Версия за печат

00384-2014-0010

BG-Бяла Слатина: Лизинг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com..

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка, чрез покупка при тригодишен финансов лизинг, на два броя неупотребявани автомобили за нуждите на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ - Община Бяла Слатина“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Лизинг 
Място на изпълнение: гр. Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Технически характеристики на Автомобил 1: 1.Места 4+1 2.1.6 мин 85 к.с., бензин 3.Цвят - бял 4.Газов инжекцион / бутилка на мястото на резервната гума 5.Защитна кора под двигателя 6.ABS - Антиблокираща система на спирачките 7.AFU - Електронна система за подпомагане при екстремно спиране 8.Въздушна възглавница за водача 9.Въздушна възглавница за пътника до водача 10.Възможност за ръчно деактивиране на предната въздушна възглавница за пътника до водача 11.Предни странични въздушни възглавници, предпазващи гръдния кош и главата 12.Предни триточкови предпазни колани 13.Три задни триточкови предпазни колани 14.Три задни подглавника 15.Система за закрепване на детска седалка ISOFIX за трите места на задната седалка 16.Блокировка на задните врати за сигурност на децата в автомобила 17.Дневни светлини 18.Сервоусилвател на волана 19.Електронен имобилайзер 20.Стандартно отопление с 4 степени на регулиране 21.Аератори за заден ред седалки 22.Аксесоари за пушачи (подвижен пепелник и запалка) 23.Извод за 12V захранване 24.Часовник 25.Отопляемо задно стъкло с чистачка 26.Заключване на капачката на резервоара 27.Звукова сигнализация за забравени включени светлини 28.Сигнализация за незакопчан колан за мястото на водача 29.Тонирани стъкла 30.Подготовка за радио оборудване 31.Дясна плъзгаща се врата с отваряем прозорец 32.Асиметрична остъклена двукрила задна врата, отваряща се на 90 и 180 градуса 33.Стоманени джанти 15'' 34.Пълноразмерна резервна гума 35.Предни електрически стъкла 36.Радио 2DIN CD/MP3 с интегриран 3-лентов дисплей и управление от волана, MP3 прослушване през USB/AUX/Аудио стрийминг, Bluetooth 37.Надлъжни релси на покрива 38.Централно заключване 39.Предни триточкови предпазни колани, регулируеми във височина 40.Стандартно отопление с 4 степени на регулиране и с рециклиране на въздуха 41.Поленов филтър 42.Лавица за багаж над сенниците 43.Делима задна седалка 1/3 - 2/3 44.Осветление в багажника ДВИГАТЕЛ Тип бензин Multipoint Работен обем (см3) - 1 600 Брой цилиндри / клапани - 4/16 Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин до 82 (60.2) @ 5 000 Максимален въртящ момент Nm @ об/мин до 134 @ 2 800 ПРЕДАВАТЕЛНА КУТИЯ Механична BVM Брой предавки - 5 Максимална скорост (км/ч) - мин. 159 РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км) Смесен маx. 7.5 Извънградски мах. 6.2 Градски мах 9.9 CO2 ЕМИСИИ (г/км) Емисии на CO2 - 175 КОЛЕЛА И ГУМИ Гуми - 185/65 R15 РАЗМЕРИ (мм) Междуосие до 2810 Дължина до 4363 Ширина без / с огледала до 1 751 / 2 004 Височина без / с надлъжни релси 1 814 / 1 852 МАСА (кг) Маса при празен автомобил до 1090 Максимално допустимо тегло с пълен товар (M.M.A.C.) до 1768 Полезен товар max (C.U.) до 600 Максимално допустима маса на ремарке със спирачки до 1200 Максимално допустима маса на ремарке без спирачки до 580 ОБЕМИ (л) Горивен резервоар - бензин / газ - 50 л. Технически характеристики на Автомобил 2: Технически характеристики на Автомобил 1 + 45.Климатик

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

2 (два) броя неупотребявани автомобили

Прогнозна стойност без ДДС
30000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИИ 1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 300,00 (триста) лева и не надвишава 1% от посочената прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС . Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 90 дни от крайната дата за представяне на офертите. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Бяла Слатина: IBAN BG 96 IABG 74943302025400, BIC IABGBGSF, "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и начин на плащането й Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията в платежният документ или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Когато участникът, определен за изпълнител на поръчката е обединение, което не е юридическо лице, всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Бяла Слатина, че е със срок на валидност най-малко един месец след приключване на изпълнението на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

За изпълнение на поръчката са предвидени средства вобщ размер до 30 000 лева без ДДС от бюджета на Община Бяла Слатина. Същите следва да се третират като максимален финансов ресурс на Възложителя и офертите следва да са съобразени с това предварително обявено условие. Съгласно Проекто-Договора към настоящата обществена поръчка: 2. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ: 2.1. Еднократно, до 2 /два/ дни от подписване на настоящия Договор, такса за управление и регистрация в КАТ в размер на………………….. лв. без ДДС. 2.2. Еднократно, до 2 /два/ дни от подписване на настоящия Договор, първоначална вноска в размер на………………….. без ДДС. 2.3. Месечни Лизингови вноски с падеж, главница и лихва съгласно Погасителен план – Приложение № 2 към настоящия Договор. Плащането на първата лизингова вноска по погасителния план се дължи на ... число на месеца, след датата на подписване на Приемо- предавателен протокол за приемане на МПС. Промени в погасителния план се допускат само при промяна на стойността на тримесечния EURIBOR, на база на който е формирана лихвата по договора съгласно посоченото в ценовата оферта и погасителния план. 2.4. Застрахователни премии за застраховките на МПС съобразно одобрената от Лизингополучателя застрахователна компания. 2.5. Дължимият съобразно законодателството ДДС. ДДС се начислява върху цената на МПС авансово съобразно изискванията на Закона за ДДС, като плащането му се разсрочва . 2.6. Дължимите за срока на ползване на автомобила данъци, такси, глоби и други задължения, свързани с МПС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД), които имат право да извършват услугата финансов лизинг. Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Прогнозната стойност на поръчката, стойността на гаранцията за участие и изпълнение, както и стойността за закупуване на документацията за участие са левовата равностойност на определената позиция в евро, определени по фиксиран курс на еврото към бълг. лев, публикуван на официалния сайт на Българска Народна Банка 1 EUR = 1,95583 лв. (към датата на обявяването). Посочените стойности в настоящото обявление са платими в български лева.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на офертата: Плик № 1 - “Документи за подбор” Документите се представят в следния ред: 1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Писмо към офертата – попълва се Образец №1; 3) Административни сведения - попълва се Образец №2; 4) Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка – попълва се Образец №3; 5) Декларация за спазване на условията на обществената поръчка – попълва се Образец №4; 6) Регистрационни документи на участника: •Документ за регистрация или посочване на ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; •удостоверение за актуално състояние (за юридическо лице или едноличен търговец); •документ за регистрация на чуждестранното лице или еквивалентен документ на съдебен или административен орган; •документа за самоличност (копие) за участник - физическо лице; 7) Документ за данъчна регистрация (заверено копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (заврено копие); 8)Документ за закупена документация за обществена поръчка – заверено копие; 9)Документ за внесена гаранция за участие - оригинала на платежен документ или оригинал на банковата гаранция за участие; 10)Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, б "а", "б", "в", "г", "д", ал. 2, т.2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 ЗОП - попълва се Образец № 5. 11) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3, 4 и ал. 5, т. 2 ЗОП - попълва се Образец № 5а. 12) Декларация за участието или неучастието на подизпълнители - попълва се Образец № 6; 13) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец №7; 14) Декларация от членовете на обединението/консорциума - попълва се Образец №8; 15) Декларация за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Образец № 9; 16) Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 17) При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият обединението; Документи, доказващи изискванията за финансови и икономически възможности на участника; Документи, доказващи изискванията за техническа възможност за изпълнение; Документи, удостоверяващи изпълнението на специалните изисквания на към лизингодателя на основание чл. 342, ал. 2 от Търговския закон; Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката" Техническо предложение за изпълнение на поръчката – попълва се Образец № 14 и следните приложения към него: 1.Попълнена сравнителна спецификация за предлаганата доставка (съгласно Образец № 14 а) 2.Технически лист на превозното средство, в който е показана информацията за Наличие на стандарт (норма) ЕВРО 5 за предлаганите автомобили- сертификация по отношение на емисиите EURO V. 3.Фотографско изображение на предлаганото МПС. 4.Други документи, доказващи техническите характеристики – Брошура, описание и други подобни. Плик № 3 - "Предлагана цена" Попълва се Образеца за предлаганата цена - „Предлагана цена" - Образец № 15. Предлаганата цена е в лева без ДДС. Извън плика с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информация относно цената.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години /2011, 2012 и 2013 год. /- подписани и подпечатани от участника на всяка страница 2. Справка-декларация с информация за оборота от продажби и доставки на МПС изпълнени през последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец №10. Информацията се посочва по години.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот, от продажба и доставка на МПС, общо за последните 3 (три) приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 90 000 лв. без ДДС
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Справка - Списък с основните договори с предмет покупко-продажба и/или доставка на МПС изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка, с посочени предмет на договора, цена, място, срокове на изпълнение и клиенти- Образец № 11. 2. Заверени копия на документи (доказателства), доказващи изпълнението на посочените в Справка - Списък с основните договори - Образец № 11 на договори с предмет покупко-продажба и/или доставка на МПС
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет покупко-продажба и/или доставка на МПС, за последните 3 (три) години, считано до датата определена като краен срок за подаване на оферти за настоящата обществена поръчка и задължително да са придружени с документи (доказателства), доказващи изпълнението;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Срок на доставка; тежест: 30
Показател: Гаранционен срок; тежест: 10

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 7 BGN
Условия и начин на плащане

1.На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Бяла Слатина (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.byala-slatina.com./. 2. Място и срок за получаване на документацията за участие. Документацията за участие може да бъде получена в Община Бяла Слатина - адрес: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва в сградата на Община Бяла Слатина - адрес: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68 , всеки работен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа. Документацията за участие се получава срещу представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена в касата на общината или по бюджетна сметка на Община Бяла Слатина: IBAN: BG43IABG74948402026200 BIC: IABGBGSF БАНКА: "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Враца, офис Бяла Слатина Вид плащане: 447000 При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител, в случай че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала на Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ