00165-2012-0010

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Павлинка Ламбова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9217612, E-mail: p.lambova@mon.bg, Факс: 02 9217684

Място/места за контакт: Дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Строителство
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: Р01-17 от 24.02.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2012-0010
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”,както следва: 1.Първа позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” в гр. Плевен - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебния корпус, кухненски блок и столова, учебни работилници, физкултурен салон и общежитие. 2. Втора позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” в гр. Ботевград - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на общежитие. 3. Трета позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” в гр. Сопот - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на училищен корпус, актова зала, физкултурен салон, общежитие, столова и топла връзка, котелно и външно трасе на отоплителната инсталация. 4. Четвърта позиция: сграден фонд, ползван от Професионална гимназия по механоелектротехника в гр. Пазарджик - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус, физкултурен салон, учебна работилница, котелно помещение и външен тръбопровод. 5. Пета позиция: сграден фонд, ползван от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в гр. Габрово - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения. 6. Шеста позиция: сграден фонд, ползван от професионални гимназии в гр. София: 6.1. Софийска професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов” в гр. София - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.2. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. София - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус. 6.3. Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Й. Вапцаров” в гр. София - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на учебен корпус.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д01-4406 от 27.08.2013 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

"Илстрой" ЕООД ЕИК 817086759, ул. "Генерал Николов" № 13, РБългария 5300, Габрово, Тел.: 066 809028, Факс: 066 805466

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по пета обособена позиция: Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” в гр. Габрово - следва да бъде извършен ремонт и обновяване на корпуси 1 и 2, актова зала и санитарни помещения.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в дни

67

ІII.7) Стойност посочена в договора
462699.6 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.12.2013 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
448183.91 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Срокът по договор е 67дни и започва да тече от 05.09.2013 г.- датата на подписване на Акт образец № 2 /за откриване на строителната площадка/. 2. Изпълнението на КСС е приключило на 18.12.2013 г. за 61 дни. Поради спиране на строителството с Акт обр. № 10 на 10.11.12.2013 г. и подновяването му с Акт обр. № 11 на 16.12.2013 г., датата на приключване е 18.12.2013 г. с Акт обр. № 15. 3. Удостоверение за въвеждане в експлоатация - 25.02.2014 г.


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

01.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова
Длъжност: Министър на образованието и науката