Версия за печат

00016-2014-0005

BG-Априлци: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-530-00016_2014_0003.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на СМР за ремонт на общински пътища с номера LOV1001 и LOV2003, ремонт на ул.Старо Скандало, ул.Лъката и изграждане на склад за инертни материали и дървени стърготини в ПИ 52218.530.656

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: град Априлци, квартал Видима общински път LOV1001, квартал Острец общински път LOV2003
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обособена позиция № 1: „СМР за ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/” Общинският път е без значителни деформации на настилката. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Поддържан е с изкърпвания и тънкослойно покритие. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването е сравнително добро, като отводнителния окоп е затревен и захрастен. Сигнализацията е непълна – само частична и вертикална. След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка подлежащ на ремонт е 2 000 м. Средната ширина на настилката е 5,00 м. Ремонт на настилката със студена смес – Участък от км 4+000 до км 6+000 С тази технология на изпълнение се прави тънкослойно покритие върху износващия пласт. Участъкът се почиства със сгъстен въздух и се измива с водоноска. След изсъхване се преминава два пъти с машина за полагане на тънки настилки със студена смес до получаването на настилка до 1.5 см. с грапава повърхност. По време на работата трябва да се ограничава движението за определено времетраене, необходимо по технология, а именно до пълното добиване на якост. Изисквания към изпълнението: Битомната емулсия да бъде полимермодифицирана, а фракцията с висок с висок коефициент на полируемост. Тези материали позволяват и бързо втвърдяване. Всяка партида от емулсията трябва да се придружава от сертификат за качество. С така обработен износващият пласт трябва да осигурява водонепропускливост и постигане на високо сцепление. Пътните работи да се изпълняват в летен сезон и при температура на въздуха не по – малка от 20. Обособена позиция № 2: „СМР за ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/” - Състояние на участъка от км 0+000 до км 1+350 на общински път LOV2003 Общинският път е със значителни деформации на настилката – образувани коловози от движение на автомобили и вода. С времето са се получили мрежовидни пукнатини и износване на настилката от ерозия и експлоатация. Банкетите са станали на места високи и захрастени. Отводняването там където го има е с отводнителния окоп затревен и захрастен и изял настилката. След обхождане и замерване е констатирано следното: Общата дължина на участъка (ул.”Ковашка”) подлежащ на ремонт е 1 350 м. Средната ширина на настилката е 4,00 м. Ремонт на настилка с топла смес, плътен асфалтобетон - Участък от км. 0+000 до км 1+350 Участъците с деформации – коловози показват, че основата е слаба и това налага да се извърши локален ремонт.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
143149.23 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 608323 от 12.06.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Строително-монтажните дейности на обект „Ремонт на общински път LOV1001 /III-607, Априлци - Велчево / кв.Зла река - кв.Видима /LOV3013/”
V.1) Дата на сключване договора
25.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЪТПРИБОР” ООД, ЕИК 831854370, ул.„Дойран” № 9, вх.А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9686484, E-mail: a.nikolov@patpribor.com, Факс: 02 9586477

URL: http://patpribor.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 83000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 82600 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Строително-монтажните дейности на обект „Ремонт на общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/"
V.1) Дата на сключване договора
25.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
05.08.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЪТПРИБОР” ООД, ЕИК 831854370, ул.„Дойран” № 9, вх.А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9686484, E-mail: a.nikolov@patpribor.com, Факс: 02 9586477

URL: http://patpribor.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 61000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 60549.23 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор