01967-2014-0001

BG-Своге:

РЕШЕНИЕ

Номер: 27-1 от 19.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ”, община Своге, област Софийска, ул. "Отец Паисий" № 9, За: Станчо Иванов Атанасов, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98844, E-mail: pg_vpeev@abv.bg

Място/места за контакт: Станчо Иванов Атанасов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: pg-vpeev.com.

Адрес на профила на купувача: pg-vpeev.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на машини за модернизиране на системата на професионално образование в ПГ ”ВЕЛИЗАР ПЕЕВ"

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Една от основните цели за развитието на ПГ „Велизар Пеев” е обновяване на материалната база, както на учебните стаи и кабинети, така и на лабораториите и работилниците. За това училището участва и получи финансиране по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 221/23.04.2014 г. на Министерски съвет по проект за доставка на машини. Прогнозната стойност на машините попада в хипотезата на чл. 14, ал. 3, т. 2 ЗОП, поради което следва да бъде проведена открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, бул. "Витоша" № 18, БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: СТАНЧО ИВАНОВ АТАНАСОВ
Длъжност: ДИРЕКТОР