00602-2014-0003

BG-Мирково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, 2086 Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж. Цвета Георгиева Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 1. Обособена позиция 1 Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново 2. Обособена позиция 2 Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап 3. Обособена позиция 3 Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Община Мирково, Област Софийска
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 1. Обособена позиция 1 Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново 2. Обособена позиция 2 Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап 3. Обособена позиция 3 Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково, Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на Община Мирково, на обекти, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени работни проекти и спецификации.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233123, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За Обособена позиция 1: Предвижда се изпълнение на обект: "Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново". При изпълнението ще бъде рехабилитиран и възстановен път IV клас – връзка на с. Буново с път I клас № I-6, с обща дължина 6 000 м. По Обособена позиция 1 ще бъдат изпълнени следните дейности: І. Подготвителни мероприятия ІІ.Асфалтови работи ІІI. Бордюри, водещи ивици и плочи IV. Други За Обособена позиция 2: Предвижда се изпълнение на обект: „Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап“. При изпълнението ще бъде рехабилитиран и възстановен участък от път IV клас – връзка на с. Смолско с път III клас с обща дължина 800 м. Участъкът от пътя, предвиден за изпълнение е в очертанията на населеното място. По Обособена позиция 2 ще бъдат изпълнени следните дейности: І. Подготвителни мероприятия ІІ.Асфалтови работи ІІI. Бордюри, водещи ивици и плочи IV. Други V. Подпорни стени За Обособена позиция 3: Предвижда се изпълнение на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково“. При изпълнението ще бъде подменена водопроводната мрежа на с.Бенковски с обща дължина 3 458 линейни метра, както следва: ГЛАВНИ КЛОНОВЕ - изцяло асфалт: І с д-на 145 м; ІІ с д-на 389 м; ІІІ с д-на 142 м; ІV с д-на 382 м; V с д-на 539 м; VІ с д-на 382 м. ОБЩО ГЛАВНИ КЛОНОВЕ – 1979 м Второстепенни клонове: 1 - 83 м; 2 - 122,3 м; 3 - 66 м; 4 - 63,5 м; 5 – 207,5 м; 6 - 70 м; 7 – 214,5 м; 7-1 - 122 м; 7-2 - 70,2 м; 7-3 - 77 м; 8 - 88,5 м; 9 - 169,5 м; 10 - 125 м. ОБЩО ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ – 1479 м. По Обособена позиция 3 ще бъдат изпълнени следните дейности: - Механизирани работи, описани в КС; - Сградни водопроводни отклонения, описани в КС; - Монтажни работи, описани в КС; - Строителни работи, описани в КС; - Асфалтови работи, описани в КС; Количествата по съответната обособена позиция са подробно описани в КС, съгласно изготвените и одобрени проекти и спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС
4746069.31 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие по съответната обособена позиция, а определеният изпълнител гаранция за изпълнение и гаранция за авансово плащане в една от следните форми: 1. Вноска/превод на парична сума по сметка на Възложителя IBAN: BG11UNCR75273359158836 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп 2. Банкова гаранция в полза на Възложителя Гаранция за участие Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, а определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансово плащане. Разходите по откриването на банкова гаранция са за сметка на участниците/изпълнителите. Разходите по евентуалното й усвояване - за сметка на Възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в обявлението и настоящите условия. Когато избраният изпълнител е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите гаранции трябва да бъдат открити в съответствие с условията по приложените в документацията образеци на «Банкова гаранция» или по образец на банката издател. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Участниците следва да представят гаранция за участие, съответно: по Обособена позиция 1 - в размер на: 27 000,00 /двадесет и седем хиляди лева/; по Обособена позиция 2 - в размер на: 4 500,00 /четири хиляди и петстотин лева/; по Обособена позиция 3 - в размер на: 15 000,00 /петнадесет хиляди лева/, със срок на валидност, не по-кратък от срока на валидност на офертите. При внасяне на гаранция като парична сума, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Задържането и освобождаването на гаранциите за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, която е в размер на 3 % от договорната стойност в лева, без ДДС. При качествено, точно и съобразено с клаузите на договора за възлагане, изпълнение, гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя в пълен размер в срок от 90 дни след крайния срок за изпълнение на съответния обект, без да дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него. Банковата гаранция за изпълнение на договора е със срок на валидност от 90 дни след крайния срок за изпълнение на съответния обект. При внасяне на гаранция като парична сума, в платежното нареждане се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията. Гаранция за авансава плащане Гаранцията за авансoво плащане се представяне преди получаване на авансово плащане, която е за пълния размер на авансовото плащане - до 20% от договорната стойност в лева с ДДС, със срок на валидност 90 дни след крайната дата за изпълнение на договора. Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя когато стойността на реално извършените и приети работи от Възложителя е равна или надвишава преведения аванс с включен ДДС. Възложителя не дължи лихви за периода, през който сумите законно са престояли у него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. Финансирането на обекта до неговото завършване е съгласно размера на допустимите разходи по проекта за съответния обект. Плащанията се извършват по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнените строително–ремонтни и строително-монтажни работи, в срокове, уговорени в договора, срещу представени: 1. Протокол/Акт за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия строителен надзор на обекта; 2. Сметка за изплащане на СМР, подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /сметка обр.22/; 3. Оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката. Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка за съответната обособена позиция са определени в договора за възлагане на обществената поръчка, където е посочена следната схема на плащанията: А. АВАНСOВО ПЛАЩАНЕ в размер до 20% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни от одобряване на проведената процедура за възлагане на обществена поръчка - за съответната обособена позиция, от страна на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, влизане на договора с изпълнителя в сила, постъпване на финансови средства и писмено уведомяване на Изпълнителя от Възложителя за възможност за извършване на плащането. Авансовото плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; - оригинална, безусловна и неотменима гаранция от страна на Изпълнителя за пълния размер на авансовото плащане, със срок на валидност 90 дни след крайната дата за изпълнение на договора. А.1 Гаранцията за авансово плащане се освобождава от Възложителя когато стойността на реално извършените и приети работи е равна или надвишава преведения аванс с включен ДДС. А.2 Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. Б. МЕЖДИННО/МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ в размер до 40% от договорната цена – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, след подписване на Протокол/Акт за установяване на извършени натурални видове СМР и сметка обр.22. Междинно плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства и представяне на: - фактура за междинно плащане по действителни количества СМР, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя; Общият размер на авансовото и междинното/междинните плащания не трябва да надвишава 50 % от стойността на Договора. В. ОКОНЧАТЕЛНОТО ПЛАЩАНЕ е в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя СМР и получените суми от аванс и междинни плащания. От него се приспадат: 1. Непризнати суми от ДФ "Земеделие", след оторизация на плащанията; 2.Всички неустойки, обезщетения и други дължими от Изпълнителя суми, за стойността с която надвишават гаранцията за добро изпълнение. Заплащането се извършва след приключване на всички дейности, подписване на Акт образец № 15, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г., издаване на Разрешение за ползване, окончателна проверка на изпълнените дейности от ДФ "Земеделие" и получаване на безлихвен заем от държавния бюджет за финансиране на разходите за окончателно плащане по проекта. Окончателното плащане се извършва след настъпването на посочените обстоятелства в срок до 30 (тридесет) календарни дни, и представяне на: - фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството и изискванията на Възложителя, и съответстваща на дължимата сума след оторизация на плащанията. Сборът от стойностите на авансовото, междинните и окончателното плащания не може да надхвърля общата стойност на договора. Забележка:

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение или анекс към съществуващо споразумение, или еквивалентен документ. Споразумението/анекса/съответния документ се представя в оригинал или нотариално заверено копие. Споразумението/анекса/ съответния документ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • да бъде посочено чие задължение остават гаранционните срокове след изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато представляващия обединението не е посочен в споразумението/анекса/съответния документ за създаване на обединение, то следва да се представи нотариално заверено пълномощно /декларация /или друг подходящ документ, подписан от всички членове на обединението за упълномощаване на лицето, определено за представител. В договора за обединение /анекса/документа трябва да е посочено разпределението на участието на лицата (членовете на обединението) при изпълнение на отделните дейности, включени в предмета на поръчката. В случай, че в договора за обединение не се съдържа разпределението по предходното изречение, възложителят ще приема, че всяко лице (член на обединението), ще вземе участие при изпълнение на всяка една от дейностите, включени в предмета на поръчката. Документите по чл. 50 и чл. 51 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за съответната обособена позиция, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. В процедурата за възлагане на обществената поръчка за съответната обособена позиция, едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение по едната от об. позици, може да подава самостоятелна оферта по останалите позиции.Лице (юридическо и/или физическо), което участва в обединение по обособена позиция не може да представя самостоятелна оферта за съответната обособена позиция. Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включено в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на дейностите при изпълнение на поръчката между лицата в състава на обединението, предвидено в договора за създаването му. Когато не е приложено споразумение /анекс /документ за създаването на обединение или в приложеното споразумение /анекс /документ липсват горепосочените клаузи, или не е подписано от лицата в обединението, или е с дата след крайната дата за подаване на оферти, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, или лицето което участва в обединението е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка - за съответната обособена позиция.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят Община Мирково има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Финансиращия орган Държавен фонд "Земеделие" прекрати действието на Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от обстоятелства по: - чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки; - чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от: ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор. Обособена позиция.....”: 1) Начален документ за участие – Обр.1; 2)Списък по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП на документите, съдържащи се в офертата – Обр1а;3)Административни сведения – Обр.2; 4)Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгл. документите му за регистрация; 5) Декл-я,че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка-Обр.3;6) Декл-я, че участникът се задължава да спазва условията на поръчката и да не разпространява данни, свързани с поръчката – Обр.4; 7)Регистрационни документи на участника-Когато участникът не е представил ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участникът - ЮЛ или ЕТ, прилага удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;Когато участникът е физическо лице представя копие от документ за самоличност; 8)Документ за закупена документация за участие; 9)Документ/и за внесени/уредени гаранции за участие - оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие-12а; 10)Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, букви от а) до д), ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП–Обр.5; 11) Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1, т.3 и ал.5, т.2 от ЗОП-Обр.6; 12)Декл-я/и за липсата на обстоятелствата по чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза-Обр.7; 13)Документ за регистрация по ЗДДС, ако участникът е регистриран (заверено копие)-Когато участникът е ЮЛ, установено/регистрирано извън РБ той представя еквивалентен документ и в официален превод; 14)Доказателства за икономическо и финансово състояние на участниците по чл.50 от ЗОП, посочени в поле III.2.2) на обявлението; 15)Доказателства за технически възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени в поле III.2.3) на обявлението; 16)Декл-я почл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - в случаите по чл.28, ал.5 от ЗОП - Обр.13; 17)Декл-я за неучастието на подизпълнители – Обр. 14а; 18)Декл-я за участието на подизпълнител/и с посочени вида на работите и дела на тяхното участие, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП-Обр.14б; 19) Декл-я от подизпълнителя/ите, че са съгласни да участват в процедурата като такива – Обр. 14в;20) Документи за подизпълнителя/ите (когато е приложимо); 21)Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - Споразумение за създаване на обединение /или анекс /или друг документ за участие в обществената поръчка, съгл. условията в поле ІІІ.1.3) на обявлението;22) Нотариално заверено пълномощно, декларация или друг подходящ документ, подписан от всички членове на обединението за упълномощаване на лицето, определено за представител, когато представляващия обесдинението не е посочен в документа за създаване на обединението;23) Декларация от членовете на обединението / консорциума -Обр.15; 24) Декл-я за запознаване със строителната площадка, работния проект и техн. спецификации за изпълнение на СМР - Обр.16; 25) Декл-я за приемане условията в проекта на договор – Обр.18; Участниците следва да представят документите, посочени в поле ІІІ.2.2) и поле ІІІ.2.3) на обявлението. ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката. Обособена позиция ......” - за съответната обособена позиция: Техническо предложение за изпълнение на поръчката с посочени гаранционен срок и срок за изпълнение - използва се Обр.17; Обяснителна записка - използва се Обр.17а; ПЛИК № 3 "Предлагана цена. Обособена позиция......” : Ценова оферта - използва се Обр.19, КСС - използва се Обр.20,21,22.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За Обособена позиция 1, 2 и 3: 1.1. Справка - декларация за оборота от строително-ремонтни и строително-монтажни работи от последните 3 /три/ приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.)- обр.8; 1.2. Заверени копия от счетоводните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните три счетоводни години (2011,2012,2013), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация, справка от работодател или други. Забележка: Участниците не представят посочените годишни финансови отчети, ако са представили ЕИК и данните им са достъпни /публикувани в пълен обем/ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 1.3 Извлечение от банкова сметка до пет дена преди подаване на офертата и/или договор за банков кредит или овърдрафт, с извлечение до пет дена преди подаване на офертата за наличния лимит или друг подходящ документ за доказване на посоченото изискване. 1.4 Копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна. Съгласно чл.50, ал. 2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който приеме за подходящ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Минимални изисквания: 1.Необходимо е участникът да докаже: За Обособена позиция 1: минимален общ оборот в размер равен или над 7 000 000 (седем милиона) лева и минимален оборот от строителство на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката равен или над 5 000 000 (пет милиона) лева, за предходните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна и/или улична мрежа; За Обособена позиция 2: минимален общ оборот в размер равен или над 1 000 000 (един милион) лева и минимален оборот от строителство на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката равен или над 800 000 (осемстотин хиляди) лева, за предходните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна и/или улична мрежа; За Обособена позиция 3: минимален общ оборот в размер равен или над 4 000 000 (четири милиона) лева и минимален оборот от строителство на обекти с предмет, сходен с предмета на поръчката равен или над 3 000 000 (три милиона) лева, за предходните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. * Под „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират изграждане и/или реконструкция/подмяна на водопроводна мрежа 2.Необходимо е участникът да разполага със собствени средства, или да има достъп до кредитни линии или друга приемлива форма на разполагаеми средства в размер на най-малко: За Обособена позиция 1: 1 000 000 (един милион) лева; За Обособена позиция 2: 200 000 (двеста хиляди) лева; За Обособена позиция 3: 700 000 (седемстотин хиляди) лева; 3.Участниците трябва да имат сключена, валидна към датата определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ – с общ лимит на отговорност покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн. ДВ, бр.17 от 02.03.2004 г./ за изпълнение на строежи, съгласно чл.137 от ЗУТ и/или ако е чуждестранен участник да има еквивалентна такава. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката. 1.За Обособена позиция 1: ІІІ-та категория; 2.За Обособена позиция 2: ІІІ-та категория; 3.За Обособена позиция 3: І-ва категория; Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция на обществената поръчка, минималните изисквания, посочени по-горе, се прилагат за преценка съответствието с критериите за подбор поотделно по всяка една обособена позиция, определени от възложителя. Участникът следва да посочи (да дакаже), че разполага кумулативно с минималните ресурси за изпълнение на всяка една обособена позиция, без тяхното припокриване.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За Обособена позиция /ОП/ 1, 2 и 3: 1.Справка-декл-я, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 год., считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – обр.11, придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изх. номер; - констативни актове за приемане годността на строежа /обр.15/ и/или приемо-предавателни протоколи и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация за посочените сходни обекти; Забележка: В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите обекти, а не обекти в процес на изпълнение. 2.Поименен списък – декл-я за собствен или нает персонал, необходим за изпълнение на поръчката – по длъжности /обр.23/; 3. Списък – декл-я на инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката (обр.9) с приложени доказателства: -декл-я за съгласие от лицата включени в инженерно-техническия екип за изпълнение на поръчката /по обр. 9а/; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани професионални автобиографии (обр.9б) с приложени документи - копие от диплом /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи удостоверяващи проф. стаж/опит. 4. Копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, в съответствие с чл.49, ал.1 от ЗОП. /Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/. Копия от валидни сертификати – по т.5 и 6 или еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки, съответно за осигуряване на качеството, околната среда: 5.ISO9001-2008* за система за управление на качеството в строителството; 6. ISO14001-2005* за система за управление на околната среда в строителството *Забележка: Сертификатите по т.5 и 6 следва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за управление на качеството и за опазване на околната среда, в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП. 7. Списък – декл-я на техническо оборудване за изпълнение на поръчката (обр.10) 7.1. копия от регистрационни талони за собственост на оборудването или предварителни договори за ползване от собственика*, придружени от копия от регистрационни талони на името на наемодателя /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или наем/. За ОП 1 и 2: 8. Копие от документ за собственост на лабораторията, договор за наем или договор за услуга /предварителни договори за ползване от собственика*/, придружен от копие от валиден сертификат за акредитация на лабораторията. *Забележка по т.7.1 и т.8: Съгл. чл.51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на други ФЛ и ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. 9. Копие от документ за собственост на асфалтова база или договор с такава база. За ОП 3: 10. Декл-я за влаганите строителни продукти по време на строителството / обр.23/;
Минимални изисквания: 1.Изпълнени сходни обекти за СРР и СМР през последните 5г, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите:ОП 1-изп.обем не по-малко от 6000 л.м.; ОП 2 -изп. обем не по-малко от 1000 лм, (строит. и/или рехабилитация и/или реконструкция на пътна и/или улична мрежа);ОП 3: - общ изп. обем не по-малко от 5000 л.м.(изгр. и/или реконструкция/подмяна на водопроводна мрежа) 2.Собствен или нает персонал - работници в строит., не по-малко от: За ОП 1: 20;За ОП 2: 10 За ОП 3: 20 3. Инж.-техн. екип на трудов или граждански договор лица, вкл. специалисти от съответните области: За ОП 1 и ОП 2 поотделно: Ръководител на обекта:-завършено висше образование, степен магистър с квалиф. ПГС, Пътно строителство или екв.;-мин. 5 г. проф. стаж/опит Техн. ръководител „Пътни работи”, за ОП 1–2 бр. и ОП 2 – 1 бр. ;-техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ (завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалиф. „Стр.инж.”/”Стр. техник” или екв.);-мин. 3 г. проф. стаж/опит; За ОП 3: Ръководител на обекта:-завършено висше образование, степен „магистър” с квалиф. „ХС”, „ХМС“ „ВиК инж.” или екв.; -мин. 5 г. проф. стаж/опит; За ОП 3: Техн. ръководител „ВиК” – 2 бр.:-техн. правоспособни лица, съгл. чл.163а от ЗУТ (завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалиф. „Строителен/ВиК инж.”/“ПГС“/”Стр./ВиК техник” или екв.);-мин. 5 г. проф. стаж/опит За ОП 1, 2 и 3: Експерт – „Контрол на качеството”: -техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалиф."Стр.инж.” /”Стр.техник” или екв., притежаващо Удост./Сертификат за преминато обучение за контрол върху кач-то на изпълнение в строит. и за контрол на съответствието на строит.продукти със съществените изисквания за безопасност или екв.;-проф. стаж/опит: за ОП 1 и 2 - мин. 3 г; за ОП 3 - мин. 5 г. За ОП 1, 2 и 3: Експерт – „Координатор по безопасност и здраве” – като за ОП 2 може да се съвместява от някои от останалите членове на екипа:-техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, /завършено висше образование, степен „бакалавър”/техник с квалиф. "Стр.инж.” /”Стр. техник”/ или екв., притежаващо Удост./Сертификат за завършен курс за длъжн. лице по здраве и безопасност /„Спец. "БЗР” /”Длъжн.лице БЗР”/ при извършване на СМР, съгл. Закона за безоп. усл. на труд или екв.; -проф. стаж/опит: за ОП 1 и 2 - мин. 3 г; за ОП 3 - мин. 5 г. 4.Регистрация в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, съгл. ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове СМР от съответната категория, съгл. изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС, и/или ако е чуждестранен участник да има екв.право. За ОП 1 и 2: 2-ра група, ІІІ-та категория или по-висока; За ОП 3: 4-та група, І-ва категория или по-висока 5.С-ма за упр-е на качеството ISO 9001-2008 в строителството с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на съответната ОП. 6.С-ма за упр-е на околната среда в строителството ISO 14001-2005 с обхват на дейност, покриващ дейностите, предмет на съответната ОП. За ОП 1 и 2: пътно строителство;За ОП 3: ВиК 7.Техн. оборудване:За ОП 1:Багер-4бр;Валяк-барабанен с ш. на б., поне 1м и раб.тегло поне 2500кг–2бр;Пътни фрези-2бр;Фугорез-2бр; Асфалтополагач-2бр;Челен товарач–2бр; Самосвали /мин.10т/–5бр; За ОП 2:Багер-1бр; Валяк-барабанен с ш. на б., поне 1м и раб.тегло поне 2500кг–1бр;Пътни фрези-1бр; Фугорез-1бр; Асфалтополагач-1бр; Челен товарач–1бр; Самосвали /мин.10т/–2бр; За ОП 3:Верижен багер с об. на кофата 1,2 куб.м.-2бр;Комб. багер с обем на кофата 0,6 куб.м.-4бр;Самосвали–5бр; Заваръчни машини за изпълнение на водопроводи от ПЕВП–2бр; Валяк–1бр; сфалтополагаща машина-1бр; Когато уч. подава оферта за повече от една ОП на об. поръчка, мин. изисквания, посочени по-горе, се прилагат за преценка съответствието с крит. за подбор поотделно по всяка една ОП. Участникът следва да посочи (да дакаже), че разполага кумулативно с минималните ресурси за изпълнение на всяка една ОП,без тяхното припокриване.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение; тежест: 5
Показател: Гаранционен срок; тежест: 5
Показател: Техническо предложение за изпълнение ; тежест: 40
Показател: Ценово предложение за изпълнение ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 579509 от 13.01.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 45 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 9:00-12.00 и 13.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител проектите /техническата документация/, Количествените сметки и образците, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР. Достъп до част от документацията може да бъде намерен и на електронната страница на възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
25.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 28.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

VI.3) Допълнителна информация

Продължение към Раздел ІII.2), т.ІII.2.3.), колона - минимални изисквания: За ОП 1 и 2: 9.Акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на качеството с валиден сертификат за акредитация с обхват на дейност – контрол на асфалтовата смес, контрол на положения асф. пласт, вкл. на качествата на вложените материали /чакъл, пясък, битум и др./ 10.Собствена асфалтова база за производство или да имат предварителен договор с такава база за срока на изпълнение, със сертификат за производствен контрол и необх. капацитет за производство на асф.смеси за изпълнение на поръчката За ОП 3: Строителните продукти (материали, стоки, изделия и други) да отговарят на установените за РБългария техн. спецификации Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция е недопустимо да има съвпадения на лицата, включени в инженерно-техническите екипи по различните ОП. Относимо към Раздел ІV, т.ІV.2.1.): Показател 1 (Сп): Срок за изпълнение /в месеци/. Срокът на изпълнение не трябва да е: -За ОП 1 - по-къс от: 10 м. и по-дълъг от 20 м.; -За ОП 2 - по-къс от: 6 м. и по-дълъг от 12 м.; За ОП 3 - по-къс от: 12 м. и по-дълъг от 18 м.. Заб.: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с посочените срокове за изпълнение на съответната ОП, посочени в изискванията на Възложителя. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил срок на изпълнение на съответната ОП, извън посочените срокове – предложил по-дълъг или нереален срок. Показател 2 (Гп): Гаранционен срок /в години/.Минимален гаранционен срок на изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти: За ОП 1 и 2 - съгл. чл.20, ал.4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. – “за останалите пътища и улици”;За ОП 3 - съгл. чл.20, ал.4, т.7 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. – “за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура”. За реален гаранционен срок ще се приема не по-дълъг от 2 пъти минималните гаранционни срокове, който са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и мин. гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Заб.: Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с гаранционните срокове, посочени в изискванията на Възложителя и приложимото българско законодателство. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил по-кратък или нереален срок. Показател 3 (Тп): Техническо предложение Тп = Тп1+Тп2, където - Тп1 - Технологична последователност на строителните процеси. Точките по този подпоказател са от 1 до 60 точки; - Тп2 - Управление на риска. Точките по този подпоказател са от 1 до 40 точки; При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката – съответната обособена позиция, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението. Когато участникът в процедурата – съответната обособена позиция, предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат, съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът може да използва ресурсите на едно или повече физически или юридически лица при изпълнение на поръчката – съответната обособена позиция, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП. Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново
1) Кратко описание

Предвижда се изпълнение на обект: "Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново". При изпълнението ще бъде рехабилитиран и възстановен път IV клас – връзка на с. Буново с път I клас № I-6, с обща дължина 6 000 м. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на обособената позиция ще бъдат извършени на обект на територията на община Мирково, село Буново, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233123

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища

3) Количество или обем

Рехабилитация и възстановяване на 6,000 км пътна инфраструктура, по части: подготвителни мероприятия; асфалтови работи; бордюри, водещи ивици и плочи, ремонт на водостоци. Количествата са подробно описани в КС, съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации и са неразделна част от документацията за обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
2744421.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 20

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап
1) Кратко описание

Предвижда се изпълнение на обект: "Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап". При изпълнението ще бъде рехабилитиран и възстановен път IV клас – връзка на с. Буново с път I клас № I-6, с обща дължина 800 м.Участъкът от пътя, предвиден за изпълнение по настоящата обособена позиция, е в очертанията на населеното място. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на обособената позиция ще бъдат извършени на обект на територията на община Мирково, село Смолско, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233123

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища

3) Количество или обем

Рехабилитация и възстановяване на 800 м пътна инфраструктура, по части: подготвителни мероприятия; асфалтови работи; бордюри, водещи ивици и плочи, други, подпорни стени. Количествата са подробно описани в КС, съгласно изготвените и одобрени проект и спецификации и са неразделна част от документацията за обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
470986.71 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково
1) Кратко описание

Предвижда се изпълнение на обект: "Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково". Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на обособената позиция ще бъдат извършени на територията на село Бенковски, съгласно изготвени и одобрени работни проекти и спецификации.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

3) Количество или обем

Рехабилитация на 3,458 км от водоснабдителната мрежа на село Бенковски и възстановяване на асфалтовата настилка. Количествата са подробно описани в КС, съгласно изготвените и одобрени проекти и спецификации и са неразделна част от документацията за обособената позиция.

Прогнозна стойност, без ДДС
1530660.94 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 18