Версия за печат

03788-2014-0005

BG-София: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Център за градска мобилност" ЕАД, бул. "Княгиня Мария Луиза" N 84, За: Лъчезар Пеков; Розалина Георгиева; Калоян Кънчев, България 1202, София, Тел.: 029236 460; 029236 202; 029236 373, E-mail: office@sofiatraffic.bg, Факс: 028319 071

Място/места за контакт: сектор "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiatraffic.bg.

Адрес на профила на купувача: www.sofiatraffic.bg.

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на 150 броя мобилни устройства – PDA, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД във връзка с упражняване на контрол над „Синя зона” и „Зелена зона”"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, ул. "Будапеща" N 17 - Дирекция "Паркиране и мобилност"
Код NUTS: BG
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

„Доставка на 150 броя мобилни устройства – PDA, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД във връзка с упражняване на контрол над „Синя зона” и „Зелена зона”

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30231100

Описание:

Компютърни терминали

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
294900 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, определен от възложителя

03788-2014-0005

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 602177 от 07.05.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

V.1) Сключване и стойност на договора
ДОГОВОР № ДЗОП-12 / Обособена позиция №: / Заглавие:Доставка на 150 броя мобилни устройства - PDA, необходими за осъществяване на дейността на „Център за градска мобилност” ЕАД във връзка с упражняване на контрол над „Синя Зона“ и „Зелена Зона”.
V.1.1) Дата на сключване договора
25.07.2014 г. 
V.1.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.07.2014 г. 
V.1.2) Брой на получените оферти

1

V.1.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ДИДЖИТЕК ООД, ЕИК - 030007837, ж.к. "Младост - 1", бл. 39, вх. Г, ап. 3, Р България 1784, София, Тел.: 029740 900, E-mail: elena@digiteq.com

URL: www.digiteq.com.

V.1.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 300000 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 294900 BGN без ДДС
V.1.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

V.1.6) Стойност на доставките, осъществени при благоприятни условия

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

30.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП