Версия за печат

00129-2014-0010

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Татяна Гунчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 831044

Място/места за контакт: отдел „Топлопреносна мрежа”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Георги Стойнов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302305

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Демонтаж на тръбопроводи и съоръжения към тях, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД, включително възстановяване на вертикална планировка и изкупуване на отпадъци от черни метали, генерирани в следствие на дейностите по демонтаж

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършване на дейности по Демонтаж на тръбопроводи и съоръжения към тях, собственост на ЕВН България Топлофикация ЕАД, разположени в гр.Пловдив, включително възстановяване на вертикална планировка, и изкупуване и оползотворяване на отпадъци от черни метали, генерирани в следствие на дейностите по демонтаж

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231111

Описание:

Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
700000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Крайна дата

31.12.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Обезпеченията могат да бъдат представени под формата на депозит по сметка на Възложителя или неотменяема и безусловна банкова гаранция 1.Възложителят не изисква гаранция за участие в обществената поръчка по силата на чл. 59, ал.5, т.2. 2. Преди подписване на договора за предоставяне на услугата, предмет на настоящата поръчка, в частта си демонтаж на тръбопроводи и съоръжения към тях, включително възстановяване на вертикална планировка, участникът избран за Изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора за услугата със срок на валидност равен на срока на действие на договора, удължен с 180 календарни дни В случай на представяне на гаранцията под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция за добро изпълнение, то тя трябва да е със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на договора, удължен с 180 календарни дни. В случай на представяне на гаранцията под формата на депозит, то той следва да бъде преведен по следната банкова сметка: За „ЕВН България Топлофикация” ЕАД Банка: ING Bank Н.A IBAN : BG87 INGB 9145 1002 4596 18 BIC : INGBBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД (б) типа гаранция - „гаранция за изпълнение на договор”, както и (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.1. Списък на всички документи съдържащи се в заявлението за участие, подписан от кандидата. 1.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 1.3. Декларация № 1 чрез лицата по Чл. 47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, чл.47, ал. 1 и ал 5 от ЗОП 1.4. Декларация № 2 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП. 1.5. Декларация № 3 чрез лицата по Чл. 47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП. 1.6. Декларация № 4 чрез лицата по Чл. 47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, в случай, че е приложимо 1.7. Декларация № 5 от подизпълнител, в случай, че е приложимо 1.8. Кандидатът да представи двустранно подписан от представители на Възложителя и Кандидата протокол за извършен оглед на обекта, като доказателство за това, че Кандидатът се е запознал с естеството, специфичните условия, особеностите и обема на предстоящите работи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.9. Кандидатът трябва да разполага с признат опит в изпълнението на еднакви или сходни с предмета на поръчката услуги. Доказва се с предоставяне на списък на предоставените услуги, през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, еднакви или сходни с предмета на договора. В списъка се включва информация за стойностите, датите и получателите на услугите, като се прилага и доказателство за предоставената услуга за всяка една от позициите в списъка. Доказателство за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата, или от компетентен орган, или като се посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за осъществяване на услугата 1.10. Кандидатът трябва да разполага с необходимия за изпълнение на поръчката, персонал назначен на трудов или граждански договор, от който минимум 3 (трима) служители квалифицирани газо-заварчици и минимум 1 (един) служител координатор по безопасност и здраве. Доказва се с представяне на поименен списък на служителите, които кандидатът ще използва при изпълнение на поръчката, както и информация за тяхното образование, професионална квалификация и професионален опит. 1.11. Кандидатът трябва да притежава или да има не ограничен достъп по силата на сключен договор за наем или лизинг, до следната, необходима за изпълнение на поръчката, едрогабаритна техника: - не по-малко от 2 броя автокран, с товароподемност минимум 12 тона - не по-малко от 2 броя автоприцеп, с товароподемност минимум 20 тона Доказва се с представяне на информация относно наличието на описаната по-горе едрогабаритна техника, както и формата на собственост (собствена или наета техника) 1.12. Кандидатът да представи декларация за спазване на НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД /Приложение 1 към Решение 198, взето с Протокол 10 от 28.05.2009 г. на Община Пловдив/ и НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ /Приложение към Решение 199, взето с Протокол 10 от 28.05.2009 г./. 1.13. Кандидатът трябва да притежава валидно разрешително за извършване на дейностите по транспорт и събиране (код Т), оползотворяване (код R13) и/или обезвреждане (код D15) за отпадъци от желязо и стомана с код 19 10 01, издадено съгласно изискванията на чл. 67 от ЗАКОН за управление на отпадъците. Доказва се с представяне на заверено копие на притежаваното от него валидно разрешително за извършване на дейностите по транспорт и събиране (код Т), оползотворяване (код R13) и/или обезвреждане (код D15) на описаните отпадъци 1.14. Кандидатът трябва да притежава валидно разрешително или да има сключен договор валиден минимум 6 месеца считано от датата на подаване на заявлението за участие, с фирма притежаваща разрешително за извършване на дейностите по транспорт и събиране (код Т), оползотворяване (код R13) и/или обезвреждане (код D15) за отпадъци от изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03, с код 17 06 04, издадено съгласно изискванията на чл. 67 от ЗАКОН за управление на отпадъците. Доказва се с представяне на заверено копие на притежаваното от него валидно разрешително за извършване на дейностите по транспорт и събиране (код Т), оползотворяване (код R13) и/или обезвреждане (код D15) на описаните отпадъци или заверено копие на договора с фирмата притежаваща разрешително и заверено копие на съответното разрешително

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№ 073-ЕВН-ТР-14-ТМ-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.09.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.09.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.09.2014 г.  Час: 11:00
Място

ЕВН България Топлофикация ЕАДРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Условия за получаване на документацията за участие: Документацията е налична безплатно в профила на купувача http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx При условие, че кандидат желае да получи документацията на хартиен носител, то същата се заплаща на цена от 25,00 лв. без ДДС. Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 и BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ