Версия за печат

00016-2014-0003

BG-Априлци:

РЕШЕНИЕ

Номер: 252 от 12.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор дирекция "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-531-00016_2014_0003.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител на СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, създаване на посетителски демонстративен център и изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд

II.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима, включващи: Подготвителни земни работи - Изсичане на храсти – крайпътни, Изкоп за преснемане на банкети средна деб.15 см с извозване на изкопаната пръст на 1 км, Изкоп машинен за необлицован окоп в т.ч. превоз изкопаната пръст на 1 км., Подравняване земно легло за път с булдозер /автогрейдер / ср.деб.15 см с прибутване до 50 м., Уплътняване земно легло с вибрационен валяк за път при леко движение, Изкоп за покрит окоп в т.ч. превоз 1 км. Изграждане на нови отводнителни съоръжения - тръбни водостоци със стоманобетонови тръби ф 800 4 бр. Пътни работи - Направа настилка от несортиран трошен камък при уплътняване до 96% плътност Изпълнение на строително-монтажни работи за създаване на посетителски демонстративен център, по части „Архитектурна”, „Електро”, „В и К” и "Оборудване и обзавеждане посетителски център", подробно описани в техническия проект за демонстрационния център. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд, включващи Зона FATO - Бетон В20, Армировка плоча, Кофраж стени, Изкопи и депо на място, Обратен насип от депо на място и Обратен насип от депо извън обекта.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233000, 45233120, 45213313, 45223500, 45262310

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сграда за обслужващ център
Стоманобетонни конструкции
Специализирани строителни работи по изливане на стоманобетон

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 113 от 24.04.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-600717
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 16-2014-3
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

24.04.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

С Решение № 113 от 24.04.2014 г. на Кмета на Община Априлци е открита процедура по възлагане обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: “ ”. Обявлението за откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е публикувано в регистъра за обществени поръчки към Агенцията за обществени поръчки под уникален номер 600717 на 24.04.2014 г. Обществената поръчка е обособена в три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „СМР за изграждане на колоездачна пътека от кв. Острец до кв. Видима”; Обособена позиция № 2: „СМР за създаване на посетителски демонстративен център” и Обособена позиция № 3: „СМР за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд”. В определеният в оригиналното обявление срок за получаване на оферти 17:00 часа на 30.05.2014 г., който с Решение № 164 от 29.05.2014 г. на Кмета на Община Априлци е удължен до 17:00 часа на 02.06.2014 г., по Обособена позиция № 3: „СМР за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд” не са постъпили оферти.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособена позиция № 3 СМР за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд - Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на хеликоптерна площадка на територията на Община Априлци за предотвратяване на пожари в общински горски фонд, включващи Зона FATO - Бетон В20, Армировка плоча, Кофраж стени, Изкопи и депо на място, Обратен насип от депо на място и Обратен насип от депо извън обекта. Количество или обем - Зона FATO Бетон В20 490 куб.м.; Армировка плоча 47 993 кг.; Кофраж стени 1 832 кв.м.; Изкопи и депо на място 71 куб.м.; Обратен насип от депо на място 71 куб.м.; Обратен насип от депо извън обекта 691 куб.м.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Бенко Симеонов Вълев
Длъжност: Кмет на Община Априлци