Версия за печат

00752-2014-0014

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Министерство на вътрешните работи, ул. "6-ти септември" №29, За: Сияна Вълчева, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9823653, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

ГДНП, бул. "Ал.Малинов" №1, За: Людмил Цветков, РБългария 1715, София, Тел.: 02 9829922

Място/места за контакт: ГДНП

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, ул. "Княз Борис I" №124, За: Живка Даскалова, РБългария 1301, София, Тел.: 02 9822274, E-mail: int.82@mvr.bg, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД - МВР

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Доставка на еднократни тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.София, кв."Захарна фабрика", ул."Кукуш" № 1 - Централни технически складове на МВР, "Полицейска техника" - ГДНП
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

“Доставка на еднократни тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на еднократни тестове за проверка на употребата на наркотични вещества от водачите на МПС - 3750 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
75000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранции за участие в процедурата: 750.00 лв. Гаранция за изпълнение на поръчката - 3 % от стойността на поръчката без включен ДДС. Гаранциите могат да бъдат във вид на парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за участие/изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по IBAN : BG 09 BNBG 96613300146201, BIC код BNBGBGSD, БНБ-ЦУ на името на Министерство на вътрешните работи. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на участника/изпълнителя. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, като се представя оригиналът й и същата е със срок на валидност - срока на валидност на офертата. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока за изпълнение на договора, плюс 20 дни. Участникът посочва банкова сметка, банков код и банка за връщане на внесената гаранция за участие в процедурата. Участникът/Изпълнителят сам избира формата на гаранцията за участие/изпълнение на поръчката. В случай на обжалване, участниците се задължават да удължат срока на представените от тях банкови гаранции до решаване на спора, за което представят удостоверителен документ от банката.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Условия при образуване на предлаганата цена: Предлаганите цени да са в лева и да включват всички разходи по изпълнение на поръчката, в т.ч. мита, такси,транспортни разходи до мястото на доставка. Да се посочи единична цена в лева без включен ДДС, обща стойност в лева без включен ДДС и обща стойност в лева с включен ДДС. 2. Условия и начин на плащане: 2.1.Плащането се извършва с банков превод, по сметка на Изпълнителя в рамките на 30 (тридесет) дни срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемателно-предавателен протокол. 2.2.Чрез разкриване на неотменяем, документарен, делим, непрехвърляем акредитив, открит в полза на изпълнителя, като плащането се извършва след представена оригинална фактура, заверена от упълномощено от възложителя лице и двустранно подписан приемателно-предавателен протокол. Срок на валидност на акредитива – срокът на изпълнение на обществената поръчка плюс 30 (тридесет) работни дни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Съгласно чл.49 от ППЗОП, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. Срокът за изпълнение на поръчката: не повече от 90 календарни дни, считано от датата на сключване на договора. 2. Гаранционен срок на медицинските изделия - минимум 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: При спазване разпоредбите на чл. 56, ал.1 и чл.57, ал.2 от ЗОП да се представят: 1. Копие на документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или копие на документ за самоличност, когато е физическо лице. Когато не е представен ЕИК, участника-юридическо лице или едноличен търговец, прилага към офертата и удостоверение за актуално състояние. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилагат еквивалентни документи, издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, представени и в официален превод на български език. Изискването за официален превод не се отнася за удостоверението за актуално състояние (по чл.24, ал.1 от ППЗОП). 2. Когато участникът е неперсонифицирано лице (обединение/консорциум) прилага към офертата си нотариално заверен документ или договор за гражданско дружество /обединение/,в който задължително се посочва представляващият обединението; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документи по чл. 56 ал.1, т.1 и т.6 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Участникът посочва и чрез кой от участниците в обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП, поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата във връзка с чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП. 3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП; 5. Декларация по чл.56,ал.1,т.8 ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. 6. В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 от ЗОП, следва да бъдат представени и за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Да се представи и декларация от подизпълнителя за съгласие за участие като подизпълнител на съответния участник. 7. Документ за внесена гаранция за участие; 8. Административни сведения на участника; 9. Декларация за запознаване с условията на поръчката; 10. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл.50, посочени в обявлението за обществената поръчка; 11. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51, посочени в обявлението за обществената поръчка; 12. Техническо предложение; 13. Срок за изпълнение на поръчката; 14. Предлагана цена; 15. Декларация за приемане условията в проекта на договор; 16. Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката; 17. Декларация за приемане условията и начина на плащане; 18. Срок на валидност на офертата; 19. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за всяка от последните три финансови години /2011, 2012 и 2013г./, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен съгласно чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП. В случай, че същите са публикувани в Търговския регистър, участникът не е задължен да ги представи, а писмено да декларира този факт. 2. Информация за оборота на стоките, които са със същият или сходен предмет с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. * Под оборот на стоките, които са със същия или сходен предмет с предмета на поръчката да се има предвид продажбата на медицински изделия за установяване на наркотични вещества или тестове за установяване употребата на наркотични вещества.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е реализирал през последните три години 2011г., 2012г. и 2013г. оборот от дейността в размер на минимум 200 000 лева с ДДС общо за трите години. 2. Участникът следва да е реализирал през последните три години 2011г., 2012г. и 2013г. оборот от дейността от продажбата на медицински изделия за установяване на наркотични вещества или тестове за установяване употребата на наркотични вещества в размер на минимум 70 000 лева без ДДС общо за трите години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи: 1. Копие на валиден сертификат БДС ISO 9001:2008 или еквивалент за въведена система за управление на качеството, издаден на името на участника от акредитирани от ИА “БСА” или от чуждестранен орган за акредитация – пълноправен член на Европейската служба по акредитация - с обхват по предмета на поръчката. 2. Копие на валиден сертификат БДС ISO 14001:2005 или еквивалент за въведена система за управление на околната среда, издаден на името на участника с обхват на дейност по предмета на поръчката. 3. Документ (декларация) за уведомяване на Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването за въвеждане на продукта на българския пазар. 4. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството по БДС ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват - разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества за производителя на изделията. 5. Копие на валиден сертификат за въведена сисетема за управление по отношение на околната среда по БДС ISO 14001:2005 или еквивалент при разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества за производителя на изделията. 6. Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството на медицински изделия по БДС EN ISO 13485: 2012 или еквивалент при разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества за производителя на изделията. 7. Списък на основните договори за доставка със същия или сходен с предмета на поръчката изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение, считано от датата на подаване на офертата.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е сертифициран за съответствие със стандарт за система за управление на качеството БДС ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват на дейност по предмета на поръчката. 2. Участникът да е сертифициран за съответствие със стандарт за система за управление на околната среда БДС ISO 14001:2005 или еквивалент, с обхват на дейност по предмета на поръчката. 3. Участникът да е уведомил Изпълнителна агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването за въвеждане на продукта на българския пазар съгласно изискванията на Директива 98/79 EC. 4. Производителят на изделията да бъде сертифициран за въведена система за управление на качеството по БДС ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват - разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества. 5. Производителят на изделията да бъде сертифициран за въведена система за управление по отношение на околната среда БДС ISO 14001:2005 или еквивалент при разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества. 6. Производителят на изделията да бъде сертифициран за въведена система за управление на качеството на медицински изделия по БДС EN ISO 13485: 2012 или еквивалент при разработване, производство, разпространение на тестове за наркотични вещества за производителя на изделията. 7. Участникът следва да е изпълнил договори за продажбата на медицински изделия за установяване на наркотични вещества или тестове за установяване употребата на наркотични вещества в размер на минимум 70 000 лева без ДДС общо за трите години.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
07.08.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Д УССД - МВР, ул."Княз Борис І" №124

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени писмено представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията, на която ще се отварят офертите и ценовите предложения.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие в процедурата не се закупува, а се публикува на профила на купувача. Заинтересованите лица могат да получат достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm. 2. Писмени искания за разяснение по документацията се подават съгласно чл. 29, ал.1 от ЗОП на български език. Разясненията се публикуват на профила на купувача - www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm в законоустановения срок от постъпване на искането. 3. Участниците в процедурата представят документите в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик съгласно изискванията на чл.57, ал.1 от ЗОП. Общият плик, съгласно изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП, съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: плик № 1 с надпис “Документи за подбор”, плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис "Предлагана цена”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба се подава в 10 - дневен срок съгласно чл.120, ал.5 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Правно - нормативна дейност" -МВР, ул. "6-ти септември" №29, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9824382, E-mail: pravna@mvr.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ