Версия за печат

00485-2014-0006

BG-Завет: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Завет, ул."Лудогорие" №19, За: Зюлфие Алиосманова Исмаил - Заместник кмет, РБългария 7330, Завет, Тел.: 08442 2020, E-mail: zavet@zavet-bg.com, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Община Завет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zavet-bg.com.

Адрес на профила на купувача: www.zavet-bg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 200, Факс: 08442 2016

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет, ул."Лудогорие" 19, За: Ирена Минева - Директор на Дирекция "СА", Република България 7330, гр.Завет, Тел.: 08442 2020

Място/места за контакт: Център за информация и услуги на граждани /фронт офис/ в Община Завет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонтни дейности на улици в населените места на Община Завет и рехабилитация на Път RAZ 2002 (21434) III-4902Q Побит Камък-Завет/-Острово-/III-2304/ от общинската пътна мрежа

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Завет
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка включва изпълнението на ремонтни дейности на улици в населените места на община Завет, гр.Завет, ,с.Веселец, с.Острово и на Път RAZ 2002 (21434) III-4902Q Побит Камък-Завет/-Острово-/III-2304/ от общинската пътна мрежа.Настилката е с много повреди, дупки и силно изразено напукване, вследствие на движението и атмосферните условия. Тенденцията е тези повреди да се увеличават. Необходимо е да се извърши ремонт, съответно: -Фрезоване и машинно полагане на плътна асфалтова смес; -Ръчно изкърпване с плътна асфалтова смес.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Възложителят Община Завет, възлага изпълнение на строителство с предмeт: " Ремонтни дейности на улици в населените места на Община Завет и рехабилитация на Път RAZ 2002 (21434) III-4902Q Побит Камък-Завет/-Острово-/III-2304/ от общинската пътна мрежа". Ще се извършат ремонти дейности на улиците в населените места на община Завет, а именно гр.Завет, с.Веселец и с.Острово и Рехабилитация на Път RAZ 2002 (21434) III-4902Q Побит Камък-Завет/-Острово-/III-2304/, който е от общинската пътна мрежа.

Прогнозна стойност без ДДС
184000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.12.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят не изисква гаранция за участие съгласно чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка, съгласно чл.60(1) от ЗОП може да бъде представена в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Съгласно чл. 60(2) от ЗОП кандидатът, участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.Гаранцията за изпълнение може да бъде представена като банкова гаранция – безусловна и неотменима, с условия по нея допълнително посочени в документацията за участие, като срока на валидност на банковата гаранция за изпълнение, задължително е с два месеца по-дълъг от крайния срок за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. - Гаранцията за изпълнение съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката като гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3(три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за изпълнение, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че е налице основание за задържане гаранцията за изпълнение или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка:IBAN:BG50IORT81163300600000;BIC:IORTBGSF;ТБ „Инвестбанк” АД;гр.Разград, офис Завет в полза на Община Завет

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката ще се осъществява с предвидените в бюджета на Община Завет средства.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл.56, ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл.56, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на обединение, което не е юридическо лице, всички документи общи за обединението се подписват от представляващия обединението и се подпечатват с печата на обединението или с печата на водещия партньор. Копия на документи, независимо за кой партньор се отнасят се заверяват с подписа на представляващия обединението и с печата на обединението или с печата на водещия партньор. При липса на печат на обединението в договора за създаване на обединение или с нарочно пълномощно партньорите, трябва да са упълномощили съответното лице, представляващо обединението да подпечатва и заверява документи с печата на водещия партньор в офертата от името и за сметка на обединението. При участие на обединение, което не е юридическо лице се представя договор за създаване на обединение, в който конкретно се описва кой партньор- кои дейности от обхвата на поръчката ще изпълнява и е посочен представляващият обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд- образец №15 се представя от от всички лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнение на строителството включително и от подизпълнителите. Органите от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията в страната, където трябва да се предоставят услугите, свързани с данъци и осигуровки са Националния осигурителен институт и Национална агенция по приходите, за задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика и Изпълнителна агенция главна инспекция по труда.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участниците представят следните документи и информация: 1. Списък на всички документи, съдържащи се в офертата, подписан от участника- попълва се по образец № 1. Документите се подреждат в последователност, съгласно списъка. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. При участие на чуждестранно лице- копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; за обединение- заверено копие от договор за създаване на обединението, документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Административни сведения – попълва се образец № 2 . 4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – оригинал - представя се, когато офертата/ или някой документ от нея/ не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 5. Документ за регистрация по ЗДДС - регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие). Ако участника не е регистриран по ЗДДС, указва това в офертата си; 6.Декларация за запознаване с документацията за участие и за липса на възражения – образец № 8; 7. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.1/ от „а” до „д”/; чл. 47, ал.2, т.5 и чл. 47, ал.5, т.1 от Закона за обществените поръчки – образец № 5; 8. Декларация относно липсата на обстоятелства по чл.47 ал.1, т.2 и т.3; чл. 47, ал.2, т.1, т.3 и т. 4 и чл. 47, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки -– образец № 6; 9. Информация за подизпълнители по образец № 9 - Информация, съгласно образец от документацията за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват; Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в информацията; 10. Декларация от подизпълнителя за съгласието му да участва като такъв - образец № 10; 11. Декларация от участника, че приема да отговаря за деиствията и бездействията на подизпълнителя, като за свои действия - образец № 11; 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - образец № 7; 13. Декларация за запознаване документацията за участие и липса на възражения – образец № 8; 14. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - образец № 15; 15. Декларация за солидарна отговорност - образец № 17.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Заверени копия от годишните отчети за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2011г., 2012г., 2013г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписани и подпечатани от кандидата на всяка страница. Ако е посочен ЕИК, кандидатът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва „не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР.” 2. Информация за общия оборот и за оборота от строителството, сходно с предмета на настоящата поръчка за последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си - образец № 12 Под строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка да се разбират дейности като: ремонт, реконструкция, рехабилитация, изграждане на улици и пътища.
Минимални изисквания: Участникът да е реализирал оборот от строителство с предмет сходен на предмета на поръчката, а именно дейности като: ремонт, реконструкция, рехабилитация, изграждане на улици и пътища, общо за последните 3 (три) години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 180 000 /сто и осемдесет хиляди/ лв. без ДДС общо за последните три години. В случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът представя Списък на договори за строителство, изпълнявани през последните 5 г. (2009, 2010, 2011г., 2012г., 2013г.) - образец № 13, придружен от препоръки за добро изпълнение за най – важните строителни обекти и/ или фактури и/или други документи, удостоверяващи изпълнението и стойността на сходните с предмета на поръчката дейности. 2.Копие на сертификати ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки и ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки; 3. Участниците трябва да притежават валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. С оглед необходимостта от наличие на застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора следва да бъде представено заверено копие от валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство, както и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. 4. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - образец № 14 от документацията. 5. Заверено копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон към него за изпълняване на строително- монтажни работи за строежи втора група, строежи от трета категория – строежи по чл. 137, ал. 1, т.3, буква „а” от ЗУТ – общински пътища, улици от първостепенна улична мрежа ІІІ и ІV клас на съоръженията към тях. 6. Декларация за техническото оборудване, с което ще разполага участникът при изпълнение на обществената поръчка - образец № 16. Наличието на минимално необходимите количества машини се доказва със съответните документи за собственост или за наем или с други подходящи документи като инвентарен опис, договори за лизинг и др.; 7. Документи удостоверяващ, че участника ще разполага с асфалтова база при изпълнение на поръчката (договор за наем, документ за собственост, договор за доставка и/или закупуване на асфалтови смеси и др. със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка) придружен от заверено копие на сертификат за наличие на производствен контрол; 8. Документ удостоверяващ, че акредитирана лаборатория за изпитване ще e на разположение на участника при изпълнение на поръчката - договор за наем, документ за собственост и др.
Минимални изисквания: 1.Участникът да е изпълнил договори с предмет сходен с предмета на поръчката на стойност не по - малка от 180 000 .00лв. без ДДС общо за последните три години. В случаите когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания се отнасят за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.2.Участниците да са сертифицирани по ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки и ISO 14001:2004 за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки; 3.Копие от валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Съгласно чл. 49 ал. 3 от ЗОП за допускане до участие в процедурата на участниците, установени в друга-държава членка на ЕС възложителят няма право да изиска набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени. Участниците трябва да представят декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Представят се: - заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2013 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство и - декларация свободен текст, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора;4.Инженерно техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да включва най- малко лицата по - долу и да отговаря на следните условия- ръководител – строителен инженер, притежаващ образователна степен „магистър”, специалност „Пътно строителство”, “Транспортно строителство”, с не по- малко от 5 години професионален опит по специалността. - технически ръководител - ръководител асфалтови работи - строителен техник и / или строителен инженер с не по- малко професионален опит от 5 г.; - отговорник по контрола на качеството - притежаващ съответното валидно удостоверение и не по- малко от две години професионален опит като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника; - координатор ЗБУТ - лице, което притежава съответното валидно удостоверение за преминат курс и не по- малко от две години професионален опит като изпълняващ длъжността, за която е предложен от участника. 5.Участниците трябва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя за изпълняване на строително- монтажни работи за строежи втора група, строежи от трета категория – строежи по чл. 137, ал. 1, т.3, буква „а” от ЗУТ – общински пътища, улици от първостепенна улична мрежа ІІІ и ІV клас на съоръженията към тях.6.За изпълнение на ремонтните дейности, участниците трябва да разполагат с най- малко следната тежка и лека механизация: 1.Валяци – 2бр. 2.Автогодурнатор – 1 бр.;3.Самосвали – 2 бр.;.4.Асфалтополагач -2бр.;5.Водоноски – 2.бр.6. Пътна фреза -1.бр.; 7.Участникът да удостовери, че ще разполага с асфалтовата база при изпълнение на поръчката и същата притежава сертификат за наличие на производствен контрол. Участникът може да представи документ за собственост, договор за лизинг, договор за наем или договор за доставка и закупуване на асфалтови смеси или др., удостоверяващи че при изпълнение на предмета на поръчката участникът ще разполага такива.8.Участникът представя сертификат на лабораторията, а когато лабораторията е наета, сертификатът придружен от договор.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
17.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

От датата на публикуването на Обявлението за обществената поръчка в Регистъра за обществени поръчки на АОП Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, за която има създадена преписка на официалната страница на Община Завет, раздел – Профил на купувача със следния интернет адрес:www. zavet-bg.com.Всяко лице може да изтегли безплатно Документацията за ОП от създадената преписка за настоящата обществена поръчка на посочения интернет адрес.За лицата, които желаят да получат документацията за обществената поръчка на хартиен носител, Възложителят определя цена на документацията в размер на 15,00 (петнадесет) лева, която е крайна цена и включва разходите за нейното отпечатване и размножаване. Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в Център за информация и услуги на граждани/фронт офис/ в Община Завет, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00ч. след представяне на документ за внесени 15 /петнадесет/ лева в полза на Община Завет, касово или с превод по банкова сметка IBAN BG79 IORT 8116 8400 6001 00, BIG код IORTBGSF, код на плащане 447000, ТБ Инвестбанк АД Разград , в полза на Община Завет.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Обшинска администрация - Завет,гр.Завет, ул."Лудогорие" №19, заседателна зала №201

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1).Процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е открита с Решение № УД-02-293/26.06.2014 г. на Кмета на Община Завет. Възложителят обявява, че се е възползвал от правото, предоставено му посредством нормата на чл.64, ал.3 от ЗОП и е съкратил нормативно установения срок за получаване на оферти от 40 дни на 28 дни, тъй като обявлението е изпратено за публикуване в РОП по електронен път и от датата на публикуване на обявлението, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на официалната интернет страница на Община Завет. 2) За датата и часа на отваряне на ценовите оферти, участниците подали оферта, ще бъдат уведомени от комисията чрез съобщение, публикувано в преписката за обществената поръчка, създадена на официалната интернет страница на Възложителя (www.zavet-bg.com, раздел "Профил на купувача"). С публикуване на съобщението в Профила на купувача ще се счита, че всички заинтересовани лица са уведомени. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ