Версия за печат

00684-2014-0025

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница Лозенец, гр. София 1407 ул. Козяк 1, За: Григор Манчев, РБългария 1407, София, Тел.: 02 9607270, Факс: 02 9624771

Място/места за контакт: Григор Манчев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили на болница "Лозенец"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: България търговски обекти на "ЛУКОЙЛ България" ЕООД
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили на болница "Лозенец"

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09132000, 09134200

Описание:

Бензин
Дизелово гориво


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
306481.49 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявление

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

НЕ


РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № VII-31-3 / Обособена позиция №: / Заглавие:Периодични доставки на горива и смазочни материали, чрез карти за безналично плащане за нуждите на служебните автомобили на болница "Лозенец"
V.1) Дата на сключване договора
13.08.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
01.08.2014 г. 
V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"ЛУКОЙЛ-България" ЕООД, ЕИК 121699202, р-н "Възраждане", бул. "Тодор Александров" №42, България 1303, София, Тел.: 02 9174100, Факс: 02 9622208

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 306481.49 BGN с ДДС 20%
В Брой месеци 36
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

15.08.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор
Основание за избор на процедура на договаряне без обявление

з) За доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Обект на поръчката е доставки на стоки определени от списък предложен от Държавната комисия по стокови борси и тържища /ДКСБТ/ и одобрен от Министерски съвет в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, съгласно Приложение към чл. 38, ал. 1. С избраната процедура се постига реализиране на целите и принципите на ЗОП, а именно: осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, гарантиране на опазването на търговската тайна на кандидатите и техните предложения. Сделката е извършена на „Софийска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса от ДКСБТ – Лицензия ЛСБ 03, Пр. 35/01.11.2007.