Версия за печат

00267-2014-0071

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 14РОП68 от 27.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Ваня Джурова- юрист по проект (тел: 032 656726), Нели Милкова- ръководител проект (тел: 032 656885), Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки", ОП "Европейски политики и сътрудничество"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обществената поръчка е с предмет: „Изграждане на Младежки център“. Целта на поръчката е да бъде избран Изпълнител, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, на който Община Пловдив да възложи строителството на Младежки център в гр. Пловдив по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д03-9/ 28.01.2014г., по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана от Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, изпълняван от Община Пловдив в качеството й на бенефициент. Обект на строителството е сграда, с функция на обществено обслужваща сграда-център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив и паркинг. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно разрешение за строеж издадено от главния архитект на община Пловдив във връзка с разпоредбите на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Борисов Тотев
Длъжност: кмет на община Пловдив