00016-2014-0001

BG-Априлци: Покупка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Априлци, ул."Васил Левски" № 109, За: Станислава Нанкова - Директор "УТОСЕ" и Марко Пенов - Гл.експерт "Общинска собственост", Република България 5641, Априлци, Тел.: 06958 222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Място/места за контакт: Община Априлци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-apriltsi.com/currentNews-104-dostavka_i_montazh_na_o.html.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и монтаж на оборудване за туристическа пътека „Кръста” и Информационно-туристически център

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Място на изпълнение: На територията на Община Априлци
Код NUTS: BG315
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Предвижда доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”, което включва: Пейки за отмора с метални крака и подлакътници, с дървена седалка и облегалка – 24 бр.; Беседки от дърво, с вградени маси и пейки – 6 бр.; Табло за морски шах – 2 бр.; Кошче двойно, материал дърво, метален крак, пепелник – 6 бр.; Кошче единично, материал дърво – 15 бр. ;Детско влакче, за деца от 3 до 12 г., изработено от дървен материал. – 1 бр.;Детска къщичка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал, с вградени маса и пейки. – 1 бр.; Люлка-клатушка, за деца от 3 до 12 г., изработена от дървен материал – 2 бр.; Комбинирано детско съоръжение, за деца от 3 до 12 г. изработено от дърво и метал – 1бр. Предвижда изработка, доставка и монтиране на 4 бр. информационни табла, 10 бр. опознавателни табели, 2 бр. указателна табела, 1бр. информационна табела и 6 бр. експозиционни табла.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43325000

Описание:

Оборудване за паркове и площадки за игри


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
32163 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 580873 от 20.01.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 00016-2014-0001-3 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:Доставка и монтаж на парково оборудване за туристическа пътека „Кръста”
V.1) Дата на сключване договора
30.06.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
21.05.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„Металпласт 2013“ ДЗЗД, ЕИК/БУЛСТАТ 176571967, ул."Йосиф Цанков“ № 16, Република България 7016, Русе, Тел.: 082 843956, E-mail: mpi_bg@abv.bg, Факс: 082 843956

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 36244 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 32163 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Финансирането се осъщесвява по сключен с ДФ "Земеделие" договор с № 11/313/00092 от 06.07.2012 г. за безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2007-2013 г., подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони / ЕЗФРСР/.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

08.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор