00470-2014-0008

BG-с.Черноочене, Област Кърджали:

РЕШЕНИЕ

Номер: 450 от 25.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с.Черноочене, Област Кърджали, ул."Шеста" № 9, За: Месру Юсеин Мюмюн - н-к отд."СДУС и МП", Република България 6701, с.Черноочене, Област Кърджали, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен сезон 2014 / 2015 година" - включва снегопочистване, и опесъчаване на пътната настилка, съгласно условията подробно описани в документацията на процедурата, съгласно "Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата" ГУП - 1989 год.Инструкция за "Зимно поддържане на пътищата"- от 1998 г. и изисквания свързани с предмета на обществената поръчка, както и договорно установените изисквания , в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината по ЗДБРБ и собствени средства за зимно поддържане и снегопочистване . Общата дължина на на общинската пътна мрежа възлиза на 158,54 км., пътищата обслужващи отделните населени места съответно: Паничково - Мурга, /Паничково - Мурга/ - мах. "Женда балкан - 1", /Паничково - Мурга/ - мах. "Женда балкан - 2", /Паничково - Мурга/ - мах. "Горна мурга", /Паничково - Мурга/ - мах. " Ходжоллар", /"Айгър чешма" - Пансиона - мах. Каракачанлар"/ - мах." Пиляклар" - II - 58 Кърджали - Асеновград, с. Йончово - мах. "Кале" - общо - 14, 5 км. и на уличната мрежа - 109,6 км. Изисква се машинно почистване и опесъчаване при необходимост, като доставката на материали е за сметка на възложителя.За определени маршрути възложителя ще договаря дежурства при необходимост и след уведомяване.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на Община Черноочене, Област Кърджали през оперативен зимен сезон 2014 / 2015 година, съгласно изискванията на ЗОП. В изпълнение на чл.14, ал.1 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, гр. София, бул. "Витоша" №18, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.lg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

25.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене, Област Кърджали