Версия за печат

00165-2014-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Георги Илиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217496, E-mail: g.iliev@mon.bg

Място/места за контакт: София, бул. "Княз Дондуков" 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/..

Електронен достъп до информация: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/..

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на обществената поръчка, възлагана от Министерство на образованието и науката чрез дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“ е: „Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на инверторни климатици в Центровете за кариерно ориентиране”

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

39717200

Описание:

Климатици

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
120749 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2014/S 026 - 040724 от 06.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: Д03-307 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

15.05.2014 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

"Делкони"ЕООД ЕИК131233256, ж.к. Дървеница, "Климент Охридски"№16,ет.4, офис 5, Република България 1000, София, Тел.: 08 88443313, E-mail: office@delconi.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 130290 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 120749 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на образованието и науката, бул. "Дондуков" 2А, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217496, E-mail: g.iliev@mon.bg

Интернет адрес/и:

URL: www.mon.bg..

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.07.2014 г.