Версия за печат

01558-2014-0020

BG-София: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

"БДЖ-Товарни превози"ЕООД, ул. "Иван Вазов" №3, За: инж. Георги Ненов; инж. Венцислав Славков, Република България 1080, София, Тел.: 0887 409926; 0887 007151, E-mail: gnenov@bdz.bg, Факс: 02 9800424

Място/места за контакт: отдел " Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: http://bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bdz.bg/novini.php?type=opentyrgove.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Железопътни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 1 (01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на Изпълнителя в или извън страната.
Код NUTS:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

Стойност, без да се включва ДДС
3923316.75 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Допълнителен ремонт, включен в общата прогнозна стойност на поръчката

Прогнозен график за използване на тези опции в месеци

12

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е до 1% без ДДС от общата стойност на цялата поръчка „Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД” и е определена от Възложителя в общ размер на 20 000,00 лева (0,51%). Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: - неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след датата, определена за краен срок за получаване на заявленията (Приложение № 9); - парична сума в лева, внесена по сметка на Възложителя - "БДЖ – Товарни превози" ЕООД в ТБ „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF; В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано – Гаранция за участие в процедура на договаряне с обявление по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”. Гаранция за изпълнение на поръчката - 2,5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: - парична сума в лева, внесена по банковата сметка на Възложителя - "БДЖ – Товарни превози" ЕООД в ТБ „УниКредит Булбанк” АД, гр. София, IBAN BG02 UNCR 7000 1501 0062 61, BIC: UNCRBGSF; - или безусловна и неотменяема банкова гаранция учредена в полза на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в оригинал, със срок на валидност един месец след изтичане на срока на договора (Приложение № 10) . Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в български лева. Възложителят заплаща стойността на предвидения ремонт за всеки един локомотив. Всяко плащане ще се извършва по банков път, с платежни нареждания по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в срок до 25 календарни дни след представяне на: оригинална фактура, издадена на името на “БДЖ- Товарни превози” ЕООД , адрес-1080 София, ул.”Иван Вазов” №3 с МОЛ - инж. Георги Друмев Друмев; - приемо-предавателен протокол за пускане на локомотива в експлоатация след извършване подемен ремонт и модернизация - обр. ЛС 002 – 3/12 и представен комплектния технически паспорт на локомотива, попълнен съгласно нормативните изисквания; - копия на всички одобрени протоколи;

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Към Заявлението (Приложение № 1) задължително се прилагат следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в заявлението, подписан от законния представител на кандидата или изрично упълномощено от него лице. В последния случай следва да се представи изрично нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо заявлението (оригинал). Документите към заявлението се представят подредени по реда, описан в списъка. Списъкът се поставя най-отгоре. 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато Кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, представя съответния документ в официален превод, съгласно §1, т.16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 3. В случаите, когато кандидатът е регистриран по ЗДДС да представи копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС /идентификационен № по ДДС/. При липса на регистрация по ЗДДС, следва да представи декларация за липса на регистрация – в оригинал. 4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение № 4) от документацията за участие. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и/или 5 от ЗОП води до отстраняване на кандидата от процедурата. 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, която да съдържа видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - (Приложение № 5) от документацията за участие. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат не може да представя самостоятелно заявление съгл. чл. 55, ал. 5 от ЗОП. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – оригинал (Приложение № 6) от документацията за участие. При сключване на договара за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, Изпълнителят е длъжен да представи оригинал на договор за подизпълнение. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, заявлението се подава на български език. Документите, които са на чужд език, се представят и в превод. 7. Декларация за технически възможности - (Приложение № 7) от документацията за участие. 8. Декларация – условия на труд по чл. 56, ал.1, т. 11. от ЗОП (Приложение № 8) от документацията за участие. 9. Документ за гаранция за участие (Приложение № 9) от документацията за участие. 10. Декларация – приемане условията на договора по чл. 56, ал.1, т. 12. от ЗОП (Приложение № 14) от документацията за участие. 11. Декларация по Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 11).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Доказателства за икономическото и финансовото състояние. 1. Копие от годишния финансов отчет за 2011, 2012 и 2013 г. (заверени с подпис и печат на кандидата) или посочване на информация за органа, който поддържа регистъра с тези данни; 2. Удостоверение от банка за наличен финансов ресурс в размер 25% от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Технически изисквания за изпълнение на предмета на поръчката. Доказателства за технически възможности: 1.1. Минимално необходимо технологично оборудване и техническа съоръженост за доказване на възможността да бъдат изпълнени техническите условия за изпълнение на услугата: - наличие на ремонтни площи, оборудвани с повдигателни съоръжения за локомотиви и кранове за демонтаж на възли и агрегати от локомотива, както и технологични канали за ремонт под локомотива; - отделение за ремонт на пневматични апарати и стендове за диагностика и проверка; - отделение за ремонт и диагностика на електронни модули и електрооборудване; - технологични площи за разглобяване и ремонт на талиги, колооси и редуктори; - отделение за ремонт на тягови двигатели и спомагателни машини; - списък на диагностични апарати и измервателни уреди за проверка на електрически машини и апарати, електронни блокове за управление, кабелна изолация и др.; - бояджийско отделение; Доказателствата да бъдат представени като описи, в оригинал, придружени със снимков материал и декларация съгл. чл.51, ал.9 от ЗОП за техническото оборудване, с което разполага кандидатът за изпълнение на обществената поръчка за услугата. 1. 2. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите в оригинал, с подпис със син цвят и печат на представляващия кандидата. Списъкът следва да е придружен от минимум 2 удостоверения за добро изпълнение на услуги, които са посочени в него, съдържат стойността и датата, на която е приключило изпълнението, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, дата и подпис на издателя - оригинали или заверени копия от кандидата; 1.3. Списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството по чл.51, ал.1, т.4; 1.4. Декларация за технически възможности - Приложение № 7 от документацията по настоящата процедура; 1.5. Сертификат по ISO 9001: 2008 или еквивалент за успешно внедрена система за управление на качеството, издаден на името на изпълнителя на услугата – заверено копие с подпис със син цвят и печат на кандидата. 1.6. Гаранционен срок 6 /шест/ календарни месеца, но не повече от 60 000 км.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Изпълнителите са длъжни да разполагат с необходимия за изпълнението на предмета на договора персонал, който да е с правоспособност за ръководители и изпълнители на дейности по ремонта на локомотиви съгласно чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП;

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.09.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

При поискване "Документацията" може да се предостави на хартиен носител, като в този случай се заплаща в касата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3 или по банкова сметка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД в "УниКредит Булбанк" АД - гр. София IBAN: BG02 UNCR 7000 1501 0062 61 BIC: UNCRBGSF и се получава срещу представен платежен документ в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3, всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа или се изпраща на посочен от кандидата адрес за негова сметка. Достъп до настоящата документация е осигурен и на електронната страница на БДЖ, www.bdz.bg, рубрика „Проекти и търгове", подрубрика „Обществени поръчки и търгове".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
01.10.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.10.2014 г.  Час: 13:30
Място

"БДЖ – Товарни превози" ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на заявленията се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП и на него могат да присъстват кандидатите за участие в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ