Версия за печат

00016-2014-0003

BG-Априлци: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-531-00016_2014_0003.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Обектът се намира в гр.Априлци, кв.Ново село, пл.”Априлско въстание” № 5, в двуетажна сграда с кадастрален идентификатор 52218.530.411.1 с начина на трайно ползване „Сграда за култура и изкуство”, брой етажи 2 по дейставащата кадастрална карта на град Априлци.
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

СМР за създаване на посетителски демонстративен център, част от изпълнението на Договор за отпускане на финансова помощ № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Община Априлци по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС). Част Архитектурна: Демонтаж съществуващ паркет м2 101.40; Направа изравнителна циментова замазка с дебелина 2.5 см. м2 101.40; Доставка и монтаж на окачен растерен таван в т.ч. конструкция м2 101.40; Изкърпване около прозорци и врати с варова мазилка м` 150; Доставка и монтаж алуминиеви врати м2 3.80; Боядисване стени и тавани с латекс в т.ч. миене и грунд м2 393; Стъргане стара боя по стени и тавани м2 98.30; Изкърпване вътрешна варова мазилка м2 47.20; Настилка по подове с гранитогрес м2 101.40; Боядисване дървени врати с блажна боя м2 34.00; Блажно боядисване на метален парапет м2 33.60; Ремонт фаянсова облицовка по стени м2 36.00. Част Електро: Доставка и монтаж климатик бр. 1; Направа и монтаж ел. Табло - двуредова PVC кутия с 12 модула бр. 1; Доставка и монтаж проводник ПВ 6 мм2 м` 45; Също, но СВТ 3х2.5 м` 130; Също, но СВТ 3х1.5 м` 170; Доставка и монтаж контакти "Шуко" бр. 11; Също, но ключ – обикновен бр. 5; Също, но ключ – сериен бр. 1; Също, но ключ – девиаторен бр. 2; Доставка и монтаж аплик – влагозащитен бр. 4; Също, но аплик – декоративен бр. 2; Доставка и монтаж тяло - луминесцентно 4х18W за вграждане с 4 бр. лампи бр. 10; Също, но осветител – евакуационен бр. 3; Също, но кутия – конзолна бр. 19; Също, но кутия – разклонителна бр. 15; Полагане ел. Технически канал - 15/17мм м` 20; Също, но 40/30 мм м` 10; Също, но 25/20 мм м` 34; Доставка и монтаж дюбели ф 6 с винт 4х45 бр. 200; Също, но гофрирана тръба ф23 мм м` 6. Част В и К: Доставка и монтаж тоалетна мивка среден формат бр. 2; Доставка и монтаж тоалетно казанче - комплект (моноблок) бр. 2; Подвързване същите - в т.ч. доставка и монтаж СКф1/2 и гъвкави връзки с дължина 70 см бр. 2; Ремонт и водна проба на вътрешна противопожарна инсталация с подмяна на противопожарни касети бр. 4; Изхвърляне на строителни отпадъци ръчно м3 6.50; Направа на цокъл с гранитогрес височина 15 см м` 47.40; Доставка и монтаж проточен бойлер бр. 1; Доставка и монтаж на смесителни батерии за мивка бр. 2; Подвързване същите с меки връзки бр. 4. Оборудване и обзавеждане посетителски център: Мултимедиен проектор бр. 1; Лаптоп бр. 1; Професионален тъчскрийн монитор бр. 2; Компютър бр. 2; Скенер бр. 1; Флипчарт бр. 1; Прожекционен екран бр. 1; Лекторска катедра за презентации бр. 1; Посетителски стол бр. 20; Етажерка висока бр. 2; Изложбена витрина бр. 4; Рамка с паспарту и стъкло бр. 20

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45213313

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
29499.47 BGN без ДДС
Най-ниска оферта: 29499.47, Най-висока оферта: 35033.78 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Най-ниска предложена цена; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 40
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 600717 от 24.04.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:Строително-монтажните дейности на обект „СМР за създаване на посетителски демонстративен център”
V.1) Дата на сключване договора
14.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
22.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЕЛИТ - МХ" ЕООД, ЕИК 820192181, ул.”Цар Освободител” № 54, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 0888 518728, E-mail: elit_mx@yahoo.com, Факс: 068 624176

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 36496 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 29499.47 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Най-ниска цена 29499.47, Най-висока цена 35033.78 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъществява по сключени с ДФ "Земеделие" договори с № 11/313/00046 от 01.07.2011 г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор