Версия за печат

00349-2014-0007

BG-София: 05 - Далекосъобщителни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000672343

Българско национално радио, бул. "Драган Цанков" №4, За: Евгения Борисова Чомпалова, Република България 1040, София, Тел.: 02 9336746, E-mail: borisova@bnr.bg, Факс: 02 9336307

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.bnr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnr.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Наземно аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българското национално радио, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 5 (05 - Далекосъобщителни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на цялата страна
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Наземно аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българското национално радио, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

64228200

Описание:

Услуги по разпръскване на радиопрограми

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
14398500 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне без обявяване на конкурентно възлагане на поръчка

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския сюъз (ОВ на ЕС) съгласно Директива 2004/18/ЕО

Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в директивата.

Допълнителна информация

Българското национално радио е сключило с "НУРТС България" АД договор №ЗОП -67/02.05.2012г., от чието възлагане не са изтекли три години. Договорът е сключен след проведена открита процедура и в обявлението е предвидена възможността за повторно възлагане на поръчката по реда на чл.90, ал.1, т.9 от ЗОП (уикален идентификационен номер на обявлението в регистъра 468120 за процедура под №00349-2012-0003). Първата процедура е проведена при прилагане на най-тежкия ред за провеждане - открита процедура по ЗОП с публикувано обявление в Официалния вестник на Европейския съюз. Обявлението за откриване на процедурата е публикувано в Официален вестник на ЕС - ОВ 2012/S 31-050121 от 15.02.2012г.Спазено е и изискването при определяне стойността на обществената поръчка да се включат всички плащания без ДДС към изпълнителя на обществената поръчка, включително предвидените опции и повторение на услугата по чл.90, ал.1, т.9 ЗОП. Предметът на договаряне без обявление е идентичен с този на откритата процедура. Поканата за участие в договарянето без обявление е адресирана да "НУРТС България" АД, фирмата изпълнител на предходния договор.

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ЗОП-21 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Наземно аналогово радиоразпръскване и пренос на програмите на Българското национално радио, съгласно издадено от КРС разрешение №00761 от 21.07.2008г.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

28.07.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

НУРТС България АД 201105038, бул. "Пейо К.Яворов" №2, Република България 1164, София, Тел.: 02 8069350, E-mail: sales@nurts.bg, Факс: 02 9808287

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 14398500 BGN без ДДС
Брой месеци: 30
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

според реда предвиден в ЗОП

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2014 г.