Версия за печат

02538-2014-0058

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121817309

Прокуратурата на Република България-главен прокурор, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, За: Катя Асенова Колева, Република България 1000, София, Тел.: 02 8036044, E-mail: kkoleva@prb.bg, Факс: 02 9313834

Място/места за контакт: гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.prb.bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/main/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици-за нуждите на администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба и Бюро по защита при главния прокурор; за първа и втора група езици – за преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация, за нуждите на Прокуратурата на Република България“.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дейностите ще се изпълняват на Територията на Република България.
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужд и от чужд на български език под формата на писмени преводи на официални документи, при производства във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, екстрадицията, изпълнението на Европейска заповед за арест, както и др. официални документи. Във връзка с приемането на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2104г.), устните и писмените преводи, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, и тези по изпълнителни дела, се извършват от лица, утвърдени за съдебни преводачи, при условията на Наредбата. Наредбата не се прилага за извършваните писмени преводи от и на съответния чужд език, във връзка с международно правното сътрудничество, предварителните проверки, междуинституционалното взаимодействие и други дейности, извън водените в Република България наказателни, административни и граждански производства. По отношение на тези преводи, включени в обхвата на цитираната Наредба и до утвърждаването на предвидените в Наредбата списъци на съдебните преводачи, Възложителят ще възлага писмени преводи като ще ползва услугите на избрания за Изпълнител участник. В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и чрез е-mail. Преводи на класифицирани документи се извършват на място в регистратурата за класифицирана информация на Възложителя (гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата) на предоставена от него компютърна конфигурация. Писмените преводи ще бъдат от и на следните езици: - ПЪРВА ГРУПА: 1 - английски, 2 - френски, 3 - немски, 4 - испански, 5 - италиански и 6-руски; - ВТОРА ГРУПА: 1 - чешки, 2 - полски, 3 - словашки, 4 - словенски, 5 - португалски, 6 - румънски, 7 - турски, 8 - гръцки, 9 - сръбски, 10 - македонски, 11 - хърватски, 12 - украински и 13 - молдовски; - ТРЕТА ГРУПА: 1 - унгарски, 2 - фламандски (нидерландски, холандски), 3 - датски, 4 - норвежки, 5 - естонски, 6 - шведски, 7 - арабски, 8 - фински (финландски), 9 - албански, 10 - латвийски, 11 - литовски, 12 - фарси (Иран, персийски); - ЧЕТВЪРТА ГРУПА: 1 - японски, 2 - виетнамски, 3 - иврит, 4 - китайски, 5 - корейски, 6 - монголски, 7 - хинди (Индия), 8 - арменски, 9 - грузински; - Преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация: Включва изброените по - горе езици от първа и втора група.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79530000

Описание:

Услуги по писмени преводи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възложителят ще има нужда от предоставянето на следния прогнозен обем от преводачески услуги от и на български език – в брой страници: 1-ва група езици – 25 000; 2-ра група езици – 10 000; 3-та група езици – 20 000; 4-та група езици – 1 000; Преводи на официални документи, съдържащи класифицирана информация – 2000. Посоченият от възложителя прогнозен обем е ориентировъчен и не задължава възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
1615000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

VI. ГАРАНЦИИ 1. Гаранцията за участие в процедурата е: Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 615 000 лв. (един милион шестстотин и петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС. Размерът на гаранцията за участие е 16 150 (шестнадесет хиляди сто и петдесет) лева. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номера на решението за откриване на процедурата за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 4), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Прокуратурата на Република България: Българска народна банка, Банков код BIC: BNBGBGSD, Банкова сметка IBAN: BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01. В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 5), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Заплащането на услугата се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на фактура за спешни преводи и проформа фактура за обикновените преводи. Във фактурите всеки превод се изписва на отделен ред. Възложителят превежда сумата по банков път в срок до 5 (пет) работни дни, а Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 3 (три) работни дни от заплащането на сумата по проформа фактура от страна на Възложителя, фактура в оригинал, оформена съгласно изискванията на Закона за счетоводството. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преводите по цени за стандартна страница А4 – 1800 знака (само преведени знаци, без използване на пунктир), изчислени посредством опцията (Word – Count – Characters with spaces).

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

3.4. Участникът трябва да разполага с екип от преводачи (като част от екипа на преводачите по т. 3.3.), ангажирани с изпълнението на поръчката, поне по един преводач за всеки от следните езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски (Първа група езици), чешки, полски, словашки, словенски, португалски, румънски, турски, гръцки, сръбски, македонски, хърватски, украински, молдовски (Втора група езици), които притежават сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС (EU), до ниво „Секретно“ (Secret), издаден от Държавна комисия по сигурността на информацията и разрешение за достъп до класифицирана информация, до ниво „строго секретно”, издадено от Държавна агенция за национална сигурност. 3.4.1. В случай, че участникът не разполага с екип от преводачи, ангажирани с изпълнението на поръчката, поне по един преводач за всеки от езиците, посочени по-горе (по двете групи), които притежават сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво „Секретно“ (EU Secret), издаден от Държавна комисия по сигурността на информацията и разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „строго секретно”, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“, се прилага указаното от Възложителя в Раздел V, т. 2.4.5. от документацията за участие: Следва да представи в срока за подаване на офертите, списък с преводачите, които има намерение да използва при изпълнението на поръчката (поне по двама преводачи за посочените езици, отговарящи на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ), придружен с декларации за съгласие за извършване на проучване, с приложени, необходимите по чл. 147, ал. 1 от ППЗЗКИ документи и съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции. Възложителят определя срок, на основание чл. 51, ал. 3 от ЗОП, до изтичане на три месеца от деня, следващ публикуването на обявлението за обществена поръчка, в който лицата (преводачите), които не притежават сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво „Секретно“ (EU Secret), издаден от Държавна комисия по сигурността на информацията и разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „строго секретно”, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“, да представят съответните изброени документи. Към раздел III.2.3: При констатирани непълноти при попълването на подадените документи, служителят по сигурността на информацията на Възложителя връща с констативен протокол документите на подателя или същите се допълват/коригират от дадения преводач на място в регистратурата за класифицирана информация на Възложителя. Служителят по сигурността на информацията на Възложителя е длъжен да изпрати на компетентната служба получените документи, ведно с писмени искания за проучване, подписани от ръководителя на организационната единица. Образците на необходимите документи за проучване за надеждност се намират и могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавната комисия по сигурността на информацията: http://www.dksi.bg

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя, които представят в офертата си. Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата. Във връзка с изискването на Възложителя по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, се указва на участниците, че информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги, може да бъде получена от: Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на труда и социалната политика-Главна инспекция по труда, на следните интернет адреси: http://www.nap.bg http://www.moew.government.bg http://git.mlsp.government.bg 1.1. Специфични изисквания. 1.1.1. Участникът да има сключен договор с Консулския отдел на Министерството на външните работи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Не се доказва с отделен документ или декларация, тъй като списъкът на оторизираните агенции е публичен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да е реализирал оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, общо за последните 3 приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 350 000 лева, следва да се представи заверена справка за оборота от услугите, сходни с предмета на поръчката, за последните три години – 2011 г., 2012 г. и 2013 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците в настоящата процедура трябва да са реализирали оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, общо за последните 3 приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на – 350 000 лева. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

към 3.1:да се представи списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, дати и получателите по образец (Приложение № 2), към списъка се прилагат заверени от участника копия на препоръки от възложителите на посочените договори. Препоръките трябва да съдържат като минимум данни за възложителя по договора, период на изпълнение, стойност, описание на предмета на договора, телефон и лица за контакт. Към 3.2: да се представи копие на валиден документ за сертификация по Европейският стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. Към 3.3:следва да се представи Списък – декларация, по образец (Приложение № 13), на преводачите, ангажирани с изпълнение на поръчката, с приложени документи, удостоверяващи образованието и опита на преводачите: 1. Копие от дипломи за завършено образование, декларация за владеене на език от съответната група, която може да е под формата на нотариално заверена клетвена декларация, в указаните случаи, а именно: - Когато преводачите нямат висше филологическо образование или средно с профилирана езикова подготовка или средно образование с преподаване на съответния език, или са завършили образованието си в страна, чиито език е различен от техния матерен език, на който ще превеждат, както и за молдовски и македонски език, следва да се представи декларация за владеене на език от съответната група, която може да е под формата на нотариално заверена клетвена декларация, в свободен текст. 2. Копие от трудови и/или служебни книжки и/или копие от трудови и/или граждански договори, удостоверяващи опита. Към 3.4:следва да се представи списък декларация по образец (Приложение № 13.1), посочвайки преводачите, които ще са ангажирани с изпълнението на поръчката, с приложени следните документи: Заверено от участника копие на сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС, до ниво „Секретно“ (EU Secret), издаден от Държавната комисия по сигурността на информацията и заверено от участника копие на разрешение за достъп до класифицирана информация, до ниво „строго секретно”, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“. Към 3.4.1: участникът следва да представи в срока за подаване на офертите, списък с преводачите, които има намерение да използва при изпълнението на поръчката (поне по двама преводачи за посочените езици, отговарящи на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ), придружен с декларации за съгласие за извършване на проучване, с приложени, необходимите по чл. 147, ал. 1 от ППЗЗКИ документи и съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за кредитните институции. Възл. определя срок, по чл. 51, ал. 3 от ЗОП, до изтичане на три месеца от деня, следващ публикув. на обявлен. за общ. пор., в който лицата (преводачите), които не притежават сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво „Секретно“ (EU Secret), издаден от Държавна комисия по сигурността на информацията и разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „строго секретно”, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“, да представят съответните изброени документи. За целта участникът представя списъка, декларациите, ведно с документите към тях, в запечатан непрозрачен плик, с надпис: Прокуратура на Република България, бул. ”Витоша” № 2, ет. 3, ст. 72 “Регистратура за класифицирана информация“, Съдебна палата, София 1000. Документи по чл. 147, ал. 1 от ППЗЗКИ, за открита процедура за възлагане на обществена поръчка. Документите се подават срещу разписка по реда на чл. 148, ал. 2 от ППЗЗКИ в посочената Регистратура за класифицирана информация на ръка на директора на дирекция “Сигурност“, той и служител по сигурността на информацията, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до изтичане на крайният срок за подаване на оферти, съгласно обявлението за обществената поръчка. Виж раздел III.1.4.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

3.1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, минимум два договора, сходни с предмета на поръчката. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. 3.2. Участникът трябва да е сертифициран по Европейският стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката. 3.3. Участникът трябва да разполага с екип от преводачи, ангажирани с изпълнението на поръчката, както следва: • поне по осем преводачи за всеки от езиците в първа група, не по-малко от двама за втора група и поне по един за трета и четвърта група езици. - Преводачите, чийто услуги Изпълнителят ползва за преводите, трябва да отговарят на следните изисквания: • да имат висше филологическо образование или средно с профилирана езикова подготовка или средно образование с преподаване на съответния език, или да са завършили образованието си в страната, чийто език ползват или езикът, на който се превежда, е матерен; да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответните езици. 3.4. Участникът трябва да разполага с екип от преводачи (като част от екипа на преводачите по т. 3.3.), ангажирани с изпълнението на поръчката, поне по един преводач за всеки от следните езици: английски, френски, немски, испански, италиански и руски (Първа група езици), чешки, полски, словашки, словенски, португалски, румънски, турски, гръцки, сръбски, македонски, хърватски, украински, молдовски (Втора група езици), които притежават сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС, до ниво „Секретно“ (EU Secret), издаден от Държавната комисия по сигурността на информацията и разрешение за достъп до класифицирана информация, до ниво „строго секретно”, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“. 3.4.1. В случай, че участникът не разполага с екип от преводачи, ангажирани с изпълнението на поръчката, поне по един преводач за всеки от езиците, посочени по-горе (по двете групи), които притежават сертификат за достъп до класифицирана информация на ЕС до ниво „Секретно“ (EU Secret), издаден от Държавна комисия по сигурността на информацията и разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „строго секретно”, издадено от Държавна агенция „Национална сигурност“, се прилага указаното от Възложителя в Раздел V, т. 2.4.5. от документацията за участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническата оценка (Тi) = (А х 0,3 + В х 0,3 + C x 0,2 + D x 0,2) х 0,4; тежест: 40
Показател: Финансовата оценка (Фi) Фi = (Ф1i х 0,40 + Ф2i х 0,40 + Ф3i х 0,15+ Ф4i х 0,05 ) x 0,6; тежест: 60
Показател: Показател А = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника по всеки един от езиците, включени в първа група; тежест: 30
Показател: Показател В = обем на извършване на работа за определен срок и бързина при възлагане на спешни преводи, които може да предложи участника по всеки един от езиците, включени във втора група; тежест: 30
Показател: Показател С = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени в първа група езици; тежест: 20
Показател: Показател D = предложеният от участник брой дни, за които декларира, че ще преведе 100 страници обикновен превод от и на езиците, включени във втора група езици; тежест: 20
Показател: Показател Ф1 = цена в български лева без ДДС за писмен превод за І-ва група езици; тежест: 40
Показател: Показател Ф2 = цена в български лева без ДДС за писмен превод за ІІ-ра група езици; тежест: 40
Показател: Показател Ф3 - цена в български лева без ДДС за писмен превод за ІІІ-та група езици; тежест: 15
Показател: Показател Ф4 - цена в български лева без ДДС за писмен превод за ІV-та група езици; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул. "Витоша" № 2, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присътват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ