01958-2014-0002

BG-СЕЛО АНТОН: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ОБЩИНА АНТОН, ПЛОЩАД СЪЕДИНЕНИЕ, За: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2089, СЕЛО АНТОН, Тел.: 07186 2300, E-mail: obanton@abv.bg, Факс: 07186 2500

Място/места за контакт: ЦОНКА НИКОЛОВА ГЕШЕВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.antonbg.com.

Адрес на профила на купувача: www.antonbg.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2014 г. чрез бюджета на Община Антон

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: село Антон
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2014 г. чрез бюджета на Община Антон

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Ремонтни работи по Четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Антон за обект: ІV - 60038 – І -6 - Душанци км.0+000 – 2+500, път SFO 3004 – Петролна база за Държавен резерв, SFO 3005 – ЖП Гара Антон, финансирани от Държавния бюджет за 2014 г. чрез бюджета на Община Антон

Прогнозна стойност без ДДС
48333 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

35


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е 1% от стойността на СМР и е в размер на 483,00 ЛЕВА Гаранцията за участие е до 3% от стойността на сключеният договор

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

финансирани от Държавния бюджет за 2014 г. чрез бюджета на Община Антон

ІІІ.1.4) Други особени условия

Според чл.64, ал. 3 от ЗОП сроковете могат да се намалят със 7 /седем/ дни, ако обявлението е качено по електронен път, и с още 5 дни , ако от датата на публикуване на обявлението въложителят предостави пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и ако в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от две части:ПЛИК с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, който съдържа ценовото предложение на участника и който е поставен в големия плик, съдържащ офертата на участника.Съдържание на големия плик с офертата на участника”:Списък на всички документи,съдържащи се в офертата, подписан от участника;Оферта-попълнена и подписана по приложения към настоящата документация;Документ за регистрация(заверено от участника копие)или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Справка „сведения за участника”;Д-я, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката;Д-я, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;Д-я по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП,във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП;Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП,във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;Декларация по по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;Д-я по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП, във връзка е чл.47,ал.9 от ЗОП;Д-я по чл. 47, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.47,ал.9 от ЗОП;Декларация по чл. 47, ал. 2, т.2, т. 2а и т. 5 от ЗОП, във връзка с чл.47,ал.9 от ЗОП;Сертификат ISO 9001:2008;Сертификат OHSAS 18001:2007;Сертификат OHSAS 18001:2007;Удостоверение за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя и талон и/или еквивалентен чуждестранен орган-II група, за строежи III категория, съобразно чл.137 от ЗУТ, или еквивалентна такава. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ.Списък на договорите за осъществяване на дейностите по ремонт и строително-монтажни работи с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5 Г.включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение;Списък и данни на екипа от технически лица,които ще управляват изпълнението на поръчката;За всеки един от експертите следва да се представят следните документи:- Автобиография;Диплома, трудова книжка, трудов или друг вид договор, доказващи образователната, професионалната им квалификация и трудов стаж по специалността;- Удостоверения, референции и/или препоръки, ако притежава такива, доказващи изпълнението на минималните изисквания към експерта;- Декларация за разположение на експертите;Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка участникът трябва да посочи подизпълнителите, вида на дейностите, които ще извършват и дела на тяхното участие. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация за съгласие за участие като подизпълнител;Д-я за приемане на условията на поръчката и проекта на договора;Д-я за извършен оглед;Д-я, че е спазено изискването за минимална цена на труда;Информация за общия оборот и оборота от ремонт и строително- монтажни работи за последните три години за последните три години (2011г.,2012г.,2013г.);Копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три финансови години 2011г.,2012г.,2013г.Нотариално заверено пълномощно на лицето,подписващо офертата - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.Съд. на ПЛИК:„ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”:Ценовото предложение на участника се подава в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис„Предлагана цена“, наименованието/името на участника за всяка обособена позиция ако участникът участва и за двете обособени позиции. Д-я за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общност.Д-Я за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за общия оборот за предходните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; 2. Отчет за приходите и разходите за последните три приключени финансови години, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове (2011, 2012 и 2013 г.); 3. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за последните три приключени финансови години, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове (2011, 2012 и 2013 г.); 4. Справка за оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката за предходните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.); 5. Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, оформена съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове; 6. Списък на основните договори за СМР на обекти, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през предходните пет приключили финансови години 2009,2010, 2011, 2012 и 2013 г.), придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, издадени от предишни възложители. Тези препоръки задължително следва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и процентът, изпълнен от Участника, когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно; 7. Копие на застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, или еквивалентна;
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал нетни приходи от изпълнение на строително-монтажни работи за предходните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 150 000 лева без вкл. ДДС. Участникът трябва да е реализирал оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката общо за предходните три финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 75 000,00 лева без вкл. ДДС. 2.Участникът следва да е застрахован с валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива ІV категория строеж (минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство. 3.Застраховката трябва да е валидна към датата на подаване на оферта. В случай, че същата изтича през времето на валидност на офертата, участникът следва да представи декларация, че същата ще бъде продължена. 4.За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/ регистриран;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон; 2. Справка по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с автобиографии на предложените специалисти, със заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и опита на предложения екип. Квалификацията се удостоверява с копия на дипломи, сертификати, удостоверения и др. Опитът се удостоверява с копия на трудови книжки, копия на договори, референции и други; 3. Справка по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП и доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката (копия на фактури, договор за лизинг, договор за наем и др.) 4. Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен; 5. Системи за управлението на здравето и безопасността при работи по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен; 6. Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен. 7. Списък на основните договори за СМР на обекти, сходни с предмета на поръчката, Участникът трябва да е участвал през последните 5 (пет) години (2009г., 2010г., 2011г., 2012г. и 2013г.) за осъществяване на дейностите по ремонт и строително-монтажни работи с предмет, сходен с предмета на поръчкатапридружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, издадени от предишни възложители. Тези препоръки задължително следва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и процентът, изпълнен от Участника, когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно; 8. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи, ІVкатегория, от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1 от ЗУТ
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да докаже наличието на правоспособност, технически възможности, правоспособност и квалификация в съответствие със следните минимални изисквания на Възложителя; 2. Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в Р. България, за изпълнение на строежи, ІVкатегория, от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл.137, ал.1 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава еквивалентен документ, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС (за повече информация: http://register.ksb.bg/ ), или еквивалентен регистър, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните от Възложителя документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС, или съответния регистър, съобразно националното му законодателство, което е еквивалентно на вписването в ЦПРС 3.В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някой от подизпълнителите му ще извършва отделни части или видове СМР, то този подизпълнител също трябва да представи Удостоверение за вписване в ЦПРС, поне за изпълнение на отделни видове СМР, посочени в Националната класификации на икономическите дейности, позиция “Строителство”. Участникът трябва да предложи инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата поръчката, включващ като минимум: 4. Ръководител обект/технически Копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС или валиден еквивалентен документ, доказващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон.- Справка по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с автобиографии на предложените специалисти, със заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и опита на предложения екип. Квалификацията се удостоверява с копия на дипломи, сертификати, удостоверения и др. Опитът се удостоверява с копия на трудови книжки, копия на договори, референции и др. 5. Справка по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП и доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката (копия на фактури, договор за лизинг, договор за наем и др.). Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено или наето минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката 6. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците, разписани в т. 2. и т. 3. важат за обединението като цяло. Изискванията по т. 1 и т. 4 следва да бъдат изпълнени само от един от членовете на обединението/ консорциума. В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на конфликт на интереси по чл. 21 и чл. 22 от ЗПУКИ. Участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката, ако не отговаря на някое от горните изисквания!
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ценово предложение; тежест: 50
Показател: Срок за изпълнение на поръчката ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
25.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.08.2014 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на Община Антон, намираща се в сградата на Народно Читалище "Христо Ботев 1925" село Антон

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ВИТОША №18, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ