02824-2014-0001

BG-с.Тополи,община Варна:

РЕШЕНИЕ

Номер: 2 от 21.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Обединено Детско Заведение №36 "Ран Босилек", ул.Александър Димитров №58, За: д-р Олга Томова-Куцарова,д.п., Република България 9000, с.Тополи,община Варна, Тел.: 0884 029752, E-mail: detskigradinivarna_zop@abv.bg

Място/места за контакт: д-р Олга Томова-Куцарова,д.п.

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.varna-topoli.com/cms/content/view/24/45.

Адрес на профила на купувача: http://www.varna-topoli.com/cms/content/view/24/45.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Ежедневна доставка на готова храна за нуждите на ОДЗ №36 "Ран Босилек", гр. Варна”

II.3) Кратко описание на поръчката

Да се приготвя и доставя готова храна, съгласно предварително изготвено от Изпълнителя с участието на технолог и одобрено от медицинското лице или директора на детската градина седмично меню, ежедневно в работни дни, с капацитет около 135 деца. За децата от 3 г. до 7 г. да се извършва доставка на: закуска, подкрепителна закуска , обяд (супа, основно ястие и десерт) и следобедна закуска по график. За децата на 5г. и 6г. в подготвителните групи да се извършва допълнителна доставка на покрепителна закуска за 16.00 ч. Доставките да се извършва два пъти дневно, а именно: - 7.30 часа - закуска за децата от 3 г. до 7 г. и подкрепителна закуска за 10.00 ч.за децата от 3г. до 7г. - 11.30 часа - обяд (супа, основно ястие и десерт) и следобедна закуска за 16.00 ч. за децата от 3г. до 7г. и подкрепителна закуска за децата на 5 и 6 год.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

15894200

Описание:

Приготвени ястия

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 1 от 27.05.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-605407
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2824-2014-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

605407

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.05.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Настоящата процедура се прекратява поради това, че в обявените срокове не е подадена нито една оферта.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Митка Николова Илиева
Длъжност: Директор