Версия за печат

00627-2014-0005

BG-Смядово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 504 от 28.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg,, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: заместник кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: www.smyadovo.bg..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

“Извършване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи при реализацията на проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията при изпълнение на строителството на строежа, предмет на настоящата процедура, е задължително упражняване на авторски надзор. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторския надзор се упражнява от проектанта като предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното изпълнение на инвестиционния проект са задължителни за останалите участници в строителството. Поради това, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаването на авторското право на проектанта.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ПЕЦИНСКИ” ЕООД, ЕИК 148022609, ГР. ВАРНА , УЛ. „ГЛАДСТОН” № 6 в, ап. 74

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“, в изпълнение на договор №27/321/01576, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

28.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Иванка Петрова Николова
Длъжност: Кмет на община Смядово