Версия за печат

00016-2014-0003

BG-Априлци: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-531-00016_2014_0003.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Обектът се намира на територията на гр.Априлци в землището на гр.Априлци, кв.Видима и кв.Острец и представлява имот участък 1 мах.”Маришница” - кв.”Видима” от км 0+000 до км 3+280 или имоти с идентификатор 52218.269.56, 52218.176.18, 52218.154.24, 52218.181.22, 52218.195.21, 52218.195.20 и 52218.822.483 с начин на трайно ползване полски път и участък 2 кв.”Острец”-„Ковачите”-мах.”Маришница” от км.0+000 до км.1+680 част от общински път LOV2003 /III - 607, кв.Острец - Априлци/ кв.Острец - мах.Маришница /GAB1165/ или имоти с идентификатор 52218.544.103, 52218.837.514, 52218.819.486 и 52218.839.511 с начин на трайно ползване полски път.
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, включващи: Подготвителни земни работи - Изсичане на храсти – крайпътни, Изкоп за преснемане на банкети средна деб.15 см с извозване на изкопаната пръст на 1 км, Изкоп машинен за необлицован окоп в т.ч. превоз изкопаната пръст на 1 км., Подравняване земно легло за път с булдозер /автогрейдер / ср.деб.15 см с прибутване до 50 м., Уплътняване земно легло с вибрационен валяк за път при леко движение, Изкоп за покрит окоп в т.ч. превоз 1 км. Изграждане на нови отводнителни съоръжения - тръбни водостоци със стоманобетонови тръби ф 800 4 бр. Пътни работи - Направа настилка от несортиран трошен камък при уплътняване до 96% плътност

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233000, 45233120

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
186612.89 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 186612.89, Най-висока оферта: 190142.9 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена цена; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 600717 от 24.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 2 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Строително-монтажните дейности на обект „СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима”
V.1) Дата на сключване договора
26.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЪТПРИБОР” ООД, ЕИК 831854370, ул.„Дойран” № 9, вх.А, Република България 1680, София, Тел.: 02 9686484, E-mail: a.nikolov@patpribor.com, Факс: 02 9586477

URL: http://patpribor.com.

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 191379 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 186612.89 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 186612.89, Най-висока цена 190142.9 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключени с ДФ "Земеделие" договори с № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

26.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор