Версия за печат

00267-2014-0071

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: Ваня Джурова- юрист по проект (тел: 032 656726), Нели Милкова- ръководител проект (тел: 032 656885), Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: youth_at_risk@abv.bg, Факс: 032 656760

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки", ОП "Европейски политики и сътрудничество"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/.

Електронен достъп до информация: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, За: ., Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656725

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изграждане на Младежки център“. Поръчката е обявена във връзка с реализирането на проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е с предмет: „Изграждане на Младежки център“. Целта на поръчката е да бъде избран Изпълнител, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, на който Община Пловдив да възложи строителството на Младежки център в гр. Пловдив по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д03-9/ 28.01.2014г., по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана от Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, изпълняван от Община Пловдив в качеството й на бенефициент. Обект на строителството е сграда, с функция на обществено обслужваща сграда-център за грижа за младежи в риск в УПИ II-спортни дейности публичен достъп, кв. 2 по плана на Спортен комплекс „Отдих и култура“, гр. Пловдив и паркинг. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно разрешение за строеж издадено от главния архитект на община Пловдив във връзка с разпоредбите на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Сградата, обект на поръчката, ще е на три етажа, с размери 52,45 м. на 10,20 м., със ЗП 535 кв.м. , РЗП – 1605 кв.м. Предвидени са няколко обособени зони – зона за настаняване; офис администрация и интерактивен образователен център; зона за хранене; съблекални и обслужващи помещения; открит паркинг за нуждите на центъра. Възложителят разполага с разработени и одобрени инвестиционни проекти във фаза технически проект във всички необходими проектни части. При изпълнение предмета на поръчката трябва да се спазват техническите предписания на инвестиционните проекти. Изпълнението на всички СМР и други дейности на обекта трябва да са съобразени с изискванията на техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България.

Стойност, без да се включва ДДС
1321468.77 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

180

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Когато се представя банкова гаранция за участие, същата следва да е със срок на валидност срока на валидност на офертата. Участниците в обществената поръчка и определения изпълнител избират сами формата на гаранция- парична сума или банкова гаранция. В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчка, съответно на договора. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участника/Изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати всички такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно носител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковата сметка на община Пловдив е: Обслужваща банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ Банкова сметка: BG57IORT73753302000003 Банков код: IORTBGSF 1. Гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 13000 /тринадесет хиляди/ лева, и се представя задължително от всеки участник в процедурата.В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя задължително трябва да бъде представена в оригинал, и да е със срок на валидност не по-кратък от 200 /двеста/ дни от датата, посочена за получаване на офертата.В случай че в банковата гаранция е записана по-малка сума или е посочен друг срок, участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката. 1.1. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедурата за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. 1.2. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 1.3. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от общата стойност на договора без включен ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди сключването на договора. 2.1. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по- малко от 30 /тридесет/ календарни дни след приключване изпълнението на поръчката. 2.2. Условията и сроковете за задържане, усвояване или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор, част от Документацията за участие в обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Част от финансирането на обществената поръчка е осигурено по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д03-9/ 28.01.2014 г., проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансиран по ФМ на ЕИП 2009-2014, а другата част е предвидена в бюджета на община Пловдив. Плащането ще се извърши по следния начин: - Авансовото плащане (20 % от общата стойност по договора), се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 15 работни дни от влизане в сила на този договор и след представяне на коректно изготвени и попълнени счетоводни документи и протокол съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция за обезпечаване на предоставения аванс. Изплатеният аванс се приспада пропорционално от всяко междинно и окончателно плащане. Ако договорът бъде прекратен преди окончателното му изпълнение, неприспаднатият аванс се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се прихваща със стойността на извършени до момента на прекратяването, но незаплатени работи. Гаранцията за обезпечаване на предоставения аванс се освобождава в 30 – дневен срок след окончателно приспадане на сумата на аванса от действително извършените и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи. - Междинните плащания (50 % от общата стойност по договора) се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни след представяне на коректно изготвени и попълнени счетоводни документи, както и акт за изпълнени видове СМР; заповеди от заповедната книга на обекта (когато е приложимо); подробна количествена сметка за изпълнените видове работи за периода; протокол за корекционна сметка (когато е приложимо); подробна количествена сметка за изпълнените видове работи в случаите на корекционна сметка, вкл. анализи на единичните цени и фактури за материалите за новите видове работи (ако има такива); протокол за съответствие на материалите и др. подобни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща поетапно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните и действително извършени дейности за всеки месец от стартиране на изпълнението на дейности по договора. - Окончателното плащане (30 % от общата стойност по договора) се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 дни след представяне на акт обр. 15 съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, коректно изготвени и попълнени счетоводни документи, както и акт за изпълнени видове СМР; от заповедната книга на обекта (когато е приложимо); подробна количествена сметка за изпълнените видове работи за периода; протокол за корекционна сметка (когато е приложимо); подробна количествена сметка за изпълнените видове работи в случаите на корекционна сметка, вкл. анализи на единичните цени и фактури за материалите за новите видове работи (ако има такива); протокол за съответствие на материалите и др. подобни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

За да бъде допуснат до участие в процедурата, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в документацията за участие в обществената поръчка, както и да представи всички изискуеми документи. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: -за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2 и 3; ал. 2, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от ЗОП; -който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; -който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; -който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; -за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост, съдържат три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, който участникът следва да постави следните документи, съдържащи доказателства за съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1- 6, 8, 11- 14 от ЗОП: -1- Списък с документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; -2- Документ „Оферта”, попълнен в съответствие с образеца от документацията за участие; -3- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка. Този документ се представя, когато лицето, определено да представлява участника, не е официално упълномощено за това, съгласно документите за съдебна регистрация на участника. Представя се в оригинал или нотариално заверено копие; -4- При участници обединения- Споразумение или Договор за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка– оригинал или нотариално заверено копие; -5-Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, а когато не е представен ЕИК- копие от удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Копие от еквивалентен документ (преведен на български в официален превод) на съдебен или административен орган на държавата, в която са установени- при участие на чуждестранни юридически лица; -6-Документ за гаранция за участие; -7-Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени в Раздел ІІІ.2.2.; -8- Доказателства за техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, посочени в Раздел ІІІ.2.3.; -9- Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, без б. „е”, т. 2 и 3; ал. 2, т. 1, 3 и 5 и ал. 5 от ЗОП, изготвени по образците от документацията; -10- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП- декларация за участие на подизпълнители, изготвена по образеца от документацията. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образеца от документацията, която също се поставя в Плик № 1. -11- Декларация, че е спазено изискването на чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - по образеца от документацията за участие; -12- Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта – по образеца от документацията за участие; -13- Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – по образеца от документацията за участие. Документите в Плик № 1 следва да бъдат подредени по реда, в който са изброени по- горе. 2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. 3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документа „Ценово предложение“, изготвено в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. Всички документи, съдържащи се в Плик № 1, № 2 и № 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/ или изтривания.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1) Копие от валидна полица за застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ. 2) Копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три финансово приключили години, както следва: 1. За юридическите лица: а. Заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три финансово приключили години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, а за чуждестранните участници - еквивалентни документи в съответствие със законите в страната, в която са установени; б. Декларация-справка за оборота от строителство на участника за последните три финансово приключили години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (в свободен текст) 2. За физическите лица: а. Заверено от участника копие (с гриф «вярно с оригинала») на Декларация от НАП за доходите на физическото лице за всяка от последните 3 години, а за чуждестранните участници - еквивалентен документ в съответствие със законите в страната, в която са установени. б. Декларация-справка за оборота от строителство на участника за последните три финансово приключили години, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. (в свободен текст) Представянето на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по ЕИК партидата на участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: 1) Участникът трябва да има валидна застраховка Професионална отговорност” съгласно чл. 171 от ЗУТ. 2) Минимален оборот от строителство за последните три финансово приключили години (в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) – 3 950 000,00 /три милиона деветстотин и петдесет хиляди/ лева. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, изискването се прилага съоветно според процентното участие на подизпълнителя.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За доказване на техническите възможности по чл. 51 от ЗОП, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, участникът трябва да представи: 1) Заверено копие на валидно Удостоверение от Камарата на строителите в България за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалент. 2) Декларация, съдържаща списък на договорите за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните пет години (в свободен текст). В декларацията трябва да са описани стойностите на договорите, датите на приключване на изпълнението им и получателите. Декларацията трябва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение. В тези препоръки се посочват стойността, вида на СМР, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3) Списък на ръководния състав, предложен за изпълнение на поръчката (в свободен текст), придружен от професионални автобиографии на всяко едно от лицата, посочени в списъка на ръководния състав (по образец); заверено копие на документи за образование и специфична професионална квалификация – дипломи, удостоверения, сертификати и/или др.; заверено копие на трудови, служебни и/или осигурителни книжки или еквивалентни документи, показващи професионалния опит и стаж, като например референции, издадени от трети лица и др. Копие от документ, доказващ професионален опит най-малко 5 години за лицето, посочено като технически ръководител. 4) Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 в областта на строителството или еквивалент. 5) Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 в областта на строителството или еквивалент. 6) Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа OHSAS 18001:2007 в областта на строителството или еквивалент.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минималните изисквания за технически възможности, на които участникът трябва да отговаря, за да бъде допуснат до участие са както следва: 1) Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи минимум четвърта категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до всеки член на обединението, ако се предвижда да извършва строително-монтажни работи, съгласно разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП. 2) Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (изграждане и/или основен ремонт на сгради) – минимум три договора със сходен предмет, изпълнени през последните пет години, за което представя справка в свободен текст. Доказването на изпълнението се извършва с представяне на конкретни препоръки, указващи доброто изпълнение. В тези препоръки се посочват стойността, вида на СМР, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3) Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да разполага най-малко с едно лице от ръководния персонал, посочен като технически ръководител за изпълнение предмета на поръчката, който да отговаря на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ и има минимум 5 /пет/ години професионален опит като технически ръководител или друга ръководна длъжност в строителството. 4) Наличие на внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 в областта на строителството или еквивалент. 5) Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 в областта на строителството или еквивалент. 6) Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа ОHSAS 18001:2007 в областта на строителството или еквивалент.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 30
Показател: Техническо предложение; тежест: 20
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.07.2014 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.08.2014 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.08.2014 г.  Час: 13:00
Място

Зала № 36 на административната сграда на община Пловдив, находяща се на адрес пл. "Стефан Стамболов" № 1, гр. Пловдив

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите на участниците, както и на плика с предлагана цена, са публични и на тези действия на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Поръчката е по Проект BG06 – 103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, Програма „Деца и младежи в риск, финансирана чрез финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

VI.3) Допълнителна информация

Получаването на документацията не е обвързано с плащане. Същата може да бъде изтеглена безплатно от адреса на профила на купувача, посочен в т.І.1. от настоящото обявление. На същия адрес се публикуват всички отговори на запитвания, съобщение за датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти. Комисията обявява поне 2 дни по-рано на сайта на общината www.plovdiv.bg - „Профил на купувача”, „Обществени поръчки”, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ