни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Консултантски услуги, свързани с транспортни системи

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
212121 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническа оценка на предложението; тежест: 40
Критерий: ценова оценка на предложението; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 022 - 034393 от 27.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 68 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Обединение АНИСА-ИТК-ППМ 2014" ДЗЗД 176739991, ул."Дамян Груев" № 56-58, България 1608, София, Тел.: 02 9522003, E-mail: office@anisa-m.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 330000 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 212121 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.09.2014 г.