Версия за печат

00030-2014-0009

BG-Силистра:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗК - 1026 от 26.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Силистра, ул. "Симеон Велики" №33, За: Валери Георгиев - Ръководител на проекта, Р. България 7500, Силистра, Тел.: 086 816318, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Община Силистра

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1081 /ІІ-71, СИЛИСТРА - БОГОРОВО/ - СРАЦИМИР - БАБУК от км 0+000 до км 10+620 По проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality” 2(41)-1.1-19, MIS- ETC Code 321

II.3) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SLS 1081 /ІІ-71, СИЛИСТРА - БОГОРОВО/ - СРАЦИМИР - БАБУК от км 0+000 до км 10+620 по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality” 2(41)-1.1-19, MIS- ETC Code 321

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ЗК - 549 от 16.04.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-599705
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 30-2014-9
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за предварителна информация

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

599705

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.06.2014 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Постъпило е писмо Вх. № 5273/19.06.2014г от Николай Колев – управител на „АТИКА” ЕООД, гр.Добрич. Дружеството претендира за авторски права относно проектна разработка със същия предмет по договор с Община Силистра от 2009г. В резултат на извършени проверки комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на офертите по настоящата обществена поръчка, направи следните КОНСТАТАЦИИ: Със Заповед № 1705/12.10.2009г на За Кмет на Община Силистра Милен Пенчев (на основание Зап. №1694/09.10.2009г) е открита процедура за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет „Проектиране на четвъртокласна пътна мрежа, участък от км 0+000 до км 10+550 от път SLS 1081”. Приложеното техническо задание е идентично с това от настоящата обществена поръчка. При спазване критерий за подбор „най ниска цена”, на основание утвърден Протокол от 15.10.2009г на първо място е класиран участника „АТИКА” ЕООД. На 02.11.2009г е сключен договор с изпълнителя. Издадена е проформа фактура №5/02.11.2009г. Подписан е приемо-предавателен протокол от 05.11.2009г, с който Изпълнителят предава на Възложителя Инвестиционен проект. Сумата по договора е изплатена еднократно на Изпълнителя с платежно нареждане от 26.02.2010г. Средствата са предоставена целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ПМС № 72 от 30.03.2009г., изменено с ПМС № 170 от 07.07.2009г. С Решение № 716/26.05.2009г на Общински съвет – Силистра е направено „Разпределение на целева субсидия за капиталови разходи”. При спазване разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗДБРБ за 2009г, с решение № 971/26.11.2009г е извършена „Актуализация на плана за капиталови разходи към 30.11.2009г. Предвид изложената фактическа обстановка правя следните ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 1. Налице е нарушение при откриване на настоящата процедура, тъй като Община Силистра е провела идентична такава през 2009г. със същия предмет. 2. Предвид обстоятелството, че финансирането по предходната процедура е извършено със средства, предоставени на Община Силистра като целева субсидия, финализирането на настоящата процедура ще доведе до т. нар. „двойно финансиране”. Това от друга страна е неспазване резпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 година относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, респективно и Постановление на Министерския съвет № 121/2007 г., последно изм. ДВ бр.34 от 29.04.2011 г., за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по Програма ФАР на Европейския съюз. Предвид гореизложеното, на основание чл. 39,ал.1, т.6 от ЗОП, прекратявам настоящата обществена поръчка.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р. България 7500, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Юлиян Найденов Найденов
Длъжност: Кмет на Община Силистра