Версия за печат

01558-2014-0020

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 19 от 20.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"БДЖ-Товарни превози"ЕООД, ул. "Иван Вазов"№3, За: инж. Георги Ненов; инж. Венцислав Славков, Република България 1080, София, Тел.: 0887 409926; 0887 007151, Факс: 02 9800424

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://bdz.bg/novini.php?type=opentyrgove.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Железопътни услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне с обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.1 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

„БДЖ-Товарни превози” ЕООД е възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 5 от Закона за обществените поръчки. Обектите на обществени поръчки са нормативно определени в чл. 3 от ЗОП. Поръчката с предмет: „Извършване на подемен ремонт и модернизация на 5 броя дизел-електрически локомотиви серия 06 от парка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД”, попада в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 2 от същия нормативен акт, когато стойността на обществената поръчка е по-висока от 66 000 лева без ДДС задължително се прилагат процедурите по ЗОП. Тъй като прогнозната стойност на поръчката е в размер на 3923316,75 лева без ДДС и попада в посочения стойностен праг на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, „БДЖ-Товари превози” ЕООД трябва да проведе открита процедура, ограничена процедура или процедура на договаряне с обявление. Чл. 103, ал. 1 от ЗОП предвижда, че възложителят взема решение за възлагане на обществени поръчки чрез открита процедура, ограничена процедура и процедура на договаряне с обявление винаги, когато не са налице условията за провеждане на процедура на договаряне без обявление. В настоящия случай не са налице предпоставките за възлагане на обществената поръчка чрез процедура на договаряне без обявление, уредени в чл. 103, ал. 2 от ЗОП. При откритата процедура всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. При тази процедура широко е застъпен принципът на публичност и прозрачност при възлагането на обществените поръчки, като по този начин се създава конкурентна среда за участниците в процедурата. При ограничената процедура оферти могат да подадат само кандидати, които са получили покана от възложителя след предварителен подбор. При провеждане на процедура на договаряне с обявление има възможност възложителят да провежда преговори за определяне клаузите на договора, включително и относно цената, с участниците, избрани от него след предварителен подбор. Тъй като е налице правна възможност за провеждане на няколко вида процедури, то преценката каква да бъде тя, е предмет на решение по целесъобразност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Георги Друмев Друмев
Длъжност: Управител