00272-2014-0005

BG-с.Ружинци: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ружинци, ул. "Георги Димитров" 31, За: Евтим Евтимов, България 3930, с.Ружинци, Тел.: 09324 2283, E-mail: rujinci@abv.bg, Факс: 09324 2604

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina-ruzhintsi.com.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строително-монтажни работи за реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ, Община Ружинци, област Видин”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с. Дреновец, Община Ружинци
Код NUTS: BG311
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Строително-монтажни работи за реконструкция и актуализация на вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец – ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ, Община Ружинци, област Видин”.Обща дължина на водопровода 21 424 метра. Водопроводната мрежа ще се изпълни с тръби Ф 90/6 РЕ.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Водопроводната мрежа ще се изпълни с тръби Ф 90/6 РЕ. Свързването на тръбите ще се извършва, чрез лепене с челна заварка. Предвидени са спирателни кранове за зониране на мрежата при необходимост. Предвидени са съответните сградни отклонения, както и разбиването и възстановяването на асфалтовата настилка, съгласно приложената количествено – стойностна сметка. Обща дължина на водопровода 21 424 метра. Диаметъра на тръбите е Ф 90/6 РЕ. В Част 1 по проекта са клонове с номера от 1 до 63, като част 1 от проекта няма да се изпълнява по настоящата поръчка, тъй като не е осигурено финансиране, за Част 2 и Част 3. В Част 2 са клонове с номера 64, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 76а, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 123а, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 156а, 157, 158, 159, 160. В Част 3 са следните клонове 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193,194, 195, 154а, 199.

Прогнозна стойност без ДДС
1541727.53 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва:1. Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева).1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Ружинци: Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG88IABG74963300268000 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция (Приложение 18), издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура.1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 1 % /един процент/ от стойността на договора без ДДС.2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка на Община Ружинци: Банка Интернешънъл Асет Банк АД, гр. София, клон Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG88IABG74963300268000 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция(Приложение 19), издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/.2.3. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.2.4. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася.2.5. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя 3 /три/ дни след подписване на констативен акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането ще се осъществява по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените видове работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 1. Протокол за действително извършените разходи за изпълнени видове работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от извършващия строителен надзор на обекта; 2. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на приетите работи. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя са при следната схема на плащане: (1) Междинни плащания в общ размер до 80 % от стойността на договора по доказани действителни количества извършени СМР с протокол. Плащанията се извършват след издаване на фактура от Изпълнителя и подписване на протокол от действително извършените СМР от представители на Възложителя. Гореописаните документи следва да бъдат придружени от изискуемите актове и протоколи по Наредба 3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащанията се извършват след описаните събития в срок от 5 (пет) работни дни след постъпване на средствата, отпуснати от ПУДООС по сметката на Община Ружинци. (2) Окончателно плащане в размер на не по-малко от 20 % процента от стойността на договора и в съответствие с действително извършените и приети от Възложителя СМР. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ПУДООС; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 16, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок от 5 (пет) работни дни след постъпване на средства от ПУДООС в сметката на Община Ружинци и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Междинните и окончателното плащане не трябва да надвишават 100 % от общата стойност на договора. Условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане са отразени в приложения образец на Договора за изпълнение на СМР – Приложение № 15.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е:а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;б/ обявен в несъстоятелност;в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.г/ при които лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;ж/ който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;з/ има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години;й/ който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Изискванията по буква „а”, „г“ и буква „й” по-горе се прилагат, както следва:1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (б. „б”, „в”, „д”, „е”, „ж“, „з” и „и”), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 2.1. и т. 2.2. по-горе се прилагат и за подизпълнителите. Продължава в Раздел Допълнителна информация

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1 Подробен списък, изчерпателно изброяващ документите поставени в офертата, подписан от представляващия участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират, подписан от участника;2. Писмо към оферта по образец – Приложение № 1;3. Регистрационни документи на участника - Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или ЕТ. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние (чл. 24 ППЗОП), като в този случай чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.4. Нотариално заверено споразумение за създаване на обединение / консорциум (представя се в случаите, когато участникът е обединение/консорциум).5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно официалните документи за регистрация на участника. При обединение - ако в споразумението няма посочено лице, което да е упълномощено да представлява всички членове на обединението, тогава се изисква нотариално заверено пълномощно от всеки член на обединението, което да упълномощава същото лице да представлява участника в настоящата процедура.6. Документ за гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция по Приложение 18).7. Административни сведения за участника - Приложение № 2.8. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура - Приложение № 3.9. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Приложение № 4.10. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“-„д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложение № 5.11. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители с посочване вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие - Приложение № 6.12. Декларация за съгласие от подизпълнител (попълва се при наличие на такъв) - Приложение № 7.13. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП (при обединения се представя от лицата, които ще изпълняват строителство и/или услуга) - Приложение № 8.14. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение/консорциум) - Приложение № 9.15. Доказателства за изпълнение на изискванията за икономическо и финансово състояние на участника, съгласно условията на чл. 50 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка.5. Доказателства за технически възможности.6. Декларация- Приложение № 16 за приемане условията на проекто-договора.7. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка Приложение 17.8. Документ за закупена документация за участие.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 20. Техническо предложение към офертата (съгласно образец Приложение № 11);21. Попълнено Ценово предложение - Приложение № 10.22. Количествено – стойностна сметка - Приложение № 10а.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Годишен баланс за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 2. Отчета за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случей, че участникът не е приключил 2013 год. съгласно ЗСч се прилага декларация в свободен текст, с която се декларира реализирания през годината оборот; 3. Информация за общия оборот за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 4. Удостоверение от банка за наличие на финансов ресурс или достъп до кредитни линии за участника в размер на не по-малко от 750 000 лв. 5. Валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” за съответната категория обекти, с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на поръчката, съгл. чл.171 от ЗУТ или еквивалентен издаден от органи установени в други държави членки, съгласно националното им законодателство. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката. В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните 3 (три) години и не може да представи счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за посочените по-горе три години или информация за оборота от строителство сходен с предмета на поръчката за посочените по-горе три години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за оборот от строителство сходен с предмета на настоящата поръчка от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си. Представянето на счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи не се изисква, когато същите са вписани в търговския регистър. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1. Общия оборот на участника общо за последните 3 /три/ години, а именно през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, да не е по-малък от 4 000 000 лв. 2. Участникът да разполага с ликвиден оборотен капитал за финансиране на работите в размер на не по-малко от 750 000 лв. под формата на оборотни средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия от банка. 3. Притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” за съответната категория обекти с минимален праг на застраховката, съответстващ на групата и категорията на поръчката съгл. чл.171 от ЗУТ или еквивалентен издаден от органи установени в други държави членки, съгласно националното им законодателство. В случай на изтичане на срока на валидност на представената застраховка преди влизане в сила на решението на възложителя за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка, Възложителят си запазва правото да изисква допълнително документ, доказващ сключването на нова застраховка. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор по т. 1. – 2. се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. В случай на участници-обединения, изискването по т. 3 се отнася за членовете на обединението, подлежащи на задължително застраховане Изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат за подизпълнителите в съответствие с дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към участника).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от Централен професионален регистър на строителя за вписване на строител за изпълнение на строежи от II категория четвърта група, ведно с валиден четлив талон към него. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ за доказване на регистрацията си в професионален регистър на държавата, в която са установени. 2. Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 (пет) години, придружен от препоръки за добро изпълнение. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките да съдържат данни за издателя, подпис и печат. В случаите, когато договорът не е бил изпълнен самостоятелно от участника, в препоръката се посочва и процентът, изпълнен от него. 3. Заверено копие от валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен; Сертификатa трябва да e издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 5. Списък на лицата, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката. Доказателства за квалификация на инженерно-техническия състав на участника: 1. Автобиографии на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството; 2. Копие от дипломи за завършена степен на образование и придобита квалификация, сертификати, свидетелства и удостоверения за професионална квалификация на ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството. 3. Копие от трудови книжки, копие от трудови или граждански договори за ръководителя на строежа, координатора по ЗБУТ и специалиста по контрол на качеството; Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите се представят за всеки от тях.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи II категория четвърта група. съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от изискваната категория. Когато ФЛ и ЮЛ са обединения за изпълнения на строежи, поне един от участника трябва да е вписан в регистъра и то съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (чл. 25, ал.8 ЗОП). Документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. (арг от чл. 3 , ал. 3 и 4 ЗКам.Стр.).2. Участникът да има внедрен сертификат ISO 9001 "Системи за управление на качеството" или еквивалент.3. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил минимум 1 (един) договор за строителсто с предмет, подобен на предмета на поръчката. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата. За договори за строителство, подобен на предмета на поръчката Възложителя ще приема договори за строително монтажни работи по изграждане и/или реконструкция на водопроводни и/или канализационни мрежи и/или пречиствателни станции. При наличие на подизпълнител, същият следва да докаже опит при изпълнението на не по-малко от 1 (един) договор, включващи дейностите, които е посочил, че ще извършва (съобразно вида и дела на тяхното участие). 4. Участникът да разполага с необходимия брой лица за изпълнение на поръчката, вкл. такива притежаващи необходимата техническа правоспособност (инженерно-технически екип) и ангажирани в изпълнението на поръчката, вкл. отговорници по контрола на качеството и здравословни и безопасни условия на труд.В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти:4.1. „Ръководител на строежа” да е лице, което отговаря на условията по чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ и да има минимум 5 (пет) години професионален опит като строителен инженер и да има трудов или граждански договор с участника;4.2. „Координатор по ЗБУТ” на обекта да е лице, притежаващо съответния сертификат и минимум 2 /две/ години професионален опит като координатор по ЗБУТ и да има трудов или граждански договор с участника;4.3. „Специалист по контрола на качеството” на обекта да е лице, притежаващо съответния сертификат и минимум 2 /две/ години професионален опит като специалист по контрола на качество и да има трудов или граждански договор с участника;Извън случаите по ал. 2 на чл. 163а от ЗУТ техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на Закона за устройство на територията.При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор за технически възможности и квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията за технически възможности и квалификация към тях се прилагат в съответствие с вида на работите, които ще се извършват от подизпълнителя.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение– П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение – П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
01.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата за закупуването на документацията може да бъде внесена в сградата на община Ружинци или преведена по следната банкова сметка: Банка Интернешънъл Асет Банк АД, клон гр. Видин, банков код IABGBGSF, с/ка BG20IABG74968400268100, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник, по факса или на електронния адрес за кореспонденция на Община Ружинци, публикувани в обявлението, трябва да уведоми възложителя за това и да изпрати копие от платежното нареждане. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес, пощенски адрес за кореспонденция, както и пълни данни на заинтересованото лице с цел издаване на фактура за закупуване на документацията. Документацията може да бъде изпратена на участниците с куриерска фирма за тяхна сметка. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я получат. Възложителят ще изпрати обявлението по електронен път и от датата на публикуване на обявлението в електронен вид ще предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата. Участниците, които желаят, могат да разгледат документацията от сайта на възложителя, на адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/obshtestveni-porychki

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

Заседателна зала на общинска администрация Ружинци, с.Ружинци, ул."Георги Димитров" № 31, обл.Видин

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

По време на заседанията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1. по-горе с декларация. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „ж”, „з”, „и” и „й“. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”„и” и „й“, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по букви „е”, „з”, „и” и „й“ или когато те не включват всички случаи по букви „а”, „б”, „в”, „е”, „з”, „и” и „й“, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. Ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участник, за когото e налице някое от следните обстоятелства:Подадената оферта е представена в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.По отношение на участника е налице някое от обстоятелства по чл. 47 ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, и посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2 от ЗОП.Представената оферта, включително и отделни нейни части в техническото и ценово предложение, не отговаря на предварително обявените в обявлението и в тази документация условия. Не е представен някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията на настоящата документация. По отношение на участника се установи неизпълнение на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности и квалификация съгласно предварително обявените в обявлението и в тази документация условия.Не е представил документ за закупуване на документация, както и документ за представена гаранция за участие.Гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция със срок на валидност, по-кратък от срока на валидност на офертата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават, съгласно разпоредбите и в сроковете посочени в чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ