Версия за печат

00267-2014-0081

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Н. Янева - главен експерт, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 656760; 032 656752

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени Поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/procurement/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" №1, За: ., Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ежедневно приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата от пет центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ и защитено жилище /ЗЖ/ – гр. Пловдив”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предоставяне на услугата ежедневно приготвяне и доставка на закуска, обяд и вечеря за нуждите на 48 деца на възраст от 3 до 18 години и на 20 лица на възраст над 18 години настанени в ЦНСТ и ЗЖ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

55500000, 55523000

Описание:

Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предоставяне на услугата ежедневно приготвяне и доставка на закуска, обяд и вечеря за нуждите на 48 деца на възраст от 3 до 18 години и на 20 лица на възраст над 18 години настанени в ЦНСТ и ЗЖ.

Прогнозна стойност без ДДС
36266.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в размер на 300,00 лв. (триста лева). Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2% (два процента) от стойността на договор без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на Възложителя: Банка ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ BIC: IORTBGSF IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най–малко за срока на изпълнение на договора. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейностите, включени в предмета на настоящата поръчка е до 43 520,00 лева с включен ДДС (четиридесет и три хиляди петстотин и двадесет лева), с вкл. ДДС, определен съобразно източника на финансиране. Разходите за осъществяване на услугата са заложени в бюджета на проекта. Средната стойност на един храноден (закуска, обяд и вечеря) за едно дете/лице, с включен ДДС и всички разходи по приготвянето и доставката, не може да бъде по-висока от 3,36 лева. Заплащането на услугата ще се извършва по банковата сметка на изпълнителя в срок до 30 календарни дни, считано от датата на представяне на фактура, оформена в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица

ІІІ.1.4) Други особени условия

Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: 1.е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2.е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 3.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: За да бъде допуснат до участие, всеки участник представя следните документи: Плик №1 “Документи за подбор” със следното съдържание: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал). 2. Оферта – по приложения към документацията образец. 3. Декларация с административни сведения за участника (в оригинал). 4. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; 5. Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (в случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице). 6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника - оригинал (когато участникът не се представлява от лицата, посочени със съответните пълномощия в документа за регистрация). 7. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума в размер на 300 лв. (триста лева); 8. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника, доказващи съответствието му с критериите за подбор посочени в Раздел ІІІ.2.3); 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка – по приложения към документацията образец. 10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва – по приложения към документацията образец. 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 – по приложения към документацията образец; 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – по приложения към документацията образец. *Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” съдържащ документа Техническо предложение, което следва да бъде изготвено по приложения към документацията образец, при съблюдаване на техническите изискванията и условията за изпълнение на поръчката. Плик №3: „Предлагана цена” съдържащ документа Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: .
Минимални изисквания: .
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация - списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на тези лица;
Минимални изисквания: 1. През последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, е изпълнил минимум 3 договора, сходни с предмета на поръчката; Под “Сходен предмет“ – следва да се разбират дейности по приготвяне и доставка на храна; кетъринг. 2. Разполага с персонал за изпълнение на поръчката, състоящ се от най-малко: -Един готвач-технолог; -Един готвач или помощник готвач; -Един работник кухня. *** В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. *** Участниците може да докажат съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен описаните в Раздел ІІІ.2.3 документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 581328 от 21.01.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.07.2014 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.08.2014 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" №1, Зала №36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да получат Документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Пловдив www.plovdiv.bg, „Профил на купувача”, „Обществени поръчки”. Получаването на документация по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Документацията за участие може да се получи до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на Офертите. Възложителят ще публикува разясненията по документацията в официалния сайт на община Пловдив www.plovdiv.bg, „Профил на купувача”, „Обществени поръчки” Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на община Пловдив - www.plovdiv.bg, „Профил на купувача”, „Обществени поръчки”, най-малко два работни дни преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.07.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ