Версия за печат

00143-2014-0049

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение EАД, ул. "Христо Г. Данов" №37, За: Никола Убчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 834581

Място/места за контакт: отдел Информация и телекомуникация

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Евелин Христов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на преносими системи за мониторинг на качеството на електрическата енергия

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Пловдив
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на преносими системи за мониторинг на качеството на електрическата енергия

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

38551000

Описание:

Уреди за измерване на енергия

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща прогнозна стойност от 154.000 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Стойност, без да се включва ДДС
154000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

25.09.2014 г. 

Завършване

30.10.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание Чл.59, ал.5, т.2, Възложителят не изисква гаранция за участие. Изпълнителят представя на Възложителя банкова или депозитна гаранция за изпълнение на договора в размер на (1 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС, за срока на действие на договора, включително гаранционния срок. В случай на представяне на депозитна гаранция/и, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка ЗА ЕВН България Електроразпределение ЕАД Уникредит Булбанк АД IBAN BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC :UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (1) номера на процедурата на ЕВН България Електроразпределение ЕАД № 184-ЕВН-14-НМ-Д-3 (2) типа гаранция - „гаранция за изпълнение” (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.1. Списък с пълно и коректно изброяване на приложените към заявлението документи Подписани и подпечатани от участника: проекто-договор, ведно с търговски условия за : ”Доставка на преносими системи за мониторинг на качеството на електрическата енергия“, Техническа спецификация 24/15.01.2014 и Техническа спецификация 25/15.01.2014 за ”Доставка на преносими системи за мониторинг на качеството на електрическата енергия “,общи условия на закупуване на дружествата от групата на ЕВН и клауза за социална отговорност на дружествата от групата на ЕВН, приложения към проекто договор 1.2. Пълно техническо описание на възможностите и функционалностите на предлаганите преносими системи за мониторинг качеството на електрическата енергия. 1.3. Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващия обединението. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението, копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 1.4. Декларация № 1 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.2, т.3; ал.2, т. 2а, т.3, т.4 и ал.5,т.2 2 от ЗОП 1.5. Декларация № 2 от лицата по Чл. 47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, ал. 2, т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП 1.6. Декларация № 3 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП 1.7. Декларация № 4 от лицата по Чл. 47, ал.6 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП 1.8. Декларация № 5 от подизпълнител, в случайте когато кандидатът ще използва подизпълнител

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят няма изисквания към икономически и финансови възможности

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1 Предлаганите от кандидата преносими системи за мониторинг на качеството на електрическата енергия, трябва да отговарят изцяло на заложените в документи “Техническa спецификация 24/15.01.2014” и “Техническa спецификация 25/15.01.2014” изисквания. Като доказателство за това кандидатът прилага подписани и подпечатани документи “Техническа спецификация 24/15.01.2014” и “Техническа спецификация 25/15.01.2014”, неразделни части от процедурната документация, придружени от подробно описание с техническите характеристики на предлаганите продукти, (задължително на български език), както и съответните оригинални технически спецификации на предлаганите продукти, каталози с технически данни, или алтернативен доказателствен материал, от който е видно изпълнението на горепосоченото изискване. 2 Кандидатът трябва да представи практическо доказателство за успешно изпълнение на изискванията на Възложителя. За целта : 2.1 Кандидатът предоставя мостра от предлаганите от него системи, отговаряща на заложените в Техническа спецификация 24/15.01.2014“ и “Техническа спецификация 25/15.01.2014“ изисквания. 2.2 С предоставените мострени системи ще бъде проведен тест за пригодност с цел проверка на изпълнението на заложените в Техническа спецификация 24/15.01.2014 и Техническа спецификация 25/15.01.2014 изисквания. За практическо доказателство, че предлаганата система изпълнява всички задължителни функционалности, служи “Протокол за провеждане на функционални тестове за пригодност по Техническа спецификация 24/15.01.2014” и “Протокол за провеждане на функционални тестове за пригодност по Техническа спецификация 25/15.01.2014” от резултатите на които трябва да е видно успешно издържан тест, съответно изпълнение на всички заложени в посочените по-горе технически спецификации, изисквания. Пълният пакет документация за участие, вклчючително всички цитирани в настоящето обявление неразделни части от нея, са налични в профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

№ 184-ЕВН-14-НМ-Д-3

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2 Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
31.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив, 4000, ул. «Хр Г Данов» 37.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ