Версия за печат

00220-2014-0008

BG-Благоевград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ПО-01-258 от 11.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул."Антон Чехов" №3, За: инж.Владимир Давидков, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884170

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”; 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”; 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”, съгласно Техническа спецификация №1 – Приложение №15 от документацията за участие в процедурата; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”, съгласно Техническа спецификация №2 – Приложение №16 от документацията за участие в процедурата; 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”, съгласно Техническа спецификация №3 – Приложение №17 от документацията за участие в процедурата; 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”, съгласно Техническа спецификация №4 – Приложение №18 от документацията за участие в процедурата. Офертите на участниците по всяка обособена позиция следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Възложителя, посочени в съответната техническа спецификация към обособената позиция.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

44162000, 44162500, 44167000, 44167110

Описание:

Тръби
Тръбопроводи за питейна вода
Фитинги
Фланци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ПО-01-230 от 30.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 220-2014-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

613411

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.06.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В деловодна информация

Вместо:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”; 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”; 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”.

Да се чете:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”; 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”; 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”, 5-та обособена позиция: „Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби”.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Раздел ІV.т.1.: Описание на предмета на поръчката

Вместо:

„Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”, съгласно Техническа спецификация №1 – Приложение №15 от документацията за участие в процедурата; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”, съгласно Техническа спецификация №2 – Приложение №16 от документацията за участие в процедурата; 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”, съгласно Техническа спецификация №3 – Приложение №17 от документацията за участие в процедурата; 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”, съгласно Техническа спецификация №4 – Приложение №18 от документацията за участие в процедурата.

Да се чете:

„Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване, за нуждите на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”, съгласно Техническа спецификация №1 – Приложение №15 от документацията за участие в процедурата; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”, съгласно Техническа спецификация №2 – Приложение №16 от документацията за участие в процедурата 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”, съгласно Техническа спецификация №3 – Приложение №17 от документацията за участие в процедурата 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”, съгласно Техническа спецификация №4 – Приложение №18 от документацията за участие в процедурата. 5-та обособена позиция: „Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби”, съгласно Техническа спецификация №5 – Приложение №19 от документацията за участие в процедурата.

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В Раздел ІІІ.2.1)

Вместо:

ІІ. Плик № 2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, както следва: 1) Декларация за срок за изпълнение на поръчката по образец - Приложение № 11 от документацията за участие; 2) Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 12 от документацията за участие, в зависимост от обособената позиция, за която се кандидатства. Участникът следва да попълни и приложи в Плик №2 съответното Приложение №12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4.) за всяка от обособените позиции, за които кандидатства.

Да се чете:

ІІ. Плик № 2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, както следва: 1) Декларация за срок за изпълнение на поръчката по образец - Приложение № 11 от документацията за участие; 2) Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 12 от документацията за участие, в зависимост от обособената позиция, за която се кандидатства. Участникът следва да попълни и приложи в Плик №2 съответното Приложение №12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5) за всяка от обособените позиции, за които кандидатства.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В Раздел ІІІ.2.1)

Вместо:

ІІІ. Плик № 3, с надпис „Предлагана цена” и обозначение на обособената позиция, за която се отнася, в който се поставя Ценова оферта по образец – Приложение № 13 от документацията за участие, в зависимост от обособената позиция, за която се кандидатства – попълнена, подписана и подпечатана от участника. За всяка обособена позиция, съответната Ценова оферта (Приложение №13.1, 13.2, 13.3, 13.4.) се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и обозначение на обособената позиция, за която се отнася, независимо от факта, че участникът може да кандидатства за изпълнение на цялата поръчка.

Да се чете:

ІІІ. Плик № 3, с надпис „Предлагана цена” и обозначение на обособената позиция, за която се отнася, в който се поставя Ценова оферта по образец – Приложение № 13 от документацията за участие, в зависимост от обособената позиция, за която се кандидатства – попълнена, подписана и подпечатана от участника. За всяка обособена позиция, съответната Ценова оферта (Приложение №13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5) се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” и обозначение на обособената позиция, за която се отнася, независимо от факта, че участникът може да кандидатства за изпълнение на цялата поръчка.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В раздел VІ.3.) Допълнителна информация

Вместо:

Чрез Профила на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснение по документацията за участие (ако има такива). Документацията ще бъде достъпна за получаване в срок до 7 дни, преди изтичане на срока за получаване на офертите, посочен в раздел IV. 3.4. от настоящото обявление. Възложителят ползва съкратения срок от 28 дни по чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

Да се чете:

Чрез Профила на купувача възложителят ще обяви дадените от него писмени разяснение по документацията за участие (ако има такива). Възложителят ползва съкратения срок от 28 дни по чл. 64, ал. 3 от ЗОП.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В Приложение Б "Информация за обособена позиция 1, т.3) Количество и обем

Вместо:

Прогнозна стойност, без ДДС 240000 лв.

Да се чете:

Прогнозна стойност, без ДДС 220000 лв.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В Приложение Б "Информация за обособена позиция 1, т.5) Допълнителна информация

Вместо:

Гаранция за участие: 2400 лв. (две хиляди и четиристотин лева). Гаранция за изпълнение: 7200 лв. (седем хиляди и двеста лева).

Да се чете:

Гаранция за участие: 2 200 лв. (две хиляди и двеста лева). Гаранция за изпълнение: 6600 лв. (шест хиляди и шестстотин лева).

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
29/07/2014 16:00
Да се чете:
11/08/2014 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите

Вместо:
30/07/2014 10:00
Да се чете:
12/08/2014 10:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие

Вместо:
22/07/2014 17:00
Да се чете:
04/08/2014 17:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В деловодна информация

Да се чете:

5-та обособена позиция: „Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби”

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В Раздел ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Да се чете:

5-та обособена позиция: „Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби”

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В раздел ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Да се чете:

5-та обособена позиция: „Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби”, съгласно Техническа спецификация №5 – Приложение №19 от документацията за участие в процедурата.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Ново Приложение Б за 5-та обособена позиция

Да се чете:

Обособена позиция: 5 Наименование: "Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби, съгласно Техническа спецификация №5 - Приложение № 19 от документацията за участие". 1) Кратко описание: Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби, съгласно техническа спецификация №5 - Приложение № 19 от документацията за участие. 2) Код от Общия терминологичен речник (CPV): 44167000 3) Количество или обем: Съгласно потребностите на възложителя. Доставките ще бъдат периодични, по заявка. Прогнозна стойност, без ДДС - 20 000 лв. 4) Инфорамация за начална дата / краен срок за изпълнение. Срок за изпълнение в месеци: 24 месеца. 5) Допълнителна информация: Техническите параметри на стоките, предмет на обособената позиция са посочени в Техническа спецификация № 5 от документацията за участие. Място на доставка: Централен склад на Възложителя, гр.Благоевград. Гаранция за участие: 200 лв. (двеста лева). Гаранция за изпълнение: 600 лв. (шестстотин лева).

V.9) Друга допълнителна информация:

1. Във всички образци на документи, част от документацията за участие, предмета на поръчката, вместо: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях”; 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м”; 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)”; 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях”, да се чете, както следва: „Доставка на тръби за изграждане на външни канализационни системи и водопроводи за питейно-битови нужди по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: „Доставка на тръби от полиетилен висока плътност РЕ 100, тръби от РЕ100RC за питейно-битово водоснабдяване за алтернативно полагане без пясъчна основа, фитинги и фасонни части за тях” 2-ра обособена позиция: „Доставка на канализационни гофрирани двуслойни тръби от РЕ за натоварване от 8 sN/m2 с дължина 6 м” 3-та обособена позиция: „Доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване от Ориентирано PVC (PVC-O)” 4-та обособена позиция: „Доставка на канализационни дебелостенни тръби от РVC за натоварване SN8 sN/m2 с дължина 6 м и фасонни части за тях” 5-та обособена позиция: „Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби” 2. В "Съдържание на документацията за участие" се прави следното допълнение: в точка 14 - Предложение за изпълнение на поръчката се добавя нов образец - Приложение № 12.5.; в точка 15. Образец на ценовата оферта се добавя ново приложение - Приложение №13.5. ; добавя се нова точка 21."Техническа спецификация" №5 към обособена позиция № 5 - Приложение № 19 от документацията за участие. 3. В "Пълно описание на предмета на поръчката" към раздел ІІ се добавя следния текст: 5-та обособена позиция: „Доставка на адаптори за чугунени, стоманени, АЦ, РЕ и PVC тръби”, съгласно Техническа спецификация №5 – Приложение №19 от документацията за участие в процедурата. 4. В "Условия за участие и провеждане на процедурата", към текста в раздел ІІ, 2) "Предложение за изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 12 от документацията за участие, в зависимост от обособената позиция, за която се кандидатства. Участникът следва да попълни и приложи в Плик №2 съответното Приложение №12 (12.1, 12.2, 12.3, 12.4", се добавя: 12.5. 5. В "Условия за участие и провеждане на процедурата", към текста в раздел ІІІ, абзац втори: "За всяка обособена позиция, съответната Ценова оферта (Приложение №13.1, 13.2, 13.3, 13.4" се добавя: 13.5. 6. В "Условия за участие и провеждане на процедурата", в точка 10., крайният срок за получаване на офертите за участие в откритата процедура вместо: 29.07.2014г.16:00 часа, да се чете: 11.08.2014 г., 16:00 часа. 7. В документацията за участие се добавят нови образци на документи, както следва: Приложение №12.5. "Предложение за изпълнение на поръчката за 5-та обособена позиция", Прилижение№13.5."Предлагана цена за 5-та обособена позиция" и Приложение № 19 "Техническа спецификация № 5 към обособена позиция № 5. 8. Таблиците в образците на документи: "Предлагана цена за втора обособена позиция- Приложение № 13.2" и "Техническа спецификация" №2 към обособена позиция №2 - Приложение № 16, се радактират, както следва: № DN/ID mm тежест/стъпка 1 200 50/5 2 300 50/5 3 400 100/10 4 500 100/10 5 600 100/10 6 800 100/10


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с настоящото решение за промяна, Възложителят предоставя пълен безплатен достъп до цялата коригирана документация на своя профил на купувача, на адрес: www.vikblg.com. В "Методика за оценка на офертите" се нанасят следните корекции: В раздел ІІ, 1. "Методика за оценка на офертите по обособена позиция №1", текстът: "Така получените точки се сумират и формират общият сбор точки за съответния вид продукт (от К1 до К33). Крайната оценка за обособената позиция се формира от сумата на получените общ сбор точки за всеки отделен продукт (от К1 до К33), като получените точки за тръби от полиетилен висока плътност PE 100 ( К1 ), се умножават с коефициент 180, а получените точки за тръби от полиетилен висока плътност PE 100 RC за алтернативно полагане ( К2 ) се умножават с коефициент 10: КРАЙНА ОЦЕНКА = 180К1+10К2+К3+К4+.............+К33", да се чете: "Така получените точки се сумират и формират общият сбор точки за съответния вид продукт (от К1 до К29). Крайната оценка за обособената позиция се формира от сумата на получените общ сбор точки за всеки отделен продукт (от К1 до К29), като получените точки за тръби от полиетилен висока плътност PE 100 ( К1 ), се умножават с коефициент 16, а получените точки за тръби от полиетилен висока плътност PE 100 RC за алтернативно полагане ( К2 ) се умножават с коефициент 10: КРАЙНА ОЦЕНКА = 16К1+10К2+К3+К4+.............+К29" Към раздел ІІ се добавя нова точка 4: " Методика за оценка на офертите по обособена позиция №5 Първоначално се извършва оценка на всяка номенклатурна единица от таблиците на отделните продукти в образеца на ценовата оферта. Оферта, която предлага най-добра цена за отделната номенклатурна единица от съответната таблица, получава максимално определения брой точки в зависимост от посочената тежест за нея. Всяка следваща по-неблагоприятна оферта получава намаляващ брой точки съобразно посочената стъпка за конкретната номенклатурна единица. Така получените точки се сумират и формират общият сбор точки за съответния вид продукт (от К1 до К4). Крайната оценка за обособената позиция се формира от сумата на получените общ сбор точки за всеки отделен продукт (от К1 до К4). КРАЙНА ОЦЕНКА = К1+К2+К3+К4".


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

11.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Петър Иванов Тунев
Длъжност: Управител