Версия за печат

00165-2014-0008

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р01-58 от 04.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованиетои науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собствености и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина и страната и предоставяне на съпътващи услуги".

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва предоставянето на услуга - осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж в чужбина и страната, при необходимост осигуряване на хотелски резервации, съобразени с размера на дневните и квартирните пари съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и Наредбата за командировките в страната и медицинска застраховка при служебни пътувания в чужбина на служители на Министерството на образованието и науката.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

60000000, 60400000, 63000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)
Услуги на въздушния транспорт
Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р01-28 от 12.05.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-602971
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 93 - 163360 от 15.05.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

602971

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

12.05.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
19/06/2014 17:30
Да се чете:
21/07/2014 17:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата на отваряне на офертата

Вместо:
20/06/2014 14:00
Да се чете:
22/07/2014 14:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Мариела Стефанова Янчева, на основание Заповед № РД09-1699/20.11.2013 г. на министъра на образованието и науката
Длъжност: Директор на дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"