Версия за печат

00396-2014-0001

BG-Борово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Борово, област Русе, ул. "Никола Й.Вапцаров" № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/news/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Извършване на строителни работи по технически инвестиционни технически проекти на община Борово по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Обособена позиция №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово; Обособена позиция №3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; Обособена позиция №4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: град Борово, област Русе
Код NUTS: BG323
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Извършване на строителни работи по Технически инвестиционни проекти на Община Борово по обособени позиции, както следва: 1. По об.п. №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; 2. По об.п. №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово; 3. По об.п.№3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; 4. По об.п.№ 4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт, в съответствие с предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Техническото предложение, Ценовата оферта, КСС и линеен график, които са неразделна част от договора и в съответствие с процедурните документи.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
618898.32 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Работна програма за изпълнение на поръчката; тежест: 70
Показател: Предлагана цена за изпълнение на поръчката; тежест: 30
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

00396-2014-0001

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП
Номер на обявлението в ДВ 588646 от 27.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ... / Обособена позиция №:1234 / Заглавие:Извършване на строителни работи по Технически инвестиционни проекти на община Борово по 4 обособени позиции.
V.1) Дата на сключване договора
12.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.07.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

2

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

«КРИС ГРУП» ЕООД, ЕИК: 117675430, гр.София, 1606, общ. Столична, район “Красно село”, ул. “Владайска” № 75, вх.А, ет. 4, България 1606, София, Тел.: 088 8866660, E-mail: krisgrup@abv.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 618898.32 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 618898.32 BGN без ДДС
В Брой месеци 6
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.2) Допълнителна информация

Възложител:Георги Георгиев - Кмет на Община Борово

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор