01763-2014-0002

BG-Хасково:

РЕШЕНИЕ

Номер: 899 от 11.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Основно училище "Свети Иван Рилски", бул. "Г.С. Раковски" 24, За: Тонка Андреева Ченгелова, България 6300, Хасково, Тел.: 038 622642, E-mail: ou_rilski@abv.bg, Факс: 038 624601

Място/места за контакт: Тонка Андреева Ченгелова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//:ivanrilski.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Образование


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на обществената поръчка: "Доставка на газьол за отопление до 60 000 литра за отоплителен сезон 2014/2015 година за нуждите на Основно училище "Свети Иван Рилски" гр. Хасково

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възлагането на горепосочената обществена поръчка чрез договаряне без обявление чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП и във връзка с приложението към чл.38, ал.1, т.12 от ППЗОП, се обуславя от обстоятелството, че стоките предмет на настоящата поръчка са определени по списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища, чиято доставка може да бъде изпълнена на стоковата борса. Списъкът на тези стоки е одобрен от Министерски съвет в правилника за прилагане на Закона.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

покана не се изпраща съгл. чл.91, ал.3 от ЗОП

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, България 1000, София, Тел.: 02 988070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: http//:cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Тонка Андреева Ченгелова
Длъжност: директор на ОУ "Св. Иван Рилски" гр. Хасково