Версия за печат

00384-2014-0009

BG-Бяла Слатина:

РЕШЕНИЕ

Номер: 13 от 27.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Околна среда


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина”

II.3) Кратко описание на поръчката

Заданието за обществената поръчка обхваща закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Бяла Слатина. Депото за твърди битови отпадъци на Община Бяла Слатина е изградено е в две съществуващи клетки заемащи обща площ 53.455 дка. Клетките са изградени по проект на „Инфраком” ООД, София, за торохранилище на телеугоителен комплекс в края на 70-те години на миналия век. По- голямата част от площта им, 33.143 дка, попада върху частни имоти, ниви, извън границите на общинския имот отреден за сметище - № 194002 с площ 32.004 дка. Реално заета от нея за сметище е 20.312 дка. Депото е в експлоатация от 1996 год. съгласно разрешение за ползване № 52 от 26.09.1996 год., но не е изградено и не е функционирало съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр. 83/2004 г.). В изпълнение на изискванията на §5, ал. 1 от Наредба № 8 и Заповед № 55 от 16.07.2009 г. на Директора на РИОСВ – Враца, Община Бяла Слатина е преустановила експлоатацията му. Решението на Комисията за определяне местонахождението, размера и границите на терена за рекултивация е депото да бъде рекултивирано, като отпадъците, намиращи се в границите на частните имоти, бъдат предепонирани в границите на общинския имот. Площта сметищното тяло след закриване и рекултивация на депото е 22.97 дка, от които: - 12.85 дка за залесяване; - 7.64 дка за затревяване; - 1.87 дка за и около отводнителни канавки; - 0.61 дка за временен път за необходимисти на мониторинга. Общо рекултивираната площ възлиза на 23.860 дка (3D) или 23.004 дка (2D). На юг от сметищното тяло, в границите на общинския имот № 194002, остават 9.00 дка естествен терен. Работният проект е разработен в седем части: „Анализ и оценка на екологичните условия на района на депото”, “Техническа рекултивация”, “Биологична рекултивация с ландшафтно проектиране”, „Мониторинг на площадката на депото”, „Сметна документация”, “План за безопасност и здраве” и „Пожарна безопасност”. Част „Анализ и оценка на екологичните условия на района на депото” съдържа увод и анализ и оценка на екологичните условия в района на депото. Във втората част, „Техническата рекултивация” са разгледани дълговременната геоложка устойчивост и повърхностен водоотлив на рекултивираните терени, пътния достъп до тях и вертикалнаната планировка и подравнителни работи на депото, изграждането на горен изолационен слой, както и създаването на подходящ субстрат за биологична рекултивация. Третата част, “Биологична рекултивация с ландшафтно проектиране” включва анализ на естествените почви, чрез изследване на взети от тях проби, във връзка с изпълнение на биологичната рекултивация за залесяване и затревяване, в т. ч. почвоподготовка, торене и отгледни грижи, както и идейно-пространствено изграждане с растителност. В четвъртата част „Мониторинг на площадката на депото”, са определени пунктовете и програмите за следене на нивото и съставът на подземните води, на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло и на сляганията на повърхността на тялото на депото. В петата част “Сметна документация” са изготвени стойностни сметки по части и са определени необходимите средства за изпълнение на дейностите по рекултивация на депото. В шестата част е разработен „План за безопасност и здраве”, а в седмата – „Пожарна безопасност”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45112350, 45112360, 77231600

Описание:

Работи по рекултивация на замърсени земи
Работи по възстановяване състоянието на терени
Услуги по залесяване

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 12 от 25.06.2014 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 384-2014-9
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

610700

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

25.06.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

РАЗДЕЛ III Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация III.2) Условия за участие III.2.3) Технически възможности Минимални изисквания

Вместо:

1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на представяне на офертите, най-малко един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката, завършен към датата на подаване на офертата от участника. ***Под сходен с предмета на поръчката се разбира договор за закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци.

Да се чете:

1. Участникът да е изпълнил през последните пет години, считано от датата на представяне на офертите, най-малко един договор с предмет, сходен с предмета на поръчката, завършен към датата на подаване на офертата от участника. ***Под сходен с предмета на поръчката се разбира договор за: строителство на съоръжения и инсталациите за третиране на отпадъци/битови, строителни и производствени/ и/или за закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран, и/или закриване и/или рекултивация и/или изграждане на депо/сметище за отпадъци.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
04/08/2014 17:00
Да се чете:
06/08/2014 17:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Срокът за получаване на документация за участие е до 30.07.2014г. вкл.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

С публикуването на решението за промяна в РОП се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иво Ценов Цветков
Длъжност: Кмет на Община Бяла Слатина