00684-2014-0024

BG-София: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Болница "Лозенец", ул. Козяк № 1, За: Елена Димитрова, България 1407, София, Тел.: 02 9607218, E-mail: hq@uni-hospital.government.bg, Факс: 02 9624771

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.lozenetz-hospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=74.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

ДА

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е Сградата на Софийска техническа гимназия, която се намира на територията на община „Възраждане“, в карето между бул. „Ал. Стамболийски“ – ул. „Опълченска“ – ул.“Шар планина“ – бул. „Тодор Александров“. Централния вход на сградата е от страната на бул. „Ал. Стамболийски“ № 82.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45454000

Описание:

Строителни работи по преустройство

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

“Инженеринг, включващ изготвянето на работен проект за реконструкция и ремонт на сграда, определена за учебен корпус на медицински факултет при СУ „Свети Климент Охридски“ и изпълнение на предвидените в проекта строително – монтажни работи“

Прогнозна стойност без ДДС
7000000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 20 000 /двадесет хиляди/ лв. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

- авансово плащане – в размер на 30% от общата стойност на договора без ДДС и се извършва в 30 дневен срок след одобряване на работния проект и след влизане в сила на издаденото разрешение за строеж, което от събитията настъпи по- късно. - Междинни плащания се извършват до достигане на 60 % /шестдесет процента/ от общата стойност на договора за действително извършените и актувани СМР в съответствие с ценовото предложение и представените подробни Количествено – стойностни сметки към работния проект на база единични цени, в срок до 30 дни след представяне на фактура. - Окончателно плащане – в размер на действително извършените и актувани СМР в съответствие с ценовото предложение към офертата на Изпълнителя, на база единични цени. Извършва се в срок до 30 /тридесет/ дни след приемане и въвеждане в експлоатация на завършен по обем и качество, съгласно изискванията на Договора, обект, с изготвянето на необходимите за това документи - протоколи за скрити работи - обр.12, екзекутивна документация (при необходимост) и оригинална фактура. От окончателното плащане се приспада размера на авансовото плащане, междинните плащания и начислените неустойки. В случай, че Изпълнителят изпълни дейности извън включените в КСС към одобрения работен проект, но необходими за завършване на обекта в неговата цялост, съгласно техническото задание, то същите се извършват от Изпълнителят без за тях да се дължат плащания от страна на Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва самостоятелно или само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят не допуска до разглеждане и оценка оферти с непълен обхват на техническата спецификация. Предложения, които не отговарят на изисванията на Възложителя или са под минималните изисквания, заложени в техническата спесификация, няма да бъдат оценявани и ще бъдат отстранени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи: 1. Представяне на участника, което включва: 1.1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 1.2. Оригинална декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, а именно: декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, по чл. 47, ал. 2, т. 1 и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена по приложен към документацията за участие образец, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията следва де се включи и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя; 1.3. Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, а именно: заверено от участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България или заверено от участника копие от еквивалентно удостоверение, издадено от компетентните органи съгласно съответния национален закон на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 2. При участници обединения – заверено от участника копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 3. Оригинал на банкова гаранция за участие или заверено от участника копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 4. Оригинална декларация, изготвена по приложен в документацията за участи образец за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП; 5. Оригинална декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, изготвена съобразно приложен в документацията за участие образец. В случай, че се предвижда участие на подизпълнители в декларацията следва се посочат видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. В този случай следва да се представи също декларация за съгласие от подизпълнителя, изготвена съобразно приложен към документацията за участие образец . 6. Оригинална декларация, че при изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, изготвена по приложен към документацията за участи образец; 7. Оригинална декларация за приемане на условията в проекта на договор, представляващ част от документацията за провеждане на процедурата, изготвена по приложен към документацията за участие образец; 8. Заверено от участника копие на застраховка за професионална отговорност на строителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Всеки участник в процедурата трябва да разполага финансов ресурс в размер на 50 на сто от прогнозната стойност или 3 500 000.00 /три милиона и петстотин хиляди/ лв. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност - проектиране и строителство по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минималната застрахователна сума, определена в съответствие с чл. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за групата и категорията на строежа - предмет на поръчката. Декларация по образец и представяне на копия от Годишен финансов отчет – Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите, както и Справка за дейността на строителните предприятия по видове строителство, за отчетните 2011, 2012 и 2013 г., оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове.
Минимални изисквания: За доказване изпълнението на минималните изисквания участниците представя: 1. Удостоверения от банки и/или копия от Годишен финансов отчет – Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите, както и Справка за дейността на строителните предприятия по видове строителство, за отчетните 2011г., 2012г. и 2013 г., оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове. - Участници - физически лица следва да представят копия от годишните си декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за 2011г., 2012г. и 2013г. 2. копие от застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници, като професионалната дейност от застрахователните полици трябва да съответства на предмета на участието на съответното лице в изпълнението на обществената поръчка. /Застрахователната полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ трябва да бъде в сила най-малко 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата./ 3. Съгласно документацията за участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участниците трябва да имат опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и да са изпълнили не по-малко от един договор през последните пет години, предхождащи крайния срок за получаване на офертите, договор с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка. 2. Участниците трябва да разполагат с екип от технически специалисти и строителни работници с професионална квалификация и достатъчно опит, необходими за своевременното, точно и качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка. Проектантски екип: •Главен проектант – с висше образование - архитектура, пълна проектантска правоспособност и 5 години стаж по специалността; •Проектант по част „Конструктивна” – с пълна проектантска правоспособност и 5 години стаж по специалността; •Проектант по част „ВиК” – с пълна проектантска правоспособност и 5 години стаж по специалността; •Проектант по част „Електрическа” – с пълна проектантска правоспособност и 5 години стаж по специалността; •Проектант по част „ОВК” – с пълна проектантска правоспособност и 5 години стаж по специалността •Проектант по част „Енергийна ефективност” - с пълна проектантска правоспособност и 5 години стаж по специалността За изпълнение на строителството: •Ръководителя на обекта – висше образование с квалификация строителен инженер, минимум 10 години професионален опит и минимум 5 години опит като ръководител обект или технически ръководител; •Технически ръководител – висше образование с квалификация строителен инженер или диплома за строителен техник със средно образование с четиригодишен курс на обучение и минимум 5 години опит като технически ръководител; •Ръководителят на обекта и техническият ръководител трябва да отговарят на изискванията на чл.163а от ЗУТ 3. Всеки участник трябва да разполага със собствена и/или наета механизация и техническо оборудване за качественото изпълнение на обекта. Участникът следва да представи механизацията и техническо оборудване, с което счита, че ще изпълни договора качествено и в срок. 4. Участниците трябва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или друга еквивалентна система за управление на качеството с обхват на сертификация строителство, реконструкция и рехабилитация на сгради; сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или друга еквивалентна система за управление на околната среда с обхват на сертификация строителство, реконструкция и рехабилитация на сгради и сертификат за внедрена система за управление на безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 или друга еквивалентна система за управление на безопасни условия на труд с обхват на сертификация строителство, реконструкция и рехабилитация на сгради 5. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно нормите на Закона за камарата на строителите, и на Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, за обекти първа група, втора категория или по-висока, или друга еквивалентна регистрация за участник чуждестранно лице, съгласно законодателството в страната на участника, което да му позволява извършване на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
Минимални изисквания: Участниците доказват изпълнението на това изисквание с представянето на: 1. Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: а/. Посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б/. Удостоверения и/или референции за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в/. Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2.Списък на ключовите експерти с приложени към него автобиографии / свободен текст/ и документи, удостоверяващи обстоятелствата в нея (официални документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, сертификати, трудови или осигурителни книжки, референции или др. документи, с които се удостоверяват образованието, професионалния опит и стаж на лицата.). 3.Справка за техническото оборудване с приложени доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката. 4.Копие на Сертификати за внедрени системи ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 или еквивалентни или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки. 5. Копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентни документи за чуждестранните лица
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Техническо предложение; тежест: 70
Показател: Предложена цена; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.09.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
17.09.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 18.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

Административната зала на болница "Лозенец"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Управляващите и представляващите участниците или техни упълномощени представители.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие в процедурата на посоченият адрес на профила на купувачаhttp://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=74 Лицата могат да изтеглят публикуваната документация, а ако желаят могат да я закупят на хартиен носител от касата на Болница „Лозенец“, находяща се на адрес: гр. София, ул. Козяк № 1 всеки работен ден от 08.00 до 12.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по сметка на болница „Лозенец“: - По банков път: по банковата сметка на Болница „Лозенец“ IBAN BG03DEMI92403300036922, BIC DEMIBGSF, „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД. - на касата в Административната сграда на Болница „Лозенец“. Цената на документацията за участие е 5 /пет/ с ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.07.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ