Версия за печат

00267-2014-0072

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: Ваня Джурова- юрисконсулт (тел: 032 656 726), Нели Милкова- ръководител проект (тел: 032 656 885), Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки", ОП "Европейски политики и сътрудничество"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

Електронен достъп до информация: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: ., Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор” по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, на който Община Пловдив да възложи извършването на консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството на Младежки център по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“, по програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана от Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, изпълняван от Община Пловдив в качеството й на бенефициент. След изграждането на обекта същият ще бъде въведен в експлоатация, съгласно ЗУТ и нормативната уредба. Всички дейности, свързани с изграждането на Младежки център в гр. Пловдив ще се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за преструктуриране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата поръчка включва: упражняване на строителен надзор по време на строителството, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., контрол на количествата и качеството на изпълненото строителството по съответните части на строежа, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво до въвеждането на строежа в експлоатация

Стойност, без да се включва ДДС
22000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.04.2016 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Участниците в обществената поръчка и определения изпълнител избират сами формата на гаранция- парична сума или банкова гаранция. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банкова сметка на Община Пловдив за внасяне на парични гаранции: Обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ Банкова сметка: BG57IORT73753302000003 Банков код: IORTBGSF 1. Гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 200 /двеста/ лева, и се представя задължително от всеки участник в процедурата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е със срок не по-малко от 200 /двеста/ календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. В случай че в банковата гаранция е записана по-малка сума или е посочен друг срок, участникът бива отстраняван от участие в процедурата. 1.1. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.2. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.3. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ процента от общата стойност на договора без включен ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди сключването на договора. 2.1. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малко от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване изпълнението на поръчката. 2.2. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор, част от Документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка е в изпълнение на проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014. Плащането ще се извършва по следния начин: - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по договора след въвеждане на обекта в експлоатация в срок не повече от 30 /тридесет/ дни от представяне на „Сметка за упражнен строителен надзор и/или извършване на др. дейности, предмет на договора”; документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация съгласно действащата нормативна уредба и оригинална фактура.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в обществената поръчка, както и да представи всички изискуеми документи. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: -за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2 и 3; ал. 2, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от ЗОП; -който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, който участникът следва да постави следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1- 6, т. 8, 12 -14 от ЗОП: -1- Списък с документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; -2- Документ „Оферта”, попълнен в съответствие с образеца от документацията за участие; -3- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка. Този документ се представя, когато лицето, определено да представлява участника, не е официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна регистрация на участника. Представя се в оригинал или нотариално заверено копие; -4- При участници обединения- Споразумение или Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка– оригинал или нотариално заверено копие; -5-Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, а когато не е представен ЕИК- копие от удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Копие от еквивалентен документ (преведен на български в официален превод) на съдебен или административен орган на държавата, в която са установени- при участие на чуждестранни юридически лица; -6-Документ за гаранция за участие; -7-Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП. За доказване на икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени в III.2.2; -8- Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП. За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, посочени в III.2.3; -9- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2 и 3; ал. 2, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от ЗОП, изготвени по образците от документацията; -10-Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП- декларация за участие на подизпълнители, изготвена по образеца от документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията, която също се поставя в Плик № 1. -11- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (по образец). 2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие .Техническата спецификация, представена от възложителя и част от документацията за участие, следва да се представи в Плик № 2. Същата следва да бъде подписана и подпечатана от участника. 3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение“, изготвено в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в Плик № 1, № 2 и № 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/ или изтривания.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1)Копие от валидна полица за застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ. 2)Копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три финансово приключили години, както следва: 1. За юридическите лица: а. Заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три финансово приключили години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, а за чуждестранните участници - еквивалентни документи в съответствие със законите в страната, в която са установени; б. Декларация-справка за оборота от консултантски услуги за упражняване на строителен надзор на участника за последните три финансово приключили години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (в свободен текст) 2. За физическите лица: а. Заверено от участника копие (с гриф «вярно с оригинала») на Декларация от НАП за доходите на физическото лице за всяка от последните 3 години, а за чуждестранните участници - еквивалентен документ в съответствие със законите в страната, в която са установени. б. Декларация-справка за оборота от консултантски услуги за упражняване на строителен надзор на участника за последните три финансово приключили години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (в свободен текст) Представянето на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по ЕИК партидата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: 1. Участникът трябва да има валидна застраховка Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ. 2. Минимален оборот от консултантски услуги за упражняване на строителен надзор за последните три финансово приключили години (в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) – 50 000,00 /петдесет хиляди/ лева. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, изискването се прилага съответно според процентното участие на подизпълнителя.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1) Заверено копие на Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166 ал. 2 от ЗУТ; 2) Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 в областта на строителния надзор или еквивалент; 3) Декларация, съдържаща списък на договорите за упражняване на строителен надзор на строителство при изпълнение на строежи, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, в т.ч. дейности, свързани с въвеждане на строежите в експлоатация, изпълнени през последните три години (в свободен текст). В декларацията трябва да са описани стойностите на договорите, датите на приключване на изпълнението им и възложителите на договорите. Декларацията трябва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение. Препоръките да съдържат стойността, вида, датата и мястото на услугата, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Препоръките да съдържат информация, че участникът е упражнявал строителен надзор за обекти от подобен род. 4) Списък на ръководния персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, придружен от заверени копия на документи за образование и специфична професионална квалификация – дипломи, удостоверения, сертификати и/или др. на всяко едно от лицата, посочени в списъка на ръководния състав; За ръководителя на екипа да се представят и заверено копие на трудови, служебни и/или осигурителни книжки или еквивалентни документи, показващи професионалния опит и стаж.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималните изисквания за технически възможности, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: 1. Участникът да притежава валиден Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. 2. Участникът да притежава валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 в областта на строителния надзор или еквивалент; 3. Участникът да има минимум три изпълнени договора през последните три години с предмет, сходен с настоящата обществена поръчка. 4. Участникът да разполага с достатъчно персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка. Участникът следва да осигури минимум следния екип от специалисти: Ръководител на екипа – строителен инженер с минимум пет години стаж в упражняването на строителен надзор; Специалисти по части: „Архитектура” „Конструктивна”, „ВиК”, „Електро”, „ОВК” и „Енергийна ефективност” или еквивалентни, както и лице, отговарящо за контрола по качеството.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.07.2014 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.08.2014 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Зала № 36, на административната сграда на община Пловдив, находяща се на адрес пл. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Пловдив

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е по Проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент I „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т. І.1 от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват: всички отговори на запитвания, съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. Комисията обявява поне 2 дни по-рано на сайта на общината, директория „Профил на купувача”, раздел „Обществени поръчки”, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, на което ще бъдат отворени ценовите оферти.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ