Версия за печат

01967-2014-0001

BG-Своге: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ”, община Своге, област Софийска, ул. "Отец Паисий" № 9, За: Станчо Атанасов, България 2260, Своге, Тел.: 0726 98844, E-mail: pg_vpeev@abv.bg, Факс: 0726 98844

Място/места за контакт: Станчо Атанасов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pg-vpeev.com.

Адрес на профила на купувача: www.pg-vpeev.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на машини за модернизиране на системата на професионално образование в ПГ”ВЕЛИЗАР ПЕЕВ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: град Своге, община Своге, област Софийска, ул. "Отец Паисий" № 9
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на машини за модернизиране на системата на професионално образование в ПГ”ВЕЛИЗАР ПЕЕВ”, разделени в три отделни обособени позиции

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42000000, 42611000, 42640000, 42215200

Описание:

Машини за промишлена употреба
Обработващи машини със специална употреба
Машини за обработване на твърди материали, различни от металите
Машини за обработване на хранителни продукти

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

6 броя машини

Прогнозна стойност без ДДС
83300 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размерът на гаранциите за участие по обособени позиции е както следва: 1-ва обособена позиция, включваща „Двукамерен скенер“ и „Лазерна гравираща и режеща машина“ е 400,00 лв.; 2-ра обособена позиция „CNC Router / CNC триосна машина“ е 220,00 лв.; 3-та обособена позиция, включваща „Тестомесачка“ и „Програмируем парен електрически конвектомат“ е 80,00 лв. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: а)парична сума - може да бъде внесена в касата на възложителя в град Своге, община Своге, област Софийска, ул. "Отец Паисий" № 9 или по банковата сметка на възложителя, посочена в документацията за участие; б)банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Гаранциите за участие се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и сл. ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за процедурата са по одобрен за финансиране проект по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”, приета с решение № 221/23.04.2014 г. на Министерски съвет.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани плика, както следва: Плик № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” участниците поставят следните документи:а) Списък на документите, съдържащи се в Пликове №1, № 2 и № 3;б)Единен идентификационен код - за българско юридическо лице; Документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство - легализиран превод. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Физическо лице представя документ за самоличност; в)доказателства за техническите възможности на участника - вж. т.ІІІ.2.3 от настоящето обявление. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите се представят и в превод. г)при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; д)документ за внесена гаранция за участие във форма и размер съгласно чл. 56, ал., т. 3 ЗОП и настоящето обявление. Условията на гаранциите са описани в Раздел “Изисквания и условия при гаранциите” от настоящите указания; е)декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП (съгласно приложения образец) – Декларацията се попълва, подпечатва и подписва от законния представител на участника. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединения на такива лица, документът се представя и в превод; За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 ЗОП (т. 1-4 и т. 10-11 от образец В); ж)декларация за по чл. 55, ал. 7 ЗОП (съгласно приложения образец); з)декларация за по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (съгласно приложения образец); и)списък с имената на предвидените подизпълнители (по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП), съдържащ и видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка; й)декларация за съгласие от подизпълнител (съгласно приложения образец). Всеки от подизпълнителите трябва да отговаря на условията, посочени в ЗОП за подизпълнителите и да представи необходимите документи, включително декларации, посочени изчерпателно в ЗОП; к)декларация за приемане на условията в проекта на договор. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, съгласно правилата на чл. 56, ал. 3 ЗОП; л)доказателства за икономическо и финансово състояние на участника - т.ІІІ.2.2 от обявлението. В Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” участниците поставят следните документи: а)Офертата (Образец А); б) Техническо предложение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 ЗОП и задължително съдържа: срок за изпълнение на поръчката; подробно описание на предлаганите машини, функции и технически им параметри; каталози, проспекти, брошури или други печатни материали, доказващи произхода, производителя и техническите параметри на предлаганото оборудване, от които да е видно, че оборудването съответства на Техническите спецификации, посочени в приложение № 5 от документацията; начин и срок за обучение на лица, посочени от възложителя за работа със съответната машина; предложение за гаранционно и следгаранционно обслужване – срокове и условия (указания се съдържат в документацията); В Плик № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” участниците поставят своето ценово предложение на хартиен носител. То следва да е изготвено по приложения в настоящата документация Образец Б, подписано и подпечатано от участника. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 и плик № 3 се представят отделно за всяка от позициите.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Баланс и отчет за приходите и разходите за 2013 год., в случай че не са публикувани в публичен регистър в Република България
Минимални изисквания: Баланс и отчет за приходите и разходите за 2013 год., в случай че не са публикувани в публичен регистър в Република България
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък на доставките или услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга. Забележка: Доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
Минимални изисквания: Списък на доставките или услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга. Забележка: Доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническа оценка Ti; тежест: 50%
Показател: Квалификационна оценка Кi; тежест: 10%
Показател: Ценова оценка Ci; тежест: 40%

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.09.2014 г.  Час: 12:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

В случай, че заинтересовано лице поиска докумнтецията да му бъде изпратена, възложителят прави това за сметка на лицето, което трябва да заплати и цената, съставляваща действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Банковата сметка на възложителя, по която могат да бъде преведена сумата за закупуване на дакументацията е посочена в документацията за участие

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.09.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.09.2014 г.  Час: 10:30
Място

ПГ "Велизар Пеев", град Своге, ул. "Отец Паисий" № 9

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно ЗОПРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 и сл. ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Двукамерен скенер и Лазерна гравираща и режеща машина
1) Кратко описание

Доставка на 1 брой Двукамерен скенер и на 1 брой Лазерна гравираща и режеща машина с технически параметри, посочени в техническата спецификация от документацията за участие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42000000, 42611000

Описание:

Машини за промишлена употреба
Обработващи машини със специална употреба

3) Количество или обем

2 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.12.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция CNC Router / CNC триосна машина
1) Кратко описание

Доставка на 1 брой CNC Router / CNC триосна машина

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42000000, 42640000

Описание:

Машини за промишлена употреба
Машини за обработване на твърди материали, различни от металите

3) Количество или обем

1 брой

Прогнозна стойност, без ДДС
25000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.12.2014 г. 

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Тестомесачка и Програмируем парен електрически конвектомат
1) Кратко описание

Доставка на 2 броя Тестомесачки и 1 брой Програмируем парен електрически конвектомат

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42000000, 42215200

Описание:

Машини за промишлена употреба
Машини за обработване на хранителни продукти

3) Количество или обем

3 броя

Прогнозна стойност, без ДДС
8300 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.12.2014 г.