00808-2014-0002

BG-гр. София:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-425 от 01.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Г. Димитров" № 52 А, За: Елена Димитрова, Република България 1797, гр. София, Тел.: 02 9396718, E-mail: damtn@damtn.government.bg

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позиции"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на възлаганата обществена поръчка е обособен в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. “

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: А-420 от 30.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 808-2014-2
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

30.06.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

Поле V.1) Мотиви за избор на процедура

Вместо:

Предвид обстоятелството, че през настоящата 2014 година ДАМТН ще проведе обществени поръчки за доставки със сходен предмет на стойност по-висока от 66 000 лв. и с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 5 и 6 от ЗОП, възлагането на изпълнението на настоящата процедура ще се извърши по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

Да се чете:

Предвид обстоятелството, че през настоящата 2014 година ДАМТН ще проведе обществени поръчки за услуги със сходен предмет и с оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 5 и 6 от ЗОП, възлагането на изпълнението на настоящата процедура ще се извърши по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б, Информация относно обособена позиция № 1, поле 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Вместо:

крайна дата 31/12/2014 г.

Да се чете:

крайна дата 31/07/2015 г.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б, Информация относно обособена позиция № 2, поле 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Вместо:

крайна дата 31/12/2014 г

Да се чете:

крайна дата 31/07/2015 г.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

01.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Стефан Иванов Цанков
Длъжност: Председател на ДАМТН