00267-2014-0092

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14РОП87 от 28.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Пловдив, пл. "Ст.Стамболов" №1, За: Петя Гавазова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, Факс: 032 656751

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Извършване на допълнителни, непредвидени в основния инвестиционен проект строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG161PO001/1.4-09/2012/005, за изпълнение на дейностите по проект: "Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив", финансиран по ОПРР, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4. "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, касаещи дейности свързани с реконструкция и обновяване на "Цар Симеоновата градина".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 13РОП81 от 09.08.2013г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Избор за изпълнител на извършване на строително-монтажни работи на обект: "Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура, съществуващи водни площи и изграждане на обществен паркинг в парк "Цар Симеоновата градина" с три обособени позиции /ОП/: Обособена позиция /ОП/ № 1: "Реконструкция и обновяване на "Цар Симеоновата градина", Обособена позиция /ОП/ № 2: "Реконструкция на езерото и изграждане на обществен подземен паркинг" и Обособена позиция /ОП/ № 3: "Изграждане на водни ефекти". Същите са възложени на база одобрени от Възложителя инвестиционни проекти и количествени сметки. Поради непредвидени обстоятелства във връзка с преработка на инвестиционните проекти за "Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура, съществуващи водни площи и изграждане на обществен паркинг в парк "Цар Симеоновата градина" е необходимо възлагане на допълнително строителство на същия изпълнител на обособена позициия 1, защото не може технически да се раздели предмета на основния договор, като стойността на допълнителното строителство по позицията не надхвърля петдесет на сто нейната стойност по основната поръчка. Причините, налагащи преработката на одобрения инвестиционен проект по време на строителството са: - Отпадаща необходимост от изграждане на подземен обществен паркинг в парк "Цар Симеоновата градина"'; - Ново решение за отделянето от подземния паркинг и самостоятелно изграждане на Езерото с пеещите фонтани /по проект "Езерото"/ , като границите на Езерото напълно съвпадат с тези, съгласувани с писмо с Изх.№ 0800-4/11.02.2013г. на Министерството на културата и със становище с изх. № 33-НН-604/2012 на Национален институт за недвижимо и културно наследство към МК; - Ново решение за изпълнение на озеленяване в зоните с отпадащи "входно-изходните точки" на паркинга; - Ново решение за преминаване на тръбните разводки по дъното на Езерото; - Ново решение за самостоятелно функциониране на двата фонтана - Сухия и пеещите фонтани в Езерото; На основание чл.84, ал. 1 и ал. 2 , във връзка с чл. 83 от Закона за културното наследство, Заповед № РД09-69/11.02.2014г. на Министъра на културата, становище на Националния институт за недвижимо културно наследство (вх. № 0800-4/4/27.05.2014г. и изх. № 0800-4/20.06.2014г. и образувана преписка в Министерство на културата № 33-НН-559/25.06.2014г., преработеният проект е съгласуван от МК със Становище с изх. № 33-НН-559/01.08.2014г. Според становището на МК "Проектът е изготвен във връзка с промяна на инвестиционна инициатива и предвижда отпадане на подземното паркиране в зоната на езерото на Цар Симеоновата градина. Изменението е допустимо. То представлява облекчение на намесата в културна ценност в сравнение с предвижданията на съгласувания базов проект. Предложените детайлни решения са допустими по отношение опазването и естетическото въздействие на културната ценност". На базата на цитираното становище, МК съгласува Промяна на одобрен проект за Обект "Цар Симеонова градина в УПИ I - парк, кв. 130, ЦГЧ, гр. Пловдив - Реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура, съществуващи водни площи и изграждане на обществен подземен паркинг" по Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/005. Съгласно чл. 154 ал. 2 от ЗУТ, Становище изх.№ 33-НН-559/01.08.2014г. на Министерството на Културата, Комплексен доклад за оценка на съответствието на технически инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите № 08-44/06.08.2014г., изготвен от "Агроводинвест" ЕАД София, одобрен технически инвестиционен проект от арх. Невена Балчева на 06.08.2014г. - промяна по време на строителството, е издадена заповед за допълване на разрешение за строеж № 2/10.01.2014г. и е уведомен РДНСК Южен Централен район, съгл. чл.154 от ЗУТ за издадената заповед с № 83/2014г.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

"Запрянови-03" ООД, ЕИК 115816551

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:244400 BGN без ДДС

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htpp://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет