Версия за печат

00165-2014-0012

BG-София: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217601, E-mail: i.iovchev@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: екипът за управление на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.

Електронен достъп до информация: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: дежурен по деловодство, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217474; 02 9217775

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, ст. 1

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695114

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: дежурен по деловодство, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217474; 02 9217775

Място/места за контакт: Дирекция "Канцелария и административно обслужване", ет. 1, ст. 1

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 9 (09 - Счетоводни и одиторски услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Местоизпълнението на услугите е сградата на Министерството на образованието и науката, както и адресите на училищата и регионалните инспекторати по образованието, включени се в изпълнението на проекта
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Целта на Възложителя е да избере изпълнител за одитиране на дейностите, извършвани през целия цикъл на проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който да изразява независимо одиторско мнение относно достоверното представяне във всички аспекти на същественост при изпълнение на проекта, в съответствие с приложимите норми и международните одиторски стандарти. Осъществяването на одитния ангажимент има за цел да подпомогне Възложителя чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите на управление на риска, контрол и управление по проекта. Той следва да включва проследяване на ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на Възложителя; проследяване на ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проекта. Услугите, включени в поръчката, трябва да бъдат извършени в съответствие с международно признатите одитни стандарти и добри практики и Закона за независимия финансов одит. Приложимите стандарти, по които следва да бъде извършен одита на проекта са Стандартите издавани от международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит издавани от Международния институт на вътрешните одитори и Международните одиторски стандарти, издавани от Международната федерация на счетоводителите. Към момента на откриване на настоящата процедура проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ е с продължителност до 30.06.2015 г.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съдържанието на подлежащите на изпълнение услуги е описано в поле II.1.5 от обявлението. Подробна информация относно обхвата на проекта, включените в изпълнението му институции и дейности може да бъде намерена на следните интернет страници: http://allday.mon.bg/ и http://sf.mon.bg/index.php

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.08.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие. Гаранцията за участие е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева; Участникът избира сам формата на гаранцията за участие измежду следните възможности: 1.1. парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието и науката: БНБ – Централно управление, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: „Гаранция за участие в открита процедура с предмет: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 1.2. банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието и науката, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на валидност на офертата. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. 2. Гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните възможности: 2.1. парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието и науката: БНБ – Централно управление, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101; 2.2. банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието и науката, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на изпълнение на договора за обществена поръчка. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. 3. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие или да усвои същата при условията на чл. 61 от ЗОП. 4. Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва: 4.1. на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнители; 4.2. на участниците, класирани на първо и второ място включително – след сключване на договора, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнители. 4.3. при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 5. Възложителят освобождава гаранциите по този раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Начинът на плащане е уреден в договора за обществена поръчка по следния начин: "4. Стойността на договора е ………. лв. без ДДС, съответно …. лв. с ДДС, която се плаща по следния начин: 1. аванс в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора в 14 дневен срок от неговото сключване и представяне на фактура. 2. окончателно плащане в размер на разликата между стойността на договора и платения аванс, извършено в 14 дневен срок след приемане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемо-предавателен протокол, на доклад от проведения одит, придружен със съответните приложения, и след представена фактура. 5. По преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се извърши авансово плащане в размер на до 100 % от стойността на договора, срещу представена фактура и пълно обезпечение на разликата между дължимия по т. 4.1. аванс и размера на авансовото плащане, извършено по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обезпечението следва да бъде под формата на банкова гаранция с валидност, надвишаваща с не по-малко от два месеца срока на изпълнение на договора."

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Всяка оферта трябва да се представи в запечатан плик, в който да са приложени три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика. Върху запечатания плик с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и при възможност факс и електронен адрес, както следва: 1.1. Наименование, адрес, телефон и факс и електронен адрес на участника. 1.2. Следното означение: „Извършване на одитни услуги по изпълнявания от Министерството на образованието и науката проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2. Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: 2.1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор” следва да съдържа: 2.1.1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, а ако е физическо лице – копие от документ за самоличност; 2.1.2. оферта, попълнена съгласно образец към документацията; 2.1.3. документ за гаранция за участие; 2.1.4. доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени в обявлението 2.1.5. доказателства за техническите възможности и квалификация, посочени в обявлението; 2.1.6. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви от "а" до "д" вкл., т.2 и т. 3 от ЗОП; 2.1.7. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Наличието на някое от онстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване на участника. 2.1.8. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 2.1.9. декларация за приемане на условията в проекта на договор; 2.1.10. документите, свързани с участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, вида на услугите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители; 2.1.11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.1.12. декларация относно обстоятелства чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета. 2.2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, а именно: 2.2.1. документ, попълнен в съответствие с образец № 2 към документацията – Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта), в който следва да се отрази и дали участникът приема определения от възложителя срок за изпълнение на поръчката; 2.2.2. Методология и организация на работата, отразяващи предлаганите подходи за изпълнение на услугите, описани в техническото задание, в която следва да се съдържа информация за всички технически параметри за изпълнение на поръчката, подлежащи на оценяване според утвърдената в Част IV методика. 2.2.2.1. Представената методология и организация на работата трябва да бъде разделена на следните обособени части: - Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния контрол, който той упражнява; ...... продължава в поле 6.3...........

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всеки участник трябва да представи информация – справка за оборота си, който се отнася до предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, попълнена съгласно образец, приложен към документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Всеки участник трябва общо за последните три календарни години (2011, 2012 и 2013 г.) да е реализирал оборот, който се отнася до предмета на поръчката, не по-малко от 1 000 000 (един милион) лева без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Всеки участник представя следните доказателства, удостоверяващи техническите му възможности и квалификация: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните три години, считано до крайния срок за получаване на оферти, попълнена съгласно образец към документацията, в която са отразени данни за стойностите, датите и възложителите по договорите. Към справката участникът представя препоръки /референции/ за добро изпълнение на поне два договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, съдържащи положителната оценка на възложителите относно качеството на извършените услуги. 2. Актуален сертификат за въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2008. На основание чл. 53, ал. 4 от ЗОП участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, като в този случай следва да обоснове наличието на еквивалентност. 3. Справка за осигурения от участника екип за изпълнение на услугите, включени в обхвата на поръчката. 3.1. Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и наличието на специфичен опит на ръководителя на екипа и на ключовите експерти, включващи автобиографии на всеки от експертите, копия на дипломи за завършено образование, следдипломно обучение, трудови книжки, удостоверения за правоспособност и др. В автобиографиите следва да се посочат конкретни данни за този опит. 3.2. Декларации за ангажираност с настоящата поръчка, подписани от всеки от членовете на екипа, предвиден от участника за изпълнение на услугите по обществената поръчка – по образец към документацията.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. През последните три години, считано до крайния срок за получаване на оферти, участниците трябва да са изпълнили успешно не по-малко от 2 договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, и за изпълнението им да разполагат с положителни референции от възложителите. 2. Участниците следва да са въвели система за управление на качеството с обхват сходен с предмета на поръчката в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 (или еквивалентен), с валиден към момента на подаване на офертата сертификат. 3. Участниците следва да разполагат с одиторски екип, включващ минимум следните експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата: 3.1. Ръководител екип, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да има висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”; - да притежава един или повече от следните сертификати (или еквивалентен): а) национални: дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) – диплома издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители; Сертификат на Министерство на финансите – Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор или еквивалентни б) международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.) или еквивалентни. - да е ръководил извършването на поне 3 (три) одитни ангажимента (по които е приключено изпълнението) на проекти; - да притежава не по-малко от 5 години опит в областта на контрола и/или одита в публичния сектор; - да притежава не по-малко от 2 години опит като ръководител на одитна дейност и/или ръководител на одиторски екип. 3.2. Одитори в областта на одита в публичния сектор – минимум двама, които да отговарят на следните минимални изисквания на Възложителя: - да имат висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”; - да притежават един или повече от следните сертификати (или еквивалент): а) национални: дипломиран експерт-счетоводител – диплома издадена от Института на дипломираните експерт-счетоводители; Сертификат на Министерство на финансите – Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор или еквивалентни; б) международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) – сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.) или еквивалентни. - да са участвали в изпълнението на поне 3 (три) одитни ангажимента (по които е приключено изпълнението) по проекти/програми; - да притежават не по-малко от 3 години професионален опит в областта на контрола и/или одита в публичния сектор. 3.3. Експерт – юрист, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да има образователно-квалификационна степен “магистър” по право; - да притежава правоспособност за упражняване на професията; - да притежава не по-малко от 5 години юридически стаж; - да притежава не по-малко от 3 г. професионален опит в областта на обществените поръчки. 3.4. Експерт – финансист, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - да има висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”, специалност икономика, финанси, счетоводство или еквивалентни; - да притежава не по-малко от 5 години професионален опит по специалността. - да притежава не по малко от 3 години опит в управлението и/или контрола на програми/проекти. .........продължава в поле VI.3.............

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Закона за независимия финансов одит

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: техническа оферта (формира се от следните подпоказатели: Описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния контрол, който той ще упражнява - 15т.; Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката - 15 т.; Описание на подход и методика за изпълнение на обществената поръчка - 40 т.); тежест: 70
Показател: ценова оферта; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 45 - 075472 от 05.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.07.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
21.07.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

Министерството на образованието и науката

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

VI.3) Допълнителна информация

............продължава от поле III.2.1 .............. - Обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката; - Описание на подход и методика за изпълнение на обществената поръчка. 2.2.2.2. Трите обособени части трябва да съдържат следното: 2.2.2.2.1. Съдържание на представеното описание на процеса на управление на изпълнението на договора от страна на Изпълнителя и на вътрешния контрол, който той упражнява: Частта следва да съдържа описание на програмата на участника за управление и изпълнение на ангажимента, в това число идентифицирани мерки за управление на качеството и вътрешен контрол, в съответствие с международно признатите одиторски стандарти. Като част от програмата трябва да са посочени ресурсната обезпеченост за изпълнение на ангажимента и връзката между отделните експерти и извършваните дейности. 2.2.2.2.2. Съдържание на представеното обяснение на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката: Възложителят е идентифицирал следните рискови области: - Забавяне и/или отлагане във времето на изпълнението на дейности по проекта; - Забавяне при предоставянето или липса на информация, необходима за осъществяването на одита; - Неразкриване на съществени за одита факти и обстоятелства, поради слабости в работата на одитния екип; - Промени в условията, при които се изпълнява проекта (в това число промени в нормативната рамка), застрашаващи постигането на целите му. - Влошена комуникация между екипа на одитора (Изпълнителя) и Възложителя, застрашаваща постигането на целите на одитния ангажимент. В настоящата част от офертата участникът следва да включи като минимум: Идентифициран негативният ефект на всяка една от посочените от Възложителя рискови области. Мерки за минимизиране на идентифицирания негативен ефект, чрез които да се гарантира постигането на целите на одита. 2.2.2.2.3. Съдържание на представеното описание на подход и методика за изпълнение на одитния ангажимент – инструменти, методи и дейности: В настоящата част от офертата участникът следва да посочи като минимум подхода за изпълнение на одитния ангажимент, като този подход включва: Използваните стандарти, фазите за изпълнение на одитния ангажимент и дейностите, които те обхващат, одиторските процедури, чрез които ще постигне изпълнение на обхвата на одитния ангажимент 2.3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена” следва да съдържа попълнена Ценова оферта съгласно образец № 3, приложен към документацията. . . . ...........продължава от поле III.2.3 .............. 3.5. Сертифициран IT одитор - да има висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”; - да притежава международно признат сертификат за IT одитор, както следва: CISA или еквивалентен - да е участвал в изпълнението на поне 3 (три) одитни ангажимента (по които е приключено изпълнението) по проекти/програми; - да притежава не по-малко от 3 години професионален опит в областта на контрола и/или одита в публичния сектор.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване по реда на чл. 120 и следващите от ЗОП подлежи всяко решение на възложителя, взето в откритата процедура за обществена поръчка, като жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията. Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на открита процедура са регламентирани в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ