03788-2014-0008

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАЛВАНЕ

Доставки


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

I.1) Наименование и адрес

"Център за градска мобилност" ЕАД, бул. "Кн. Мария Луиза" N84, За: Веселин Тодоров, Лъчезар Пеков, Розалина Георгиева, Р България 1202, София, Тел.: 029236 460; 028015 273; 029236 202, E-mail: office@sofiatraffic.bg, Факс: 028319 071

Място/места за контакт: сектор "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofiatraffic.bg.


ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІI.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер

03788-2014-0008

ІI.2) Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.3) Обект на поръчката

Доставки

ІI.4) Описание на предмета на поръчката/конкурса за проект

„Изграждане, внедряване и поддръжка на Система за автоматично позициониране на превозните средства на градския транспорт”


IІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

ІII.1) Информацията се отнася за

Цялата обществена поръчка

III.2) Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за временна мярка "Спиране на процедурата"

Решение за откриване

номер на решението

ЗОП-18

от

18.06.2014 г. 

III.4) Договор/рамково споразумение обявен/о за недействителен/о

НЕ


IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

17.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Симеон Константинов Арнаудов
Длъжност: Изпълнителен директор