00765-2014-0003

BG-Брацигово: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6 а, За: Васил Михайлов Гюлеметов, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонт на покрив на детска градина, находяща се в УПИ І- Детска градина , в квартал 30 по РП на село Равногор,община Брацигово „ и „ Ремонт на покрив на сграда „ –комплекс за здравеопазване с идентификатор 06207.501.267.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 06207.501.267 по КККР на град Брацигово / УПИ VІІ-Болница ,кв.31 по РП на град Брацигово

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката са посочените в предмета обекти, находящи се в гр.Брацигово, п.к. 4579, община Брацигово, област Пазарджик, Република България и село Равногор община Брацигово, област Пазарджик, Република България
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строителните дейности по настоящия обект предвиждат: 1.Детска градина село Равногор ,, Сградата се намира в УПИ I-Детска градина, кв. 30 по регулационния план на с.Равногор, Община Брацигово. Основната цел на проекта е ремонт на покрива на съществуващата сграда, която е двуетажна масивна и е построена през 1984г. Ремонта предвижда цялостно претръсване на покривната конструкция, подмяната на амортизиран дървен материал, наковаване на летвички, мушама, улуци и водосточни казанчета. Техническо – икономически показатели: Застроена площ – 468 м2, незастроено – 2332 м2 2. Комплекс за здравеопазване Сградата е с идентификатор № 06207.501.267.1 и се намира в поземлен имот с идентификатор № 06207.501.267 по Кадастрална карта на гр. Брацигово/ кв. 31, УПИ VII-Болница по регулационния план на гр. Брацигово/. Основната цел на проекта е цялостен ремонт на покрив: доставка и полагане на ламарина, нови челни дъски, улуци и водосточни тръби. Сградата е масивна триетажна с предназначение – здравно заведение. Техническо – икономически показатели: Поземленият имот – 2963 м2, площ на сградата – 590 м2.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45260000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството и обема на строителните работи са съгласно видовете строителни дейности по отделно за двата обекта ,посочени в ценовата оферта ОБРАЗЕЦ № 13

Прогнозна стойност без ДДС
73000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата съгласно чл.59, ал.2 и чл.60 от ЗОП е определена като абсолютна сума в размер на 730 / седемстотин и тридесет / лева; 2.Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Брацигово: IBAN: BG88SOMB91303332969601 BIC: SOMBBGSF Име на банка: Общинска банка АД клон Пещера Титуляр на сметката : Община Брацигово 3.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. 4. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя, както следва: •на отстранените участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; •на класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор за обществена поръчка; •на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител; • при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. 6.1.5. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 6.1.6. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на спора. 6.1.7 Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 7.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на плащането й 7.2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на поръчката. 7.2.2. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Брацигово: IBAN: BG88SOMB91303332969601 BIC: SOMBBGSF Име на банка: Общинска банка АД клон Пещера Титуляр на сметката : Община Брацигово 7.2.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 7.2.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Брацигово и със срок на валидност – съгласно условията в договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението. 7.2.5. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път или в касата на общината гаранция за изпълнение на договора преди подписването на договора. 7.2.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Когато с влязло в сила решение по чл.122г,ал.1,т.2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за проздължаване на процедурата зза възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение възложителят кани участниците ,на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, ал.1,т.2 от ЗОП , отново да представят гаранция за участие.Участник който след покана и в опредления в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане: 1. Авансово – 30 % от стойността на договора - до 10 работни дни след подписване на същия и представяне на оригинална фактура 2. Окончателно - до 15 работни дни след представяне на фактура и приемане на услугите по договора с двустранно подписан приемо-предавателен протокол . Финансирането е от бюджета на община Брацигово .

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 а) Оферта за участие и съгласие със срока на валидност на офертата/ попълва се образец 3 / и приложен списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани от участника . б) Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър,БУЛСТАТ и / или друга идентифицираща информация в съотвтствие с законодателството на държавата, в която участникът е установен ,както и адрес, включително електронен ,за кореспонденция при провеждане на процедурата. в) Декларация, за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,ал.2,т.1,т.4 и т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки – приложение номер 4 / представя се в оригинал /. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице представените документи по буква б и буква в се представят в официален превод на български език. г) оригинал на банкова гаранция за участие или копие на документа за внесена гаранция под формата на парична сума. к) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на участника: м) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно извлечението от Търговския регистър); Декларация за липса на обстоятелствата по чл.55,ал.7 от ЗОП и чл.8,ал.8 от ЗОП –приложение номер 8 / представя се в оригинал / .Декларацията се подписва от всички лица , представляващи участника по смисъла на чл.47,ал.4 от ЗОП. н) Декларация за участието на подизпълнители – попълва се приложение номер 9 / представя се в оригинал / . п) Срок на валидност на офертата - срокът не може да бъде по-кратък от 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите (посочва се в офертата/заявлението – съгласно приложението); р) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 16; и) Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП- представя се в оригинал приложение номер 10 . Участниците могат да докажат съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и / или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите опредлени от възложителя за доказване на съответните възможности ,участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Съдържание на ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”– попълва се Образец № 12 с приложени към него: •Работна програма (във формат на участника) – в нея участникът предлага описание на организация и методология на изпълнение, линеен график, методи на изпитване, контрол и др.; •Линеен график за изпълнение на поръчката (във формат на участника). Срокът за изпълнение, офериран от участника започва да тече от датата , следваща датата на подписване на договора за изпълнение на СМР.. Съдържание на ПЛИК № 3 - „Предлагана цена” •Попълва се Образец № 13 „Ценова оферта” и приложената количествено-стойностна сметка към нея; •Ценовата оферта се представя заедно с анализи на единичните цени;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева. Доказва се със:удостоверение , издадено от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия, с налични средства по нея. Заверено от участника копие от годишния финансов отчет за 2012 и 2013 година , в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си , когато поблукуването му се изисква от законодателството на държавата , в която участникът е установен. За чуждестранните участници се представя в съответствие със законите на страната , в която са установени. В случай че отчетите са публикувани на Интернет страницата на Агенцията по вписванията- търговски регистър участникът не следва да го представя , а декларира това обстоятелство
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер не по-малък от 20 000 (двадесет хиляди) лева. Доказва се със:удостоверение , издадено от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия, с налични средства по нея.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация съдържаща списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата –приложение номер 5 / представя се в оригинал/. Минимални изисквания: Участникът през последните 5 години да е изпълнил минимм два договор с предмет, подобен предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. Удостоверения за добро изпълнение на строителство със сходен предмет с предмета на поръчката, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото ,вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания,дата и подпис на издателя и дани за контакт •Участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група , четвърта категория, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен – чл.3, ал .2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС). Доказва се с: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – заверено от участника копие или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице; •Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. •Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен. •Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. Сертификатите по предходните точки трябва да са с обхват, съответсващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. •Списък на инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура
Минимални изисквания: Участникът през последните 5 години да е изпълнил минимм два договор с предмет, подобен предмета на настоящата поръчка, които да са на обща стойност най-малко равна на прогнозната стойност на процедурата. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. Удостоверения за добро изпълнение на строителство със сходен предмет с предмета на поръчката, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото ,вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания,дата и подпис на издателя и дани за контакт •Участникът да е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти от първа група , четвърта категория, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен – чл.3, ал .2 от Закона за камарата на строителите (ЗКС). Доказва се с: Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя – заверено от участника копие или еквивалентен документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице; •Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. •Участникът да има внедрена система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен. •Участникът да има внедрена система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 или еквивалентен. Сертификатите по предходните точки трябва да са с обхват, съответсващ на обекта на поръчката и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. •В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Ръководител на обект / 1бр./ – да притежава висше образование,специалност „ПГС” или еквивалентна и, професионален опит от минимум 5 години и участие като технически ръководител на минимум 1 обект с предмет , подобен на предмета на настоящата поръчка. Технически ръководител / 1бр./ – да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ и да притежава професионален опит от минимум 5 години и участие като технически ръководител на минимум 1 обект с предмет , подобен на предмета на настоящата поръчка. Експерт по контрол на качеството /1бр/- да притежава валидно удостоверение /сертификат за контрол на качеството. Експерт по безопасност и здраве /1бр/-да притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството съгласно Наредба номер 2/2004 година на МРРБ. Доказва се със: Списък на техническите лица - Образец № 7 . Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: ТП 1 – Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 30
Показател: Предложен гаранционен срок ; тежест: 10
Показател: Финансово предложение; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
10.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 11.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр.Брацигово,сградата на Младежки дом ,ул."Христо Смирненски " № 1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по т. 8.6 и т. 8.7 от указанията , както и при отваряне на ценовите оферти: •представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни; •присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Участниците имат пълен достъп по електронен път до документацията на обществената поръчка поръчката на интернет адреса на община Брацигово ,раздел Профил на купувача /Обществени поръчки :www.bratsigovo.bg Допълнителна информация може да бъде получена от Цонка Кушлева -Гл.експрет "Обществени поръчки ",тел 03552 2065,вътр.116 или 0894689385 и от инж.Румяна Григорова-Директор дирекция "Специализирана администрация" ,тел.03552/2065 в.109

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгл.чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Брацигово, ул."Атаонас Кабов " № 6 а, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Интернет адрес/и:

URL: www.bratsigovo.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ