Версия за печат

01224-2014-0020

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: БНБ-100399 от 18.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Българска народна банка, пл. "Княз Александър І" № 1, За: Мария Гешева, тел. 0291451438 - по процедурата; Иванка Христова, тел. 0291451647 - по предмета;, Република България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: Gеsheva.M@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: пл. "Княз Александър І" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Друг: Българска народна банка

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 119в, ал. 3, т. 3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Отпечатване на български банкноти“

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗБНБ, Българската народна банка (БНБ) осигурява печатането на български банкноти, необходими за наличнопаричното обращение в Република България. C оглед изпълнение на тези нормативно установени задължения за осигуряване на печатането на банкноти, с решение № БНБ-77700/23.06.2014 г. на главния секретар на БНБ, беше открита ограничена процедура за възлагане на поръчка за отпечатване на български банкноти за период от четири години, при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност (НОИГИС). При спазване на законоустановените срокове по ЗОП за провеждане на ограничена процедура и избирането на изпълнител, включително и сроковете за извършването на проучване/потвърждение за достъп до класифицирана информация, съгласно ЗЗКИ, БНБ би могла да сключи договор за отпечатване на български банкноти, както и да възложи отпечатването на съответни тиражи, най-рано в края на текущата година. Същевременно в края на месец юни и началото на месец юли възникнаха изключителни обстоятелства, свързани с напрежение в банковата система, които доведоха до повишаване на търсенето на банкноти и намаляване на наличните резерви. Tърсенето на налични пари от страна на банките отбеляза значителен растеж, като по-голямата част от този растеж бе реализиран в последните дни на месец юни. Възникналите изключителни обстоятелства имат характера на непредвидими събития и съществено затрудняват нормалното изпълнение на нормативно установените задължения на БНБ да осигурява български банкноти необходими за наличнопаричното обращение в България. Тази извънредна ситуация съвпада и с традиционното значително повишаване на търсенето на банкноти предвид настъпването на летния активен туристически сезон. До края на текущата година, за нуждите на поддържане на наличнопаричното обращение, както и за възстановявяне на използваните в края на месец юни запаси от банкноти, централната банка следва да осигури отпечатването на общо 60 млн. броя банкноти (номинали 10 лева, 20 лева и 50 лева). С оглед на изложеното и с цел да бъде обезпечено безпроблемното обслужване на наличнопаричното обращение в България за 2014 г., БНБ, в качеството си на възложител по ЗОП следва да възложи обществена поръчка чрез провеждане на процедура на договаряне без обявление на основание чл. 119в, ал. 3, т. 3 с дружеството „Обертюр Фидюсиер” АД. Понастоящем „Обертюр Фидюсиер” АД е единственото дружество на територията на страната, което разполага с производствен капацитет и опит в областта на производството на банкноти, подходящи машини, служители с висока квалификация и опит в производството на български банкноти, както и адекватна организация за опазване на класифицирана информация за изпълнение на обществената поръчка. Договорът, който ще бъде сключен въз основа проведената процедура на договаряне без обявление на основание чл. 119в, ал. 3, т. 3, ще се прекрати най-късно до приключване на ограничена процедура за възлагане на поръчка за „Отпечатване и доставка на български банкноти за период от четири години“, и сключване на договор с избрания изпълнител.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

„ОБЕРТЮР ФИДЮСИЕР” АД, БЪЛГАРИЯ, гр. София 1784, район Младост, ж.к. Младост, бул. „Цариградско шосе” No 117

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка и документацията


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

18.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Петко Кръстев Кръстев
Длъжност: Главен секретар