Версия за печат

00165-2014-0011

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-59 от 07.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката (МОН), бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Иван Иванов - Директор на дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217796, E-mail: Iv.Ivanov@mon.bg, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mon.bg.

Адрес на профила на купувача: mon.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ” ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е: “ДОСТАВКА И ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА КОМПЮТЪРНА И ПЕРИФЕРНА ТЕХНИКА И СИСТЕМИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИГУРНОСТ ЗА НУЖДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ОТ НЕГО ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ” ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ Обществената поръчка има пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на сървъри и системи за съхранение на данни и виртуализация. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • дисков масив; • система за архивиране; • сървъри за приложения - сървърна блейд система за виртуализация. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 2: Доставка на настолни и преносими компютри, таблети и терминали. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • работна станция; • таблет; • преносим компютър. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 3: Доставка на системи и решения за видеонаблюдение и сигурност. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • IP камери PTZ за наблюдение и мониторинг • IP камери за видеонаблюдение за вътрешен монтаж • IP камери за видеонаблюдение за външен монтаж • Сървър за видеонаблюдение и запис • Маршрутизатор • Мрежов комутатор • Четец на карти • Антена • Контролер и софтуер за управление на мрежи • Безжична точка на достъп • Принтер за карти • RFID Карти • Мобилен компютър • Централизирана клауд базирана конзола за интегрирано управление, контрол и запис на събития и данни от/на RFID четци с антени, IP камери за наблюдение и мониторинг и дисплей за визуализация на процеси Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 4: Доставка на принтери, скенери и мултифункционални устройства. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • принтери; • мултифункционални устройства; • скенери; Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията. Обособена позиция № 5: Доставка на видеоконферентно оборудване и на дисплеи за визуализация на процеси. Обособената позиция включва доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционен сервиз на: • видеоконферентна система; • дисплеи за визуализация на процеси; • интерактивни дисплеи за визуализация на процеси. • интерактивна дъска – мобилна; • интерактивна дъска- стационарна; • късофокусен прожектор; • мултимедиен прожектор. Точните спецификации и изисквания към доставяното оборудване са подробно описани в ЧАСТ III. „ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й“ от документацията.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р01-50 от 18.06.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-609239
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 118 - 209258 от 21.06.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

609239

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.06.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
12/07/2014 17:30
Да се чете:
14/07/2014 17:30

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

07.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова
Длъжност: Министър на образованието и науката