Версия за печат

00165-2014-0007

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-69 от 25.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Иван Иванов - Директор на дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217796, E-mail: Iv.Ivanov@mon.bg,, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии" (ИКТ) в Министерство на образованието и науката

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България”

II.3) Кратко описание на поръчката

Платформата следва да бъде напълно интегрирана софтуерна система за електронно обучение, която предлага административен модул, модул за управление на курсове, модул за управление на съдържанието, модул за управление на общности и организации, модул за сътрудничество и видеоконферентна връзка, модул електронен дневник (включващ модул за връзка с родители), и модул за антиплагиатство. Системата и всички нейни модули (функционалности) трябва да бъдат напълно съвместими и интегрирани помежду си. Доставката на платформата трябва да включва предоставяне на безсрочен лиценз за ползване на цялостната платформа и всички предоставени модули и функционалности. Изпълнителят трябва да инсталира, конфигурира, адаптира и тества платформата с цел осигуряване на пълната й работоспособност в срок до 3 (три) месеца от сключването на договора за изпълнение. Възложителят изисква от участника минимален гаранционен срок за поддръжка на платформата 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на предавателно-приемателния протокол за доставката и внедряването. В рамките на проекта изпълнителят трябва да обучи 150 (сто и петдесет) администратори, както и да окажат методологично съдействие за последващо каскадно обучение на не по-малко от 1500 учители за работа със системата и да предостави документация (системна, техническа и потребителска документация), както и да окаже съдействие на фирмите-разработчици, които да интегрират в платформата наличното към момента образователно съдържание (софтуерни продукти с образователно предназначение), поддържано от МОН. Решението трябва да бъде създадено и инсталирано в конфигурация включваща предложените елементи с възможности да обхване минимум 2 500 училища и 1 000 000 потребители. В рамките на изпълнението изпълнителят трябва да извърши следните основни дейности: • Доставка на лицензи за безсрочно ползване на софтуера за електронната платформа за обучение; • Инсталация и конфигурация на електронната платформа за обучение, както и инсталиране и интегриране на всички допълнения и изменения, включително нови версии, настъпили в системата в рамките на първите 12 (дванадесет месеца) от гаранционния срок на поддръжка; • Обучение на учители за ефективно използване на платформата за електронно обучение и новостите в методологията на преподаване със средства на платформата; • Доставка на документация за работа и администриране на системата; • Оказване на съдействие на посочени от МОН фирми-разработчици, които да интегрират в платформата наличното образователно съдържание. Целите на този проект са следните: • Подобряване на качеството и ефективността на образователната система в България, като пълноправен член на Европейския Съюз, чрез постепенно преминаване към един по-интерактивен, интуитивен и интересен за младите хора модел на преподаване, които широко използват новите технологии в своето ежедневие; • Повишаване измеримостта на постигнатите резултати от ученици и преподаватели; • Обогатяване на учебното съдържание, чрез достъп до повече информация, включително и до международно признати и одобрени източници на познание и информация; • Осигуряване на достъп до образованието на всеки, както и повишаване достъпа до обучение на хора с увреждания; • Изграждане на единна образователна среда обслужваща училища, учители и ученици, която дава възможност и за общуване с ученици и учители за обмяна на опит; • Предоставяне на услуги с добавена стойност като комуникация с родители, работа в екип, международно сътрудничество и др.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000, 48931000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за обучение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р01-23 от 29.04.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-601505
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-7
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

601505

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.04.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

След извършена одитна проверка, приключила с доклад № 8007-58/12.08.2014 г. към министъра на образованието и науката са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Нарушени са разпоредбите на: - чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП - в раздел ІІІ.2.3. от обявлението възложителят не е посочил конкретни изисквания, на които трябва да отговарят експертите на участника, а е посочил, че те са указани в документацията за участие. За нарушение на това изискване в чл. 128в от ЗОП е предвидена имуществена санкция. Наказанието не се налага, когато съответната част от обявлението се допълни с решение за промяна, публикувано по правилата и в срока по чл.27а, ал. 3 от ЗОП или когато процедурата е прекратена (чл.128в, ал.1 изречение второ); - чл. 27а, ал.3, във ръзка с чл.27а, ал.1 от ЗОП - при констатирани пропуски и грешки в документацията, възложителят не е издал решение за промяна, а е направил разяснение по реда на чл.29 от ЗОП; - чл.120а, ал. 2, т.1 от ЗОП - при направено искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата", същата не е спряна до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временната мярка. Предвид констатациите в одитния доклад, описаните по-горе нарушения при откриването и провеждането на процедурата и предвидената за тях административнонаказателна отговорност, възложителят взема решение за прекратяване на обществената поръчка.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Дата на публикуване на обявлението в АОП - 29.04.2014г.


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: доц. д-р Румяна Коларова
Длъжност: Министър на образованието и науката