Версия за печат

00044-2014-0008

BG-София: Изграждане

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония 3, За: Йордан Кънчев, България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: y.kanchev@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекия "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/otkriti-proceduri-2014-g.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМДруго (моля пояснете): Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Избор на изпълнител на строително - монтажни работи на обект: "Път ІІІ-1102 "Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш" от км 45+000 до км 50+075,52".

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Тип строителство: Изграждане 
Място на изпълнение: Област Видин
Код NUTS: BG311
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

"Избор на изпълнител на строително - монтажни работи на обект: "Път ІІІ-1102 "Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш" от км 45+000 до км 50+075,52". Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация, реконструкция и ново строителство по участъци за обект: „Път ІІІ-1102 „Арчар–Извор–Димово–Острокапци–Кладоруб–Салаш" от км 45+000 до км 50+075,52", както следва: • Участък №1-от км 45+000 до км 46+165–рехабилитация: Възстановяване и подобряване на транспортно–експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя. • Участък №2-от км 46+165 до км 50+075,52–реконструкция и нов път: Изграждане на нов път с твърда настилка, съоръжения и принадлежности по съществуващото трасе на пътя. 1. Съществуващо положение: Път III–1102 "Арчар–Мали Дреновец-Извор–Димово–Острокапци–Кладоруб–Салаш" е много важна и единствена транспортна връзка в района. Намира се изцяло на територията на област Видин и общините Димово и Белоградчик. Започва от път II–11 "Видин–Добри Дол–Монтана", развива се на запад през гр. Димово и достига границата с Република Сърбия. Предмет на настоящата разработка е участъка от началото с. Салаш (км 45+000) до Границата с Република Сърбия (км 50+075.52). Участък №1-Намира се в регулацията на с. Салаш. Пътната настилка е асфалтова с много пукнатини, дупки и разрушения. Габаритът е, както следва: ленти за движение-2 х 3.00–3.50 м = 6.00–7.00 м; тротоари-2 х 2.00 м = 4.00 м; Конструкция на съществуващата настилка: плътен асфалтобетон-4 см; неплътен асфалтобетон-4 см; трошенокаменна настилка -20 см. В участъка при км 45+774 има мост с отвор L=7.20 м, с тесен габарит–4.60 м и при км 46+206–мост L=11.20 м с габарит 4.40 м. Участък №2-Няма изградена трайна настилка и съоръжения. Не е решено отводняването. За реализиране на проектния габарит са извършени необходимите отчуждения. Пътни кръстовища–няма. 2. Насоки на новото техническо решение: За Участък №1: Проектна скорост-Vпр.=40 км/час; Максимален надлъжен наклон-7 (по изкл. 9.93%); Минимален R на хоризонтални криви: в населено място-съгласно регулацията; открит път-R=120 м; Минимален R на вертикална крива: изпъкнала–600 м; вдлъбната–360 м; Габарит: ленти за движение–2х3.00–3.50 м; бетонови бордюри; тротоари–2х2.00 м; За Участък № 2: Проектна скорост-Vпр.=60км/час; Минимален R на хоризонтални криви–120 м; Максимален надлъжен наклон-6%; Габарит на пътя: ленти за движение–2х3.00 м; направляващи ивици от асфалтобетон–2х0.25 м; банкети–2х1.75 м; Минимален R на вертикална крива: изпъкнала–2000м; вдлъбната–1300м. 3. Усилване на съществуващата настилка: Полагат се усилващи и изравнителни пластове, както следва: Износващ пласт–тип „А”-4 см; Биндер-4 см; Изравнителни пластове биндер-3-10 см. 4. Ремонт на съществуващата настилка: Преди полагане на износващият и изравнителните пластове се предвижда предварителен ремонт на съществуващата настилка. 5. Ремонт на дупки, мрежовидни пукнатини и коловози, при които се осъществява: фрезоване; почистване (продухване); полагане на смес; валиране; заливане на фуги. 6. Ремонт на единични пукнатини в последователност: почистване (продухване); заливане с битумна емулсия на пукнатини до 5 мм; запълване с асфалтова паста на пукнатини по-големи от 5 мм. 7. Уширения на съществуващата настилка. 8. Нова настилка: Оразмеряване на пътната настилка за осов товар 10 т/ос Ен=200 МРа (максимален модул за категория на движение „средно”); 9. Малки съоръжения: Всички малки съоръжения, които са годни и имат необходимия габарит се рехабилитират. 10. Предвидени са за изграждане нови подпорни стени, както следва: на км 48+092.62 км 48+143.83–L= 50 м и на км 48+269.25км 48+323.83–L= 55 м. 11. Големи съоръжения: Ремонтно-възстановителни работи на Мост при км 45+774 и Мост при км 46+206. 12. Съществуващата стоманена предпазна ограда се демонтира и на нейно място се поставя нова. 13. Отводняване и други.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
3234973.56 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Показател: Технологична последователност - П1; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П2; тежест: 60
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 587003 от 21.02.2014 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № РД-33-8 / Обособена позиция №: / Заглавие:"Избор на изпълнител на строително - монтажни работи на обект: "Път ІІІ-1102 "Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш" от км 45+000 до км 50+075,52".
V.1) Дата на сключване договора
04.07.2014 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
04.06.2014 г. 
V.2) Брой на получените оферти

7

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Сдружение "Видин 2012", ул. Бесарабия 114, България 1517, София, Тел.: 02 9452996

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 3234973.56 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

07.07.2014 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор